Egenvård i skolan

Här finns information om egenvård i skolan, en hälso- och sjukvårdsåtgärd som är bedömd av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska göra en bedömning om åtgärden är egenvård eller inte, det är således inte vårdnadshavarna som kan göra den bedömningen.

Även någon annan än patienten, t.ex. ett barns vårdnadshavare eller förskolans/skolans personal, kan få lov att utföra åtgärden.

För att en åtgärd ska betraktas som egenvård i förskola eller skola krävs också att behandlande läkare har bedömt åtgärden i relation till att barnet/eleven vistas i förskola eller skola.

Vårdnadshavarnas tillsynsansvar övergår till förskolan och skolan den tid som barnet vistas där. Därför har förskolan och skolan också ett ansvar att barnen/eleverna får hjälp med sin egenvård, t.ex. att ta sina läkemedel.

Om en förskolechef eller rektor bedömer att personalen i förskolan/skolan inte kan hjälpa barnet/eleven med egenvård på ett säkert sätt måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan/skolan komma överens om hur man ska lösa situationen.

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskola/skola måste vårdnadshavarna begära ett intyg från behandlande läkare att denna åtgärd utgör egenvård i en förskole-/skolmiljö och hur den är planerad. Detta intyg ska lämnas till förskolechef/rektor och ligga till grund för hur egenvården ska utföras på förskolan/skolan. Förskolan/skolan måste veta exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård, om personalen får utföra åtgärden, hur personalen ska informeras och instrueras i frågan, vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer.

(Källa Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/2013)

Överenskommelse om egenvård i förskola eller skola

Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter är det möjligt för personal i förskola eller skola att utföra egenvård gentemot barn/elever, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en sådan bedömning. Här finns blankett för överenskommelse.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska göra en bedömning om åtgärden är egenvård eller inte, det är således inte vårdnadshavarna som kan göra den bedömningen.

För att en åtgärd ska betraktas som egenvård i förskola eller skola krävs också att behandlande läkare har bedömt åtgärden i relation till att barnet/eleven vistas i förskola eller skola.

I blanketten om överenskommelse accepterar personalen uppdraget med sin underskrift. Att acceptera uppdraget, som personal vid förskola/skola, innebär att förvissa sig om att det är:

  • Rätt läkemedel/behandling
  • Rätt barn
  • Rätt dos
  • Rätt tidpunkt
  • Att läkemedlet förvaras på lämplig plats utom räckhåll för barn.

Senast granskad/publicerad: