Ödestugu förskola

Ödestugu förskola sedd utifrån med en gunga i förgrunden.

Välkommen till Ödestugu förskola. Vi är en lärande förskola med barnet i centrum.

Välkommen till Tenhults förskoleområde som omfattar Högalunds förskola, Blomsterängens förskolor, Tenhults förskola och Ödestugu förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Grunden till barnets lärande bygger på lust och lek.
Vi arbetar för en tillgänglig lärmiljö där alla barns
behov ska tillgodoses. Vårt omsorgsarbete värderar vi högt, vi vill möta varje barn utifrån just deras förutsättningar och behov. Vi vill ha ett gott samarbete med er vårdnadshavare och era barn under vistelsen här på förskolan. God kommunikation och samverkan skapar trygghet och förutsättningar att möta ditt barn på bästa sätt! Ett omsorgsfullt bemötande är ett förhållningssätt som ni som vårdnadshavare möts av på förskolan.

Vi vill främja barnens sociala och intellektuella utveckling efter var och ens förutsättningar.
Verksamheten baseras på ett samspel mellan individer. Att utmanas i att lyssna, vänta på sin tur och att prata inför varandra stärker barnen i sin egen identitet och stimulerar deras språkutveckling.
Vi använder oss av olika uttrycksformer såsom sång, sagor, rim, ramsor, lek, konstruktion, design, drama och olika sorters skapande. Barnen erbjuds olika aktiviteter under dagen, även att få en stunds vila. Verksamheten ger utrymme för barnens egna teorier, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.
Undervisningen i vår verksamhet utgår från våra styrdokument Skollagen, Läroplan för förskolan och Barnkonventionen.

Språkets betydelse
Språket är människans viktigaste redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språk och identitet hänger samman och genom språket kan människor förstå sammanhang, sig själv och andra. Ett rikt språk är betydelsefullt för välmående, att klara framtida
utbildningar och att vara en del av samhället. Språkutveckling ses som en livslång process, ordförrådet är inte något som begränsas utan beror helt och hållet på hur många ord individen möter.

Hos oss på Tenhults förskoleområde är språket ett prioriterat område vilket genomsyrar verksamheten.

Du som vårdnadshavare

I Läroplanen för förskolan 2018 står det att: “För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen”.

Detta är något vi arbetar med hela tiden och i den dagliga kontakten med er vårdnadshavare.

Inskolning:

Ditt barns inskolning är ett samarbete mellan dig som vårdnadshavare och personalen. Personalen leder verksamheten och du som vårdnadshavare deltar med ditt barn i förskolans aktiviteter. Vid inskolning ställs barnet och familjen inför en helt ny miljö. Inskolningen anpassas utifrån barnets ålder och behov samt utifrån avdelningens struktur.
Barnet får upptäcka förskolan med dig som förälder vid sin sida. Du som vårdnadshavare är aktiv under inskolningen och är med ditt barn för att visa att det är tryggt att vara här. Om du som förälder är positiv och aktiv så hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet. Målet är att du som förälder efter inskolning ska ha en bra insikt i hela verksamheten och veta vad att ditt barn får uppleva här! Den första tiden fokuserar vi mycket på att skapa goda relationer, trygghet och trivsel i gruppen. Du som vårdnadshavare är värdefull för oss, du har mycket information och kunskaper om ditt barn som är bra för oss att känna till! Efter inskolningen erbjuder alla avdelningar ett uppföljningssamtal.

Föräldraforum:

På Tenhults förskoleområde finns ett föräldraforum där rektor, biträdande rektor, personalrepresentanter och föräldrarepresentanter träffas två gånger per termin och diskuterar olika frågor i samverkan.

Utvecklingssamtal och föräldramöte:

Utvecklingssamtal och föräldramöte erbjuds minst en gång per år.

Avdelningar

Draken, 1-3 år

Enhörningen, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Tenhults förskoleområde är ett förskoleområde med barnet i centrum. Vi arbetar just nu med Hållbar framtid och vad det kan innebära ur många olika perspektiv.
Kontakta förskolechef om du är intresserad av att jobba hos oss.

Övrigt

”Förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan ska genom undervisning och utbildning ge förutsättningar i enlighet med styrdokumentens intentioner och riktlinjer att utveckla varje barns och elevs språkliga förmåga, oberoende av könstillhörighet, bakgrund och olika förutsättningar. I verksamheten integreras och synliggörs det språkutvecklande arbetet inom alla ämnen och områden.

I verksamheten eftersträvas en tillgänglig lärmiljö som införlivar ett språkutvecklande arbete och ger förutsättningar för lärande genom en social- fysisk- och pedagogisk miljö, som samspelar utifrån barnets och elevens behov och förutsättningar.
Metoder och arbetssätt i det språkutvecklande arbetet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”
(utdrag ur: Plan för att främja språkutvecklande arbete i förskola, förskoleklass, fritidshem och årskurs 1)

Kontakta oss

Ödestugu förskola
Sockenstugan
560 27 Tenhult

Avdelning

Frånvaroanmälan sker i Vklass.

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Helena Klasson

036-10 22 27

Biträdande rektor

Hanna Holm

036-10 31 82

Specialpedagog

Sanna Johansson

036-10 60 48

Skoladministratör

Åsa Wahlberg

070-660 33 00

Skoladministratör

Victoria Gustafsson

036-10 51 35


Senast granskad/publicerad: