search
Sök
menu
Meny

Solstickans förskola

Solstickans förskola ligger på Väster i centrala Jönköping, med många parker och grönområden i närheten. Förskolan erbjuder en rolig och spännande lekmiljö och är certifierad i Grön Flagg.

Solstickans förskola

tillhör Bäckalyckans förskoleområde. Där ingår också Bäckalyckans förskola, Västra förskolan och Junedals förskola. Solstickans förskola har närhet till Vättern, Stadsparken och andra grönområden inom närområdet.

Maten som serveras på Solstickans förskola tillagas i förskolans kök av en utbildad kock.

Likabehandlingsplan

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Vilka särskilda satsningar har vi genomfört under året? Hur har vi nått våra mål? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan. Våra prioterade mål för läsåret 18/19 är Hållbar utveckling och Jämställdhet.

Föräldramöte

På Bäckalyckans förskoleområde anordnas föräldramöten. Syftet med mötena är att ge föräldrarna mer inflytande och delaktighet. Vi ser arbetet med föräldramöten som en viktig del i samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare.

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut. Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations-och samrådsskyldigheten fullgörs.
Skollagen kap. 4 Forum för samråd

Hållbar utveckling

Förskolans målfokus:
Att ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.Ur

Lpfö 98 rev. 2016
2:1 Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
- sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

2.2 Utveckling och lärande Förskolan ska sträva efter att varje barn:
- känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

2.3 Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn:
- utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,

JORDEN måste må bra!

Jämställdhet, Återvinning, Källsortering, Allas lika värde, Eget ansvar, Organisationsutveckling, Hälsa och livsstil, Social kompetens, Mattenatur, Demokrati, Språk, Yttrandefrihet, Återvinning, Utemiljö, Ekologiska och långsiktiga inköp, Barns inflytande, Lärandemiljöer inne och ute, Värna om vår miljö, Återanvändning av skapande material, Kompostering, Ökad självkänsla.  

Våra avdelningar

På Solstickans förskola finns avdelningar för de yngre och äldre barnen, en avdelning med kvälls-,natt- och helgomsorg samt en resursavdelning.

Avdelning Röd, Blå och Lila (yngre barn)

I vårt pedagogiska arbete lyfter vi fram och utvecklar barnens lärande genom den fria leken, samlingar, utflykter och andra aktiviteter. För oss går barnens trygghet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna hand i hand. Barnen får utrymme att lära genom den fria leken, skapande verkstad, samlingar, temainriktat arbete och rutinsituationer. Vi vill erbjuda barnen en spännande, lärorik och varierande vistelse på förskolan.

Avdelning Grön (yngre och äldre barn)

Vi är en integrerad avdelning. Det är en liten barngrupp med hög personaltäthet och några av platserna är för barn med funktionsnedsättning. Vi erbjuder en lugn och trygg miljö där alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. I vår verksamhet strävar vi efter att ge barnen stimulans till lek, rörelse och kommunikation. Alla är en tillgång i gruppen och vi lär oss av varandra.

Avdelningarna Gul (äldre barn)

Vi delar in barngruppen i mindre grupper under dagen. Vårt mål är att vi ska trivas och känna oss trygga i gruppen och ha roligt tillsammans. Vi lär oss att vara rädda om varandra och ser olikheter som en tillgång. Vi erbjuder barnen en varierande lekmiljö som är stimulerande, utvecklande och ger barnen lust att lära samt ett material som väcker barnens kreativitet. I vårt veckoschema ingår bland annat promenad/utflykt, rörelse, skapande, temaarbete och sångsamlingar.

Avdelning Tre stjärnor dag (yngre och äldre barn)

I vårt pedagogiska arbete lyfter vi fram och utvecklar barnens lärande genom leken, samlingar, utflykter och andra aktiviteter. För oss går barnens trygghet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna hand i hand. Barnen får utrymme att lära genom leken, skapande verkstad, samlingar, temainriktat arbete och rutinsituationer. Vi vill erbjuda barnen en spännande, lärorik och varierande vistelse på förskolan.

Avdelning Tre stjärnor kväll/natt/helg (yngre och äldre barn)

Den här verksamhet är till för vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid, då ordinarie förskoleverksamhet/fritidshem är stängd, alltså för barn åldrarna 1 - 12 år. Till Tre stjärnor kväll/natt/helg söker man särskilt via kommunens hemsida. Verksamheten är inriktad på en god omsorg om barnen och är inte en förskola eller fritidshems verksamhet i traditionell mening.

Kontakta oss

Solstickans förskola
Solstickegaten 1
553 13 Jönköping

Avdelningar

  • Röd och Blå, yngre barn, telefon 036-10 72 07
  • Lila, yngre barn, telefon 036-10 72 04
  • Grön, yngre och äldre barn, telefon 036-10 72 00
  • Gul, äldre barn, telefon 036- 0 72 03
  • Tre stjärnor dag, Tre stjärnor kväll/natt/helg, barn 1 - 12 år, telefon 036-10 73 71

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anna Backehed

036-10 72 06

Biträdande förskolechef

Curt Junvik

036-10 30 05

Biträdande förskolechef

Jenny Ekstrand

036-10 57 37

Specialpedagog

Helen Bengtsson

036-10 30 79