search
Sök
menu
Meny

Fagerslätts förskola

På Fagerslätts förskola strävar vi efter att barnen ska få en rolig, utvecklande och lärorik tid. Vår verksamhet ska vara inspirerande och meningsfull. Barnen uppmuntras och får möjlighet att prova och utforska i en kreativ och lustfylld miljö.

Förskolan tillhör Huskvarnabergets förskoleområde som består av Eriksbergs, Fagerslätts, Klerckerska villans, Nordskogens och Stensholms förskolor.

Förskolan består av 3 avdelningar och tillsammans har vi plats för 80 barn i åldrarna 1-5 år. På avdelning Upptäckarna och Utforskarna går de yngre barnen och
på Äventyrarna går de lite äldre.

Vi som jobbar på förskolan vill att miljön ska vara lustfylld, lärorik och utmanande. Vi vill att den ska inspirera barnen till att leka, skapa och utforska. Pedagogerna ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till barns lust för ett livslångt lärande.

Är ni nyfikna på att veta mer så är ni välkomna att kontakta oss. Varmt välkomna till oss!

Vår vision

Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapar vi ett arbetsklimat där både barn och vuxna känner sig trygga, omtyckta och behövda. Detta ser vi som en grundförutsättning för varje individs tilltro till sin egen förmåga, utveckling och lärande. Förhållningssättet kännetecknas av att det är:

Tillåtande – det finns en tro på människans goda vilja och ärliga mening. Misslyckande ses som erfarenheter att lära av. Barn och vuxna vågar ta egna initiativ och pröva nya saker.

Öppet – alla känner att deras åsikter tas tillvara. Alla får yttra sig. Det finns en respekt för olika sätt att tycka och vara.

Generöst – vi möter varandra med en kamratlig värme där vi är rädda om varandra men också ställer krav.

Tryggt – varje person vet sin uppgift och är betydelsefull för helheten. Förskolans mål är väl förankrade i arbetet.

Stödjande – det är tillåtet att medge rädsla inför svåra uppdrag och uppgifter. Alla hjälps åt att stötta varandra när vi behöver hjälp och goda råd.

Lekfullt – vi tar varandra på allvar men värnar om lekfullhet och närvaro i alla åldrar. Detta ser vi som en viktig del som ger energi, engagerar och förbättrar samspel, relationer, lärande och arbetsglädje.

Kvalitetsarbetet vid Fagerslätts förskola

Förskolan är från och med 2011 en egen skolform och ingår i skolväsendet. Vår verksamhet styrs av Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) samt barnkonventionen.

Läroplanen anger de värden som förskolan ska bygga sin verksamhet utifrån och de strävansmål som ska genomsyra verksamheten.

Huskvarnabergets förskolor har också en verksamhetsplan som anger gemensamma mål, riktlinjer och prioriterade områden som vi ska arbeta efter för att få en likvärdig och hög kvalitet. Detta ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi utvärderar och följer upp vår verksamhet kontinuerligt i arbetslagen, vilket mynnar ut i nya utvecklingsområden.

Varje arbetslag ska hitta former för att även göra barnen delaktiga i planering och utvärdering.

Områdets utvecklingsgrupp som består av representanter från varje förskola samt förskolechef/ledning, fyller också en viktig roll. Gruppen har som huvuduppgift att arbeta med utveckling och kvalitet på Huskvarnabergets förskoleområde.

En annan viktig del av vår utvärdering är den kommungemensamma brukarenkäten. Där ställer vi frågor till vårdnadshavarna om hur de upplever verksamheten

Prioriterade arbetsområden

Under läsåret kommer hela Huskvarnabergets förskoleområde att arbeta med tre prioriterade områden. Dessa förbättringsområden grundar sig på behov vi sett i våra egna utvärderingar lokalt, men också på vilka förmågor barnen behöver utveckla enligt nationella undersökningar och som vår huvudman (Barn och utbildningsnämnden) har gett oss i uppdrag att fokusera på.

  • Matematik
  • Språk
  • Teknik/Naturvetenskap

Trygghet och likabehandling vid Fagerslätts förskola

Alla barn ska känna sig trygga i förskolan och enligt lag är alla förskolor ålagda att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Varje förskola ska enligt dessa lagar (Diskrimineringslagen och Skollagen) upprätta en likabehandlingsplan/ årlig plan mot kränkande behandling. Planen beskriver vår värdegrund, vårt förebyggande och främjande arbete, mål och insatser samt rutiner för att tidigt upptäcka eventuell kränkande behandling.

Vårt trygghetsteam som består av representanter från varje förskola på Huskvarnabergets förskoleområde samt förskolechef/ledning har en viktig roll i arbetet med att följa upp vårt trygghets- och likabehandlingsarbete.

Kontakta oss

Adress
Fagerslätts förskola
Kyrkebäcksvägen 4
561 35 Huskvarna

Avdelningar

  • Äventyrarna, telefon 036-10 36 64
  • Upptäckarna/ Utforskarna, telefon 036-10 36 06

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Lindström Fogelberg

036-10 64 85

Biträdande Rektor

Maria Levinsson

036-10 74 24

Specialpedagog

Christina Lilja

036-10 24 82