Solstickans förskola

Utegården på Solstickans förskola.

Solstickans förskola ligger på Väster i centrala Jönköping, med närhet till Stadsparken, Vätterstranden och flera andra park- och grönområden

Förskolan erbjuder en stor utegård med rolig och spännande lekmiljö med bland annat en utomhusateljé. Innemiljön består av ljusa, rymliga ytor där materialets tillgänglighet och barnens inflytande har stor betydelse

På Solstickans förskola finns sju avdelningar varav två är resursavdelningar samt en är kvälls-natt- och helgomsorg.

Solstickans förskola ingår i Solstickans förskoleområde

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Trygghet, trivsel och ett gott samarbete med barnens vårdnadshavare går hand i hand. Målet är att vi ska trivas, känna oss trygga och ha roligt tillsammans. Arbetet utgår från förskolans tre värdeord, tillit, respekt och gemenskap.

Barnen får utrymme att lära genom flerstämmig undervisning. Undervisningen genomförs med hjälp av olika förhållningssätt och arbetsmetoder i planerade eller spontana tillfällen under dagen. Förskolan arbetar medvetet med att ge barnet förutsättningar för att utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld. I undervisningen utforskar man tillsammans på ett lekfullt sätt för att få en djupare förståelse.

Förskolan erbjuder barnen en varierande lekmiljö som är stimulerande och som väcker barnens kreativitet samt lust att lära.

Barnet och språket

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden under åren 2022–2024 innefattar att öka förutsättningar för barn och elevers språkutveckling.

I förskolan handlar det främst om att stimulera barns språkliga medvetenhet (leka med ord, rim, ramsor, sång och musik)., ordförråd (högläsning, berättande och naturliga samtal). Vi arbetar också för att utveckla barnens intresse för skriftspråket (lekskrivning och egna symboler).

Miljön utformas så att den inbjuder till språkliga aktiviteter, förskolan har även utvecklat språkmiljön med ett gemensamt förskolebibliotek.

Jämställdhet

Grunden för jämställdhetsarbetet i Jönköpings kommun är kommunens jämställdhetsplan. Förskolan arbetar aktivt och medvetet med att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Vi har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur vi organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta, samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.

Likabehandling

Barns lika värde och deras rätt att inte bli utsatta för diskriminering är en av barnkonventionens grundprinciper (artikel 2). Likabehandling är inte bara en rättighet utan även en förutsättning för lärande. En tillgänglig förskola eller skola (pedagogiskt, socialt och fysiskt) och en trygg och inkluderande miljö lägger grunden för att barn och elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Förskolan har ett ansvar att genomföra systematiskt trygghets- och likabehandlingsarbete.

Du som vårdnadshavare

Genom en nära och förtroendefull dialog med dig som vårdnadshavare skapar vi goda förutsättningar för ditt barns trivsel, trygghet och lärande. Du som vårdnadshavare inbjuds att delta i samtal, möten och forum kring ditt barn vid flera tillfällen. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att lämna ditt barn på förskolan. Varje vår ombeds du som vårdnadshavare att besvara en enkät, som ligger till grund för vårt förbättringsarbete. Du är alltid välkommen att komma med synpunkter och idéer om hur vi kan göra förskolan ännu bättre.

Avdelningar

Avdelning Grön 1, 3–6 år (integrerad avdelning, några platser för barn med funktionsvariationer)

Avdelning Grön 2, 2–3 år (integrerad avdelning, några platser för barn med funktionsvariationer)

Avdelning Gul, 3–5 år

Avdelning Röd, 1–3 år

Avdelning Blå, 1–3 år

Avdelning Regnbågen, 3 års grupp

Avdelning Tre stjärnor, 1–12 år (kväll/natt/helgomsorg)

Avdelningar Grön 1 och Grön 2

Grön 1 och Grön 2 är avdelningar där några av platserna är för barn med olika funktions­nedsättningar. Vår verksamhet bygger på ett lustfyllt lärande och allas lika värde. Våra olikheter ses som tillgångar, barnen lär sig av varandra och acceptansen för våra olikheter skapar en trygg och harmonisk lärmiljö.

Förskolans läroplan Lpfö 18 ligger till grund för vårt arbete. Vi har en hög personaltäthet för att kunna tillgodose alla våra barns behov.

Vårt upptagningsområde är hela Jönköpings kommun. För att börja på våra avdelningar krävs en särskild ansökan.

Läs mer och hitta ansökningsblankett till förskolans särskilda alternativ

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Förskolans måltider tillagas i köket på Solstickan.

Tre stjärnor: kvälls-, natt-, och helgomsorg

Kvälls-, natt-, och helgomsorg vänder sig till dig som har barn mellan 1-12 år och som behöver plats för ditt barn på obekväma arbetstider (19.00–06.00 samt lördag, söndag och helgdag).

Information om kvälls-, natt-, och helgomsorg

Kontakta oss

Solstickans förskola
Solstickegatan 1
553 13 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Tillförordnad rektor

Carin Bülow

036-10 77 12

Tillförodnad biträdande rektor

Charlotte Sundqvist

036-10 57 51

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

076-349 78 42

Specialpedagog Grön 1 och 2

Anna-Carin Skarp

073-060 08 14

Specialpedagog Grön 1 och 2

Anette Höglund

073-060 08 14

Utvecklingsledare

Elisabeth Svensson

036-10 56 14

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.


Senast granskad/publicerad: