Kränkningar och mobbning bland barn och elever

När kränkningar av olika slag upprepas flera gånger är det mobbning. Mobbning kan ta sig många uttryck – utfrysning, hot, ryktesspridning, trakasserier.

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som ska skydda mot diskriminering, trakasserier och kränkningar - Diskrimineringslagen och Skollagen.

På senare tid har det tillkommit nya former av kränkningar, genom sociala medier. Att lägga ut texter eller bilder på Internet, mot någons vilja, är en kränkande handling.

Berätta för dina föräldrar och personal på skolan

Om du som barn/elev blir utsatt för kränkningar/mobbning så är det jätteviktigt att du berättar detta för dina föräldrar samt personal på skolan.

Kontakta skolan eller förskolan

Om du upplever att ditt barn blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkningar, så kontakta snarast ditt barns skola eller förskola. Du kan prata med klassläraren, elevhälsans personal eller någon annan vuxen på skolan.

Som förälder så ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på skolan. Om kränkningarna fortfarande pågår efter kontakt med personal och rektor/förskolechef så kontaktar du kommunens Barn- och elevombud.

Personal som stödjer skolorna

Inom utbildningsförvaltningen finns det personal med särskilt ansvar att stödja skolorna. De kan samordna nätverk och utbildningar för elever och personal. De kan också informera om t.ex. gällande lagar, kommande projekt, mobbningsproblematik, mångfalds- och likabehandlingsfrågor. Syftet är att öka kunskapen hos både barn och vuxna, skapa tillfällen till dialog och idéer, och sprida goda erfarenheter.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Man måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner man har på skolan, dvs. hur skolan ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt. Denna plan ska vara tillgänglig för elever och vårdnadshavare.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter (för direktnummer till skolpersonal)
036-10 50 00

Helén Petersson Lundgren
Barn- och elevombud, Jönköpings kommun
036-10 67 25