Anna Dalins förskola

En röd träbyggnad, enplans, i bakgrunden. Framför huset en gungställning och blomlådor.

Anna Dalins förskola finns centralt i Huskvarna med närhet till natur och kultur. Genom lek, skapande, musik och rörelse undervisar vi i bland annat matematik, språk och kommunikation.

Förskolans yttre miljö består av två inhägnade gårdar med grönytor, lekredskap, gungor och stora sandlådor. Inom promenadavstånd finns fina naturområden runt Huskvarnaån och Slottsvillan.

Med barnet i centrum undervisar vi utifrån våra styrdokument i bland annat matematik, språk och kommunikation. Detta sker genom lek, skapande, musik och rörelse i en inspirerande miljö.

Förskolan består av åtta avdelningar med ca 130 barn i åldrarna 1-5 år.

Anna Dalins förskola tillhör Anna Dalins förskoleområde där Viktoria förskola ingår.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Alla ska känna sig trygga och delaktiga
Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga i förskolan, hos oss visar vi respekt genom att acceptera olikheter.

Enligt lag ska alla förskolor arbeta aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi har tagit fram en likabehandlingsplan för varje barngrupp som beskriver vår värdegrund, vårt förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Planen revideras årligen.

Krisgrupp
På förskolan har vi en krisgrupp som leds av förskolans rektor. Gruppen har en viktig roll i arbetet med att följa upp vårt trygghets- och likabehandlingsarbete. Alla som arbetar på förskoleområdet har ett ansvar att ta del av kunskap och information samt aktivt arbeta med värdegrunden och likabehandling.

Vem ansvarar för vad?
Rektorn ansvarar för att förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande samt utvecklar former för samarbete mellan vårdnadshavare och förskola.

Förskollärarna har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen. Arbetslagen ska skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem. Barnen ska ha ett reellt inflytande över sin vardag på förskolan.

Du som vårdnadshavare

Förskollärare och arbetslaget ska tydliggöra de nationella målen och ge barn och dig som vårdnadshavare möjlighet till inflytande. 

Detta gör vi genom: 

  • den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • utvecklingssamtal
  • drop-in, föräldramöten
  • fester och traditioner för våra familjer

Forum för samråd
Enligt Skollagen 2010:800. 4 §13) ska det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare. Målet för samråden är att vara ett forum där barn och vårdnadshavare har möjlighet att föra fram förslag och synpunkter.

Om du som vårdnadshavare har någon fråga som du tycker borde lyftas är du alltid välkommen att kontakta rektor.

Avdelningar

Anna Dalins förskola består av åtta avdelningar för barn 1-5 år.

Lönnen, 3-5 år
Kastanjen, 3-5 år
Eken, 3-5 år
Linden, 3-5 år

Näckrosen, 1-3 år
Maskrosen, 1-3 år
Skräddaren, 1-3 år
Trollsländan, 1-3 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Anna Dalins förskola
Jönköpingsvägen 3B
561 31 Huskvarna

Avdelningar


Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Nigar Syed

036-10 78 01

Ledningsresurs

Annika Ebefors

036-10 81 75

Specialpedagog

Åsa Cederholm

036-10 53 09

Administratör

Jenny Carlsson

036-10 34 69

Barn- och elevadministratör

Madeleine Day

036-10 69 63

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: