Stadsparkens förskola

Stadsparkens förskola, byggnad och gård.

Stadsparkens förskola ingår i Stadsparkens förskoleområde och innefattar även Bäckalyckans förskola och Kuskens förskola. Stadsparkens förskola ligger på Väster i centrala Jönköping precis i anslutning till Stadsparken med dess skog och grönområden.

Förskolan har två stora gårdar, en anpassad för de yngre barnen och en anpassad för de äldre. Här finns stora möjligheter till lek och rörelse med både sandlådor, hinderbanor, kullar och småvägar att kunna cykla på.

Inomhusmiljöerna är ljusa och luftiga och rummen av olika storlek. I dessa delar vi in barnen utifrån behov och intressen. Vi vill att barnen är delaktiga och känner inflytande i sin dag på förskolan. Detta gör vi genom att vara medforskande och lyhörda gentemot barnen, vilket innebär att både vår innemiljö och utemiljö är föränderlig.

På förskolan finns ca 70 barn fördelat på 4 avdelningar. På Gläntan och Ängen går barnen när de är 1-3 år och på Utsikten går barnen när de är 4-6 år.

Vid behov har förskolan öppet 06.00-19.00.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Lärglädje innebär att det ska vara roligt att lära och att barnen ska känna en trygghet på förskolan. Vi verkar för en förskola där alla ska bli bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger stor vikt vid att barnen känner trygghet, glädje och tillhörighet.

För att skapa lekro delar vi in barnen i smågrupper i de olika rummen, där vi pedagoger är med som lekinspiratörer och medforskare.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplansmål samtidigt som vi alltid har ett par prioriterade mål som vi arbetar lite extra med. De prioriterade målen varierar från år till år.

Vi dokumenterar för att fånga barnens intressen, kunna diskutera det vi sett och upplevt och för att utmana dem att upptäcka och tänka vidare.
På förskolan används bildstöd som ett komplement för att förstärka det talade språket. Bilderna och symbolerna används bland annat till att visa vad som ska hända under en dag och hur vissa moment ska genomföras.

Du som vårdnadshavare

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Lpfö18

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13)

Målet för samråden är att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Följande forum finns på Stadsparkens förskola:

  • den dagliga kontakten
  • utvecklingssamtal
  • föräldramöten
  • förskolans fester
  • brukarenkäter

Avdelningar

Avdelning Ängen, 1-3 år

Avdelning Gläntan, 1-3 år

Avdelning Utsikten, 4-6 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Stadsparkens förskola
Hovslagargatan 1
55439 Jönköping

Avdelning

Om ditt barn blir sjukt eller ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Öppet hus för vårdnadshavare

Vi har öppet hus för er vårdnadshavare som vill veta mer om vår verksamhet. Välkomna klockan 10.15–10.45 sista fredagen varje månad. Ta kontakt med avdelning Ängen för att boka in er på ett besök.

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Teresa Sagström

036-10 38 87

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Skoladministratör

Emelia Malmsten

036-10 80 17


Senast granskad/publicerad: