Nordskogens förskola

På Nordskogens förskola strävar vi efter att barnen ska få en rolig, utvecklande och lärorik tid. Vår verksamhet ska vara inspirerande och meningsfull. Barnen uppmuntras och får möjlighet att prova och utforska i en kreativ och lustfylld miljö.

”Jag har lärt mig på förskolan, att man behöver ju inte bara hjälpa en kompis en gång utan man kan göra det hundra gånger” (Signe 5 år).

Förskolan är vackert belägen på höjderna ovanför Huskvarna, och tillhör Huskvarnabergets förskoleområde som består av Egnahems, Eriksbergs, Fagerslätts, Klerckerska villans, Nordskogens och Stensholms förskolor.

Utemiljön är varierad och kreativ på Nordskogen, den inbjuder både till lek och odling, skapande och utforskande.

Innemiljön är i två plan och fördelad på fyra avdelningar, vår förskola har även tillgång till en liten idrottshall och matsal tillsammans med skolan. På vår förskola går det cirka 70 barn fördelade på fyra grundavdelningar. Under dagarna vistas vi dock i mindre grupper så långt det är möjligt.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Alla barn ska känna sig trygga i förskolan. Trygghet är en förutsättning för lärande och enligt lag är alla förskolor ålagda att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På Nordskogens förskola arbetar vi ständigt med vår värdegrund, samt har tydliga rutiner för att tidigt upptäcka eventuell kränkande behandling.

Vår målbild: lärglädje - hela vägen

Tillsammans ger vi framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vår värdegrund och kärnvärden

Värdegrunden sammanfattas med tre ord, våra kärnvärden. De fungerar som en gemensam ledstjärna i vardagen och beskriver hur vi ska nå vår vision och hur vi tillsammans ska arbeta och vara, internt och externt.

  • Gemenskap - Genom en varm och välkomnande miljö främjar vi delaktighet, tillit och empati. Vi ser oss som en viktig helhet, där vi alla arbetar tillsammans.

  • Engagemang - Genom kunskap och kreativitet tar vi vara på varje individs förmågor och styrkor. Vi inspirerar till att lära, ta ansvar och utvecklas - varje dag, hela vägen.

  • Nytänkande - Genom att vara modiga, framåt och medvetna skapar vi samhällssmarta individer. Vi ger insikter, tankesätt och verktyg för att förstå och hantera vardagen och framtiden

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare inbjuds flera gånger om året att delta i samtal, möten och forum kring ditt barn. Du är alltid välkommen att komma med tankar och idéer om hur vi kan göra förskolan ännu bättre, dina synpunkter är viktiga och får oss att växa.

Avdelningar

Pingvinen 1-3 år

Delfinen 1-3 år

Nyckelpigan 3-5 år

Fjärilen 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Utvecklingsarbete

På Huskvarnaberget är vi i ständig process och fördjupar oss både teoretiskt och praktiskt i lek och undervisning. Vi grundar vår praktik på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi ser utbildningen i förskolan som en helhetssyn på barnen där omsorg, lek, utveckling och lärande är viktiga delar. Genom att öka våra kunskaper om olika ämnesområden såsom musik, motorik, språk, estetik, naturvetenskap, matematik, teknik och värden så ger vi också varje barn förutsättningar att utvecklas och möta världen på bästa sätt.

Kontakta oss

Nordskogens förskola
Carlforsvägen 15
561 38 Huskvarna

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Lindström Fogelberg

036-10 64 85

Biträdande rektor

Emelie Lagerqvist

036-10 27 89

Specialpedagog

Christina Lilja

036-10 24 82

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: