Mariebo förskola

Mariebo  förskola sedd utifrån. 

Välkommen till Mariebo förskola, med närhet till skogen och Vattenledningsparken på Mariebo.

Ute har vi en stor och utmanande utegård med tillhörande skolskog och inne har vi stora ljusa lokaler som inbjuder till lek och kreativitet. På vår förskola går cirka 70 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är indelad i två avdelningar med storarbetslag men barnen delas in i mindre grupper.

Mariebo förskola ingår i Västra höjdernas förskoleområde. Området innefattar även Samsets förskola och Hisingskullens förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Mariebos förskola arbetar vi utforskande tillsammans med barnen och deras nyfikenhet och lust att lära.

Flödet av deras tankar och idéer tas till vara för att skapa mångfald i lärande. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Arbetssättet utvecklas med barnens intressen som utgångspunkt. Vi förundras tillsammans genom ett tematiskt arbetssätt. Detta innebär:

 • Medforskande pedagoger.
 • Barnen hjälper varandra i kunskapssökandet.
 • Barnen löser problem genom att pröva och prova igen.
 • Barnen utmanas att gå vidare i sitt lärande.
 • Miljön är föränderlig, stimulerande och skapar utvecklingsmöjligheter.

Vi jobbar med trygghet i fokus. Vi har en årlig plan för att främja likabehandling och motverka kränkningar. Alla barn ska vara trygga i förskolan och för det finns det lagar som skyddar barn mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. enligt Diskrimineringslagen och skollagen)

Våra ledord är roligt, tryggt och lärorikt. Och vårt mål är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Vår vision på Junebäckens förskoleområde: Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. En förskola dit barnen kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Tema

På Mariebo förskola jobbar vi med natur, teknik, matematik, språk och jämställdhet som en röd tråd i vårt arbete. Delaktighet är viktigt i det lustfyllda lärandet.

Hållbar utveckling

På Mariebo förskola är natur och miljö en naturlig och viktig del i vår vardag. Barnen är med och planterar i våra fina planteringslådor som finns på vår gård. Inomhus sorterar vi avfall tillsammans med barnen.

Du som vårdnadshavare

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13).

Målet för samråden är:

 • Att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter.

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

 • Förskollärare ska ansvara för att vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärdering av utbildningen.
 • Arbetslaget ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande. (Lpfö18, 2.4)

Genom dessa forum kan ni som vårdnadshavare påverka verksamheten:

 • Den dagliga kontakten
 • Utvecklingssamtal
 • Föräldramöten
 • Förslagslåda i tamburen
 • Brukarenkäter

Avdelningar

Tallen, 1-3 år

Granen, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Mariebo förskola utgår från ett utforskande/medforskande arbetssätt. Vi förundras, är nyfikna och lär oss hela tiden nya saker tillsammans.

Vi sätter stort värde på arbetsglädje och ett bra arbetsklimat där alla ska känna sig delaktiga. Både barn och vuxna ska känna att det är roligt att komma till förskolan.

Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Återkommande tema: Barnen förundras över...

Detta genomsyrar vår verksamhet i alla åldrar och vi jobbar på olika sätt beroende på ålder.

 • Verksamheten utmanar barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Matematiken och språket lyfts i det dagliga arbetet både ute och inne.
 • Naturmaterial används flitigt i det skapande arbetet.
 • Ta tillvara de naturliga tillfällena som ges. Detta utmynnar i lärande och förståelse för temat.
 • Det är viktigt att ge barnen tanketid.

Verksamheten dokumenteras och utvärderas genom text, bild, video etc. för fortsatt utveckling.

Kontakta oss

Mariebo Förskola
Birkedalsgatan 6
554 38 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Cristin Forsgren Sörman

036-10 37 03

Biträdande rektor

Zlatka Islamovic

036-10 35 60

Specialpedagog

Sofie Björkhag

036-10 36 86

Spåradministratör

Malin Klaar Dabetic

0730-912413

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.Senast granskad/publicerad: