Allmänna offentliga handlingar

Här finns information om vad som är en allmän offentlig handling och hur du kan ta del av en allmän handling i Jönköpings kommun.

Handlingar är en skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Om den förvaras på en myndighet, har kommit in till eller upprättats på en myndighet så är det en allmän handling.

Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer.

En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Om materialet sedan färdigställs, beslutas eller skickas till någon utanför myndigheten blir det en allmän handling.

En minnesanteckning är vanligtvis inte en allmän handling, men den blir det om den hör till ett ärende och innehåller nya uppgifter till ärendet.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du som medborgare rätt att läsa dem. 

Var finns handlingarna?

Kommunen måste i likhet med andra myndigheter registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta dem.

Varje förvaltning inom kommunen har ett diarium där allmänna handlingar registreras. Även diariet är en form av allmän handling.

Hur fort kan jag få ut handlingarna?

Lagen säger att allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Det innebär att de i princip ska lämnas ut omedelbart om du besöker kommunen. Du kan också beställa materialet per telefon eller via brev.

Får jag ta med mig handlingarna hem?

Du får inte ta med handlingarna hem. Du har däremot rätt att läsa dem på plats och sedan lämna tillbaka dem. Du får skriva av dem eller köpa kopior av dem som du kan ta med dig. Kommunen har enligt lagen rätt att ta ut en avgift per kopia.

Kan jag få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. När man lämnar ut handlingar över e-post måste en granskning enligt bland annat av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen ske först. Vissa handlingar får inte lämnas ut elektroniskt med hänsyn till gdpr.

Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-21 § 241.

§2 Avgift tas ut per sida, varmed avses kopiesida

1-9 sidor: Ingen avgift
Sida 10: 50 kronor
11 och därpå följande sidor: 2 kronor per sida

§3 Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior

Avskrift av allmän handling: 125 kronor per påbörjad kvart
Bestyrkt avskrift: 125 kronor per påbörjad kvart
Bestyrkt kopia: 2 kronor per kopia

Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Pdf, 120.7 kB.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna offentliga handlingar. Du behöver vanligtvis inte heller berätta varför du vill ta del av handlingarna. Undantaget är när personuppgifter begärs ut. Då ska man göra en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan man lämnar ut dem. Då har myndigheten rätt att ställa frågan om vad uppgifterna ska användas till. Detta gäller inte för journalister.

Du kan överklaga

Om du nekas att ta del av en handling har du, enligt lag, rätt att få ett skriftligt beslut på detta från kommunen. Om du anser att kommunen gjort en felaktig bedömning kan du överklaga beslutet hos kammarrätten.

Din korrespondens med kommunen blir offentlig handling

Din korrespondens med kommunen blir allmän handling. Den kan därför läsas av andra om den inte blir belagd med sekretess.

Om du skickar ett brev eller skrivelse rörande ett kommunalt ärende till en tjänstemans eller förtroendevalds hemadress blir den allmän handling. Tjänstemän och förtroendevalda är skyldiga att överlämna sådana brev eller skrivelser till kommunen.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

E-post:
Kommunstyrelsens diarie

Tfn via Kontaktcenter:
036-10 50 00

Besöksadress:
Rådhusparken 1 i Jönköping

Öppet kl 8-16. Lunchstängt kl 12-13.