search
Sök
menu
Meny

Klerckerska villans förskola

På Klerckerska villans förskola strävar vi efter att barnen ska få en rolig, meningsfull och lärorik tid. Barnen uppmuntras till och får möjlighet att prova och utforska i en kreativ och lustfylld miljö.

I det natursköna området på Göransberg på Huskvarnaberget ligger Klerckerska villan.Vår härliga gård och närheten till naturen är en verklig tillgång för både barn och personal att utvecklas i.

Vår förskola består av två avdelningar. En småbarnsavdelning som heter Blåbäret och en syskonavdelning som heter Lingonet. Tillsammans har vi plats för ca 25 barn.

Vi som jobbar på förskolan vill att miljön ska vara lustfylld, lärorik och utmanande.  Vi vill att den ska inspirera barnen till att leka, skapa och utforska. Pedagogerna ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till barns lust för ett livslångt lärande.

Trygghet och likabehandling

Alla barn ska känna sig trygga i förskolan och enligt lag är alla förskolor ålagda att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Varje förskola ska enligt dessa lagar (Diskrimineringslagen och Skollagen) upprätta en likabehandlingsplan/ årlig plan mot kränkande behandling. Planen beskriver vår värdegrund, vårt förebyggande och främjande arbete, mål och insatser samt rutiner för att tidigt upptäcka eventuell kränkande behandling.

Vårt trygghetsteam som består av representanter från varje förskola på Huskvarnabergets förskoleområde samt förskolechef/ledning har en viktig roll i arbetet med att följa upp vårt trygghets- och likabehandlingsarbete.

Prioriterade områden

Vi arbetar med arbeta med tre prioriterade områden. Dessa grundar sig på behov vi sett i våra egna utvärderingar lokalt, men också på vilka förmågor barnen behöver utveckla enligt nationella undersökningar och som vår huvudman (Barn och utbildningsnämnden) har gett oss i uppdrag att fokusera på.

  • Matematik
  • Språk
  • Teknik/Naturvetenskap

Kvalitetsarbete

Vår verksamhet styrs av Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) samt barnkonventionen.

Läroplanen anger de värden som förskolan ska bygga sin verksamhet utifrån och de strävansmål som ska genomsyra verksamheten.

Huskvarnabergets förskolor har också en verksamhetsplan som anger gemensamma mål, riktlinjer och prioriterade områden som vi ska arbeta efter för att få en likvärdig och hög kvalitet. Detta ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi utvärderar och följer upp vår verksamhet kontinuerligt i arbetslagen, vilket mynnar ut i nya utvecklingsområden.

Varje arbetslag ska hitta former för att även göra barnen delaktiga i planering och utvärdering.

Områdets utvecklingsgrupp som består av representanter från varje förskola samt förskolechef/ledning, fyller också en viktig roll. Gruppen har som huvuduppgift att arbeta med utveckling och kvalitet på Huskvarnabergets förskoleområde.

En annan viktig del av vår utvärdering är den kommungemensamma brukarenkäten. Där ställer vi frågor till vårdnadshavarna om hur de upplever verksamheten.

​Vår vision

Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapar vi ett arbetsklimat där både barn och vuxna känner sig trygga, omtyckta och behövda. Detta ser vi som en grundförutsättning för varje individs tilltro till sin egen förmåga, utveckling och lärande. Förhållningssättet kännetecknas av att det är:

Tillåtande – det finns en tro på människans goda vilja och ärliga mening. Misslyckande ses som erfarenheter att lära av. Barn och vuxna vågar ta egna initiativ och pröva nya saker.

Öppet – alla känner att deras åsikter tas tillvara. Alla får yttra sig. Det finns en respekt för olika sätt att tycka och vara.  

Generöst – vi möter varandra med en kamratlig värme där vi är rädda om varandra men också ställer krav.

Tryggt – varje person vet sin uppgift och är betydelsefull för helheten. Förskolans mål är väl förankrade i arbetet.

Stödjande – det är tillåtet att medge rädsla inför svåra uppdrag och uppgifter. Alla hjälps åt att stötta varandra när vi behöver hjälp och goda råd.

Lekfullt – vi tar varandra på allvar men värnar om lekfullhet och närvaro i alla åldrar. Detta ser vi som en viktig del som ger energi, engagerar och förbättrar samspel, relationer, lärande och arbetsglädje. 

Huskvarnabergets förskoleområde

Förskolan tillhör Huskvarnabergets förskoleområde som består av Eriksbergs, Fagerslätts, Klerckerska villans, Nordskogens och Stensholms förskolor.

Kontakta oss

Klerckerska villans förskola
Af Klerckers väg 14
561 38 Huskvarna

Avdelningar

  • Blåbäret/lingonet, telefon 036-10 78 85

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Maria Lindström Fogelberg

036-10 64 85

Biträdande förskolechef

Maria Levinsson

036-10 74 24

Specialpedagog

Christina Lilja

036-10 24 82