search
Sök
menu
Meny

Torps ängar förskola

Vår förskola ligger naturskönt med närhet till skogen och Vättern. Pedagogerna har ett förhållningssätt som sätter barn, föräldrar och miljön i fokus.

Torps ängars förskola ligger nära skog och natur. Vi har fått ta del av en ”skolskog” som ligger i anslutning till förskolan där några av grupperna är en stund varje dag.

Vistelsen i Torps ängars skolskog som barnen gett namnet Superskogen, präglas av det temaarbete vi jobbar med, natur och miljöarbete samt är inspirerad av filosofin från Reggio Emilia i Italien. Här har vi möjlighet att fördjupa oss i naturens olika miljöer, årstidsväxlingar samt naturvetenskapliga fenomen med både själ och kropp.

I vårt gemensamma lärande utgår vi från barns olika förmågor och alla människors lika värde. Olikheter är en tillgång när vi lär om jämställdhet.

Trygghet, glädje och gemenskap i en lärorik miljö.

Torps ängars förskola har ljusa öppna lokaler där vi förändrar de lärande lekmiljöerna efter barnens intresse och temaarbete.

Torps ängar har en egen kock som lagar mat från grunden ur ett hälso- och ekologiskt perspektiv.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
Ur Lpfö 98/10

Vår värdegrund

Vår gemensamma värdegrund som vi bygger vår verksamhet på ur läroplan för förskolan -98/10.

Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke utvecklas.

Varje barn skall ges möjligheter att bilda egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa.

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet.

Natur- och miljötänkande

Våra förskolor genomsyras av ett natur- och miljötänkande för hållbar utveckling.

Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i den dagliga verksamheten.

Kvalitetsarbete, lokal arbetsplan

I den lokala arbetsplanen berättar vi konkret om vårt vardagsarbete med barnen i verksamheten där vi utgår från läroplan för förskolan
- Lpfö 98/10 samt profilering utifrån frågeställningarna
- Vad? Varför? Hur?

Lokal arbetsplan för Torps förskoleområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 616.6 kB)

Avdelning Paletten

Paletten blå och grön på Torps ängar består av två avdelningar med barn i 1-3 års ålder. Vi arbetar mycket tillsammans i det dagliga pedagogiska arbetet.

Tema

I vårt lärande och upptäckande med barnen arbetar vi utifrån ett tema som vi ser fångar barnens intresse. Genom att arbeta med tema som grund kan vi tillsammmans fördjupa våra kunskaper i det som just vi behöver och vi vill lära mer om.

Förhållningssätt

Vi arbetar efter förhållningssättet "det forskande barnet och den nyfikne pedagogen", inspirerat efter filosofin i Reggio Emilias förskolor i Italien, där barnet anses som kompetent och rikt.

Detta vill vi synliggöra genom dokumentation och där utformandet av miljön är en viktig del av barns lärande.

På Paletten försöker vi skapa en gruppkänsla där varje människa, barn som vuxen kan känna sitt eget värde och att de är en tillgång i gruppen. På så sätt lär vi oss medkänsla och uppmuntras till att hjälpa varandra. Vi utvecklas då som individer och grupp där vi kan visa respekt för våra olikheter som människor.

Varje barn har med sig sina kunskaper och erfarenheter, som vi bygger vidare på genom att lyssna av deras intressen och utmanar dem till vidare utveckling. Tillsammans skapar vi en glädjerik och lustfylld samvaro där leken, lekmiljön, skapandet, tanken, lyssnandet och lärandet utgör en stomme i arbetet på förskolan.

I möten med andra människor vidgas våra perspektiv och vi utvecklar samarbetsförmågan. Grunden läggs i ett gott och tillitsfullt arbete tillsammans med föräldrarna. Med engagemang, nyfikenhet och utforskande upptäcker vi omvärlden.

Det är själva arbetet på vägen till utveckling - processen - som är det viktiga, inte det färdiga resultatet. Genom att vara en del i det sker lärandet här och nu. Då får man också en möjlighet att vara med och påverka, vilket främjar delaktighet och inflytande.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar mycket kring barnets/barngruppens läroprocesser. Diskussioner och reflektioner kring händelser eller dokumentationer gör vi tillsammans i arbetslaget och även med barnet/barngruppen. Det är en god grund för nytt lärande.

Vi på Paletten har en tro och tillit till barns förmågor. Med en positiv livssyn så kan vi lära oss mycket. Att vi har tid är då viktigt. Tid att lyssna av varandra, tid att tala och tid att utföra.

Avdelning Penseln

På förskolan Torps Ängar, avdelning Penseln jobbar vi inspirerat av filosofin från Reggio Emilias förskolor i Italien. Deras teorier och tankar vill vi koppla till vår svenska förskolekultur.

Avdelning Penseln är en avdelning som arbetar i ett så kallat storarbetslag.
Gruppen delas in i tre mindre grupper med 2 pedagoger i varje grupp.

Miljön är anpassad så att barnen kan finna avskildhet och lugn och ro. Barnen delas in i mindre grupper under dagen och varje grupp har sin "hemvist".

Det finns tre pedagoger som är viktiga för barnen. Det är pedagogen, barnet självt och miljön. Även forskande och delaktighet är nyckelord för dem.

Förskolan är miljöcertifierad och hälsocertifierad.

Samverkan med föräldrarna

Samverkan med föräldrarna ser vi som mycket viktigt och vi försöker hitta nya former så att alla föräldrar känner att de har tillfälle att på något sätt ta del av deras barns vardag på förskolan. Ett exempel på detta är vår årliga frukostbuffé.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation synliggör barnens lärande. Genom att reflektera tillsammans med barnen, ser vi att det finns olika sätt att förstå och tänka runt händelser, vilket underlättar för oss pedagoger då vi står inför att välja nästa steg i arbetet med barnen.

Tema

I vårt lärande och upptäckande med barnen arbetar vi utifrån ett tema som vi ser fångar barnens intresse. Genom att arbeta med tema som grund kan vi tillsammmans fördjupa våra kunskaper i det som just vi behöver och vi vill lära mer om.

Läroplanen uttrycker att med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Barn lär i ett för dem meningsfullt sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme. En del av förutsättningarna för barns utveckling och lärande är att atmosfären är varm, tillåtande och bjuder in till samspel.(Lpfö 98/10)

Kontakta oss

Adress:
Torplyckevägen 1
564 34 BANKERYD

Förskolechef Annica Lagander , telefon 036-10 26 07
Bitr. Förskolechef Cecilia Enarsson , telefon 036-10 35 57

Avdelningar

  • Paletten Blå, telefon 036-10 81 84
  • Paletten Grön, telefon 036-10 81 77
  • Penseln, telefon 036-10 81 78
  • Köket, telefon 036-10 81 76