search
Sök
menu
Meny

Junedals förskola

Junedals förskola ligger på Väster i centrala Jönköping, med många parker och grönområden i närheten. Förskolan delar med Västra förskolan en stor och härlig gård med en rolig och spännande lekmiljö. Förskolan är certifierad i Grön Flagg.

Junedals förskola har fyra avdelningar. Förskolan öppnade 2012 och huset är byggt i två plan. Avdelningarna Tromben och Tyfonen med yngre barn 1-3 år ligger på bottenplanet. På andra våningen finns Orkanen och Cyklonen med barn i åldrarna 3-5 år. Förskolan har en stor utegård, gemensamt med Västra förskolan.

Maten som serveras på Junedals förskola kommer från Junedalsskolan.

Avdelningarna Tromben och Tyfonen (yngre barn)

Vi är två avdelningar för de yngre barnen. Vi lär oss att glädjas åt varandras likheter och olikheter. Här ser vi varandra! Vi provar saker som gör oss mer nyfikna och efter barnens intressen skapar vi verksamheten. Hos oss ska leken vara i fokus. I lekens samspel kommer lärandet naturligt och vi lär bäst av varandra. Självständighet ger självkänsla, här utmanas vi! För att lusten till lek ska sprudla skapar vi rummens möjligheter med omtanke. Här finner vi prövningar som stärker både kropp och knopp och även en lugn vrå att koppla av i. När man kommer till Tromben och Tyfonen ska lusten för att leka infinna sig och när det är dags att gå hem ska det synas att vi har lekt.

Avdelningarna Orkanen och Cyklonen (äldre barn)

Vi är en mötesplats för de äldre barnen, där mångfald och glädje genomsyrar verksamheten. Hos oss får barnen möjlighet att möta många olika kamrater och vuxna i större och mindre grupper. Detta skapar en positiv grund för barnens utveckling och lärande. Genom reflektion förändrar vi verksamheten och den pedagogiska miljön för att möta barnens intressen och behov. Barnen får uppleva glädje och mångfald genom olika aktiviteter såsom skapande, experiment, musik och rytmik, utflykter, activboard, gymnastik, skogsdag och lek.

Likabehandlingsplan

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Vilka särskilda satsningar har vi genomfört under året? Hur har vi nått våra mål? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan. Våra prioterade mål för läsåret 18/19 är Hållbar utveckling och Jämställdhet. 

Föräldramöte

På Bäckalyckans förskoleområde anordnas föräldramöten. Syftet med mötena är att ge föräldrarna mer inflytande och delaktighet. Vi ser arbetet med föräldramöten som en viktig del i samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare.

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut. Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations-och samrådsskyldigheten fullgörs.
Skollagen kap. 4 Forum för samråd

Hållbar utveckling

Förskolans målfokus:
Att ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.Ur

Lpfö 98 rev. 2016
2:1 Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

2.2 Utveckling och lärande Förskolan ska sträva efter att varje barn:
 känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

,2.3 Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn:
 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,

JORDEN måste må bra!

Jämställdhet, Återvinning, Källsortering, Allas lika värde, Eget ansvar, Organisationsutveckling, Hälsa och livsstil, Social kompetens, Mattenatur, Demokrati, Språk, Yttrandefrihet, Återvinning, Utemiljö, Ekologiska och långsiktiga inköp, Barns inflytande, Lärandemiljöer inne och ute, Värna om vår miljö, Återanvändning av skapande material, Kompostering, Ökad självkänsla.

Kontakta oss

Junedals förskola
Pilgatan 14
553 18 Jönköping

Avdelningar

  • Tromben och Tyfonen, yngre barn, telefon 036-10 26 48
  • Orkanen och Cyklonen, äldre barn, telefon 036-10 26 49

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anna Backehed

036 - 10 72 06

Biträdande förskolechef

Curt Junvik

036 - 10 30 05

Biträdande förskolechef

Jenny Ekstrand

036 - 105737

Specialpedagog

Helen Bengtsson

036 - 10 30 79