Information till dig som förtroendevald

Här finns praktisk information till dig som är förtroendevald politiker i Jönköpings kommun

Läsplattor till förtroendevalda

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser tillhandahåller en läsplatta för att kunna ta del av beslutsunderlag och delta i nämnds- och styrelsearbetet under mandatperioden. I samband med att du avslutar ditt uppdrag ska du lämna tillbaka surfplattan och eventuella tillbehör till kommunens digitaliseringsavdelning.

Har du ett uppdrag i nämnd och ännu inte fått din surfplatta, vänligen kontakta IT-support.

När du mottagit en surfplatta är du personligt ansvarig för att all lagstiftning, inklusive upphovsrätten, beaktas och efterlevs vid bruk av surfplattan. Du är även ansvarig för eventuella kostnader som användandet kan medföra som till exempel köp av extra surf och skador på surfplattan. Om du genom uppsåt eller oaktsamhet skadar surfplattan och/eller förlorar den kan du bli ersättningsskyldig för uppkommen skada. Detta gäller även eventuella tillbehör såsom laddare, kablar och fodral.

Surfplattan hanteras och administreras centralt av Jönköpings kommun. Vid support av e-post eller konto kan digitaliseringsavdelningen ta emot felanmälan under kontorstider. Det innefattar inte service och supportbehov av privata nedladdningar

Support och kontakt

Vid frågor gällande Netpublicator kontakta din nämndsekreterare eller systemförvaltaren via netpublicator@jonkoping.se.

Vid frågor gällande din surfplatta, konto eller trådlöst nät kontakta IT-supporten:
Tfn: 036-10 60 00 (helgfri måndag till fredag 08.00-16.00).

Kallelser

Kallelsen ska skickas till ledamöter och ersättare senast 3 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse och beslutsunderlag till sammanträdena tillhandahålls via applikationen Netpublicator®Docs. Du kan även ta del av sammanträdeshandlingar på respektive nämnds sida. Kommunadressen tilldelas vid utlämnande av surfplatta.

Nämnder

Här hittar du information om de 12 politiska nämnderna som ansvarar för olika delar av kommunens verksamhet och styr förvaltningarnas arbete. På respektive nämndsida finner du även sammanträdestider, kallelser och protokoll.

Politiska nämnder Öppnas i nytt fönster.

Introduktion för förtroendevalda i socialförvaltningens nämnder (IN, FN och ÄN)

Fördjupad kunskap

För att få mer fördjupad kunskap om kommunens organisation, som våra nämnder, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och deras uppdrag med mera kan du läsa mer via länkarna nedan.

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Planer, styrdokument och reglementen för kommunens verksamheter

Utbildningsfilm och sammanträdesteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomi, budget och kommunens organisation

Jönköpings kommun organisation omfattar en förvaltningsorganisation med åtta förvaltningar och en bolagskoncern med moderbolaget Rådhus AB och 16 dotterbolag samt 9 dotterdotterbolag. Av dotterbolagen är 14 helägda och 2 delägda.

Ekonomi och budget för Jönköpings kommun Öppnas i nytt fönster. 

Utbildningsfilm om kommunens ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsfilm om kommunens organisation och styrmodell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun

Regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun

(Antagna av kommunfullmäktige 2014-10-09, § 195, reviderade 2018-06-20 §158, reviderad 2022-06-22 § 176)

Grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd finns i kommunallagen (1991:900). Därutöver ska följande gälla i Jönköpings kommun.

1 § Rätt till partistöd

Kommunalt partistöd utgår till partier som är representerade enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd, stöd per mandat samt grundbelopp

Kommunalt partistöd utgår i form av dels ett fast grundstöd per parti, dels ett rörligt stöd per mandat i kommunfullmäktige.

Det fasta grundstödet uppgår till 3,45 multiplicerat med ett grundbelopp*. Det rörliga stödet per mandat uppgår till 1,2 multiplicerat med ett grundbelopp.

Grundbeloppet, som utgör bas för alla ersättningar och arvoden, ska vara inkomstbasbeloppet x 1,01472. Beloppet ska årligen räknas upp i relation till inkomstbasbeloppet.

*Grundbelopp för 2022 är 248 555 kr 

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

4 § Utbetalning efter att representation har upphört

Upphör ett parti att vara representerat i kommunfullmäktige under ett verksamhetsår ska partistödet betalas ut ett år efter det att representationen har upphört.

5 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

6 § Utbetalning

Efter beslut av kommunfullmäktige betalas partistöd ut tre gånger per år: mars, maj och september.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid ska stöd för nästkommande år inte betalas ut

Vid hot och våld

Om du blir utsatt för hot eller våld:

  • Polisanmäl så snart som möjligt.
  • Kontakta kommunens säkerhetssamordnare vid mottaget hot, efter inträffad kränkande händelse eller för att delge information.
  • Informera säkerhetsansvarig i partiorganisationen. Kom ihåg att även informera partikansliet på länsnivå.

Kontaktvägar

  • Om situationen är akut och hotfull: Larma polisen via 112!
  • Säkerhetssamordnare på räddningstjänsten (kl. 08:00-17:00). Sök via kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.
  • Tjänsteman i beredskap TiB (övrig tid), telefon 036-10 20 03

Sociala medier och e-post - allmän handling

Du som administrerar ett eget konto på sociala medier privat eller i egenskap av företrädare för ett parti behöver känna till att detta i vissa fall klassas som allmänna handlingar. Det kan vara inlägg som postas på din sida i sociala medier och inlägg som du själv skriver. Detsamma gäller ditt privata e-postkonto.

I nedan dokument har vi sammanfattat vad som är bra att tänka på och känna till gällande hantering av sociala medier och e-post som allmän handling.

Hantera sociala medier och e-post som allmän handling Pdf, 150 kB.

Kommunpresentation

Här hittar du vår övergripande kommunpresentation – färdig för dig att börja använda. Du kan lätt anpassa den, ta bort och lägga till så att den passar ditt syfte. Du hittar instruktioner och tips i anteckningar, på sidan 2.

Presentationen uppdateras årligen, under mars månad, när ny statistik för föregående år finns tillgänglig. Uppdateringar kan även göras under året, om behov finns. Så se till att ladda ner senaste versionen när du ska hålla en presentation. Data och statistik är hämtad från stadskontorets utredningsenhet samt SCB. 

Nedan presentation på svenska är uppdaterad med statistik från 2022 (uppdaterad 2023-04-12).
Nedan presentation på engelska är uppdaterad med statistik från 2022 (uppdaterad 2023-05-02).

Kommunpresentation på svenska 2023 Powerpoint, 9.5 MB.

Kommunpresentation på engelska 2023 Powerpoint, 9.3 MB.

Film med vackra vyer av vår kommun på Youtube Länk till annan webbplats.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Information till registrerade enligt art. 13/14 GDPR.

Har du eller har du haft ett förtroendeuppdrag i en eller flera av kommunens beslutande instanser? I så fall kommer dina personuppgifter att behandlas av en eller flera av kommunens nämnder. Läs vidare om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter här:

Förtroendevalda politiker, hantering av personuppgifter

Senast granskad/publicerad: