Nyarps förskola

Välkommen till Nyarps förskola, en naturskönt belägen förskola med närhet till skogen och Vättern. 

Vår lyhördhet för barns olika behov styr vårt arbete, och barns lust att leka och lära står i centrum. Den fria leken får utrymme hos oss eftersom den uppmuntrar till social samvaro, delaktighet och eget ansvar.

Förskolan har två stora gårdar där barnen kan erbjudas många varierade aktiviteter. Miljön inne på förskolan anpassas efter barnens behov och intresse och varieras ofta. På förskolan finns många mindre rum vilket gynnar leken.

Nyarps förskola tillhör Bankeryds förskoleområde tillsammans med Backamo, Attarp, Björkängen, Nyarp, Bågskytten, Torps ängar samt Trånghalla förskolor. Förskolan har plats för cirka 78 barn i åldern 1-5 år, fördelade på fyra avdelningar.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Torps förskoleområdes förskolor genomsyras av ett natur- och miljötänkande för hållbar utveckling. Genom ett inspirerande natur- och miljöarbete, vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i den dagliga verksamheten.

Vi är mycket stolta att kunna presentera ett arbetssätt och en atmosfär i huset som präglas av trygghet och öppenhet mellan avdelningarna. När verksamheten tillåter vistas barnen gärna på olika ställen i huset.

Vision Torps förskoleområde

Framtidstro
På vårt förskoleområde ska barnen få möta vuxna som tror på och är hoppfulla inför framtiden och som ger dem kunskap och positiva förutsättningar för att tro på sig själva. Vi vill ge dem verktyg för en hållbar utveckling.

Glädje
Vi strävar efter att barnen ska känna glädje när de kommer till förskolan. Genom att vi erbjuder en lustfylld och mångsidig undervisningsmiljö ger vi barnen möjlighet att känna glädje under dagen.

Delaktighet
Förskolan vilar på en demokratisk grund där vi skapar tilltro och tillit till varje individ och deras olika förmågor för att kunna växa tillsammans. Barnens behov och intressen ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Välkomnande
På vårt förskoleområde ska alla känna sig väl mottagna. Med närhet, värme samt en kreativ lek- och lärmiljö vill vi skapa trygghet för barnen.

Utforskande
Med engagemang och nyfikenhet skapar vi tillsammans kreativa möjligheter till lärande. Vi ger barnen tillfällen till fördjupning för att skapa förståelse och nya tankar. Detta gör vi genom att följa barnens intressen samt erbjuda många estetiska upplevelser.

Du som vårdnadshavare

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen på våra förskolor ska utvecklas rikt och mångsidigt. Det gör vi genom att jobba nära och förtroendefullt med våra vårdnadshavare. Vi jobbar med forum för samråd med barn och vårdnadshavare enligt Skollagen.​

Målet med forum för samråd är att barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter gällande vår utbildning. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen ska skapa förutsättningar i utbildningen för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.​

Följande forum för samråd finns på hos oss på förskolan:​

  • Den dagliga kontakten​
  • Utvecklingssamtal minst 1 ggr/år​
  • Föräldramöten 1 ggr/år​
  • Årlig brukarenkät​

Avdelningar

Bojen, 1-3 år

Flotten, 1-3 år

Ankaret, 3-5 år

Bryggan, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Torpleden 102
564 34 Bankeryd

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Rektor

Annica Lagander

036-10 26 07

Biträdande rektor
(Björkängens, Trånghallas, Torps Ängars förskola)

Cecilia Enarsson

036-10 35 57

Biträdande rektor
(Attarps, Backamos, Nyarps, Bågskyttens förskola)

Anneli Dalberg

036- 10 39 95

Administratör

Rose-Marie Lundin

036-10 81 40

Specialpedagog

Katrin Staf

036-10 39 05

Kostansvarig

Damir Eminovic

036-10 65 17

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.Senast granskad/publicerad: