search
Sök
menu
Meny

Anna Dalins förskola

Välkommen till Anna Dalins förskola. Vi erbjuder en kreativ, trygg och utvecklande miljö för ditt barn.

Anna Dalins förskola

Förskolan ligger centralt beläget i Huskvarna med närhet till natur och kultur. Förskolans yttre miljö består av två inhägnade gårdar med grönytor, lekredskap, gungor och stora sandlådor. Inom promenadavstånd finns fina naturområden runt Huskvarnaån och Slottsvillan. Anna Dalins förskola tillhör Anna Dalins förskoleområde där Viktoria förskola och dygnet runt förskolan Törnrosa ingår.

Med barnet i centrum undervisar vi utifrån våra styrdokument i bland annat matematik, språk och kommunikation. Detta sker genom lek, skapande, musik och rörelse i en inspirerande miljö.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vision


Utifrån Förskolans värdegrund och uppdrag kapitel 1 och kapitel 2.1 Normer och värden Lpfö 18

Till Anna Dalins förskoleområde kommer vi med glädje och nyfikenhet. Vår utbildning genomsyras av kreativitet, gemenskap, engagemang och nytänkande. Här får varje barn förutsättning att utvecklas så långt som möjligt genom lek och ett lustfyllt lärande. Hos oss visar vi respekt genom att acceptera olikheter. Alla ska känna sig trygga och delaktiga.


Våra avdelningar

Anna Dalins förskola består av åtta avdelningar varav fyra avdelningar med yngre barn och fyra avdelningar med äldre barn i åldrarna 1- 5 år.

Törnrosa, kväll, natt och helgomsorg

Törnrosa tillhör Anna Dalins förskoleområde och är en så kallad ”dygnet-runt förskola”. Omsorgstid på dagtid måndag - fredag sker på ordinarie placering, all tid utöver det sker på Törnrosa.

Till kväll, natt och helgomsorgen kommer barn mellan 1-12 år från Jönköpings östra delar. All placering sker genom ordinarie rektor samt placeringsadministrationen.

Vid frågor kontakta Törnrosa på telefon 036-10 78 16 måndag - fredag från kl.17:00 samt lördag - söndag  kl.09:00-16:00.

Trygghet och likabehandling

Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga i förskolan och enligt lag är alla förskolor ålagda att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Förskolan ska årligen revidera vår likabehandlingsplan och skriva en årlig plan för varje barngrupp. Planen beskriver vår värdegrund, vårt förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

På förskolan har vi ett Trygghetsteam som leds av förskolans rektor. De har en viktig roll i arbetet med att följa upp vårt trygghets- och likabehandlingsarbete. Alla som arbetar på förskoleområdet har ett ansvar att ta del av kunskap och information samt aktivt arbeta med värdegrunden och likabehandling.

Forum för samråd och inflytande

 

Vid varje förskola ska det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800. 4 §13)

Målet för samråden är:

 • att vara ett forum där barn och vårdnadshavare har möjlighet att föra fram förslag och synpunkter.

Förskollärarna har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Arbetslagen ska skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem. Barnen ska ha ett reellt inflytande över sin vardag på förskolan.

Vem ansvarar för vad?

Rektorn ansvarar för att förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande samt utvecklar former för samarbete mellan vårdnadshavare och förskola.

Förskollärare och arbetslaget ska tydliggöra de nationella målen och ge barn och vårdnadhavare möjlighet till inflytande. 

Detta gör vi genom: 

 • den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
 • utvecklingssamtal
 • drop-in, föräldrarmöten
 • fester och traditioner för våra familjer

Om du som vårdnadshavare har någon fråga som ni tycker borde lyftas så kontakta rektor.

Tänk på att dina åsikter är viktiga!!

 

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Lediga jobb - Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola - Jönköpings kommun

Kontakta oss

Anna Dalins förskola
Jönköpingsvägen 3
561 31 Huskvarna

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Nigar Syed

036-10 78 01

Biträdande rektor

Snezana Milenkovic

036-10 78 19

Specialpedagog

Ulla Jedensjö

0703-52 93 32

Barn- och elevadministratör


036-10 69 63

Övervåningen

 • Eken, tfn 036-10 78 39
 • Linden, tfn 036-10 78 43
 • Lönnen, tfn 036-10 77 38
 • Kastanjen, tfn 036-10 78 04

Undervåningen

 • Skräddaren, tfn 036-10 78 55
 • Maskrosen, tfn 036-10 78 00
 • Näckrosen, tfn 036-10 78 02
 • Trollsländan, tfn 036-10 78 03