Torps ängar förskola

Vår förskola ligger naturskönt med närhet till skogen och Vättern. Pedagogerna har ett förhållningssätt som sätter barn, föräldrar och miljön i fokus.

Torps ängar förskola tillhör Bankeryds förskoleområde tillsammans med Backamo, Attarp, Björkängen, Nyarp, Bågskytten samt Trånghalla förskolor

Vi på förskolan får ta del av en ”skolskog” som ligger i anslutning till förskolan där några av grupperna är en stund varje dag. Vistelsen i Torps ängars skolskog som barnen gett namnet Superskogen, präglas av det temaarbete vi jobbar med, natur och miljöarbete samt är inspirerad av filosofin från Reggio Emilia i Italien. Här har vi möjlighet att fördjupa oss i naturens olika miljöer, årstidsväxlingar samt naturvetenskapliga fenomen med både själ och kropp.

I vårt gemensamma lärande utgår vi från barns olika förmågor och alla människors lika värde. Olikheter är en tillgång när vi lär om jämställdhet. Vi arbetar för trygghet, glädje och gemenskap i en lärorik miljö.

Torps ängars förskola har ljusa öppna lokaler där vi förändrar de lärande lekmiljöerna efter barnens intresse och temaarbete.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
Ur Lpfö 2018

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Torps ängars förskola jobbar vi inspirerat av filosofin från Reggio Emilias förskolor i Italien. Dessa teorier och tankar vill vi koppla till vår svenska förskolekultur.

Vi arbetar efter förhållningssättet "det forskande barnet och den nyfikne pedagogen" och ser människan som kompetent och rik. Varje individ bär på sin historia och kunskaper som vi i samspelet med andra tar tillvara och utvecklar efter olika behov samt intressen. Detta vill vi synliggöra genom dokumentation, och där utformandet av miljön är en viktig del av barns lärande.

I vårt lärande och upptäckande med barnen arbetar vi utifrån ett tema som vi ser och hör fångar barnens intresse. Genom att arbeta med tema som grund kan vi tillsammans fördjupa våra kunskaper i det som just vi behöver och vi vill lära mer om.

Vår utbildning grundar sig i vårt styrdokument ”Läroplan för förskolan 2018” och lärandet bildar en helhet utifrån utforskande, nyfikenhet, lek, omsorg samt utveckling.

Våra förskolor genomsyras av ett natur- och miljötänkande för hållbar utveckling. Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i den dagliga undervisningen.

Vision Torps förskoleområde

Framtidstro

På vårt förskoleområde ska barnen få möta vuxna som tror på och är hoppfulla inför framtiden och som ger dem kunskap och positiva förutsättningar för att tro på sig själva. Vi vill ge dem verktyg för en hållbar utveckling.

Glädje

Vi strävar efter att barnen ska känna glädje när de kommer till förskolan. Genom att vi erbjuder en lustfylld och mångsidig undervisningsmiljö ger vi barnen möjlighet att känna glädje under dagen.

Delaktighet

Förskolan vilar på en demokratisk grund där vi skapar tilltro och tillit till varje individ och deras olika förmågor för att kunna växa tillsammans. Barnens behov och intressen ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Välkomnande

På vårt förskoleområde ska alla känna sig väl mottagna. Med närhet, värme samt en kreativ lek- och lärmiljö vill vi skapa trygghet för barnen.

Utforskande

Med engagemang och nyfikenhet skapar vi tillsammans kreativa möjligheter till lärande. Vi ger barnen tillfällen till fördjupning för att skapa förståelse och nya tankar. Detta gör vi genom att följa barnens intressen samt erbjuda många estetiska upplevelser.

Du som vårdnadshavare

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen på våra förskolor ska utvecklas rikt och mångsidigt. Det gör vi genom att jobba nära och förtroendefullt med våra vårdnadshavare. Vi jobbar med forum för samråd med barn och vårdnadshavare enligt Skollagen.​

Målet med forum för samråd är att barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter gällande vår utbildning. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen ska skapa förutsättningar i utbildningen för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.​

Följande forum för samråd finns på hos oss på förskolan:​

  • Den dagliga kontakten​
  • Utvecklingssamtal minst 1 ggr/år​
  • Föräldramöten 1 ggr/år​
  • Årlig brukarenkät​

Avdelningar

Paletten grön, 1-3 år

Paletten blå, 1-3 år

Penseln, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Reggio Emilia-inspirerad förskola

På förskolan Torps Ängar jobbar vi inspirerat av filosofin från Reggio Emilias förskolor i Italien. Deras teorier och tankar vill vi koppla till vår svenska förskolekultur, med förhållningssättet "det forskande barnet och den nyfikne pedagogen". Ett pedagogiskt arbetssätt med en människosyn som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. En förskola där man bygger en plats för möten.

Enligt Reggio Emilia talar man om de tre pedagogerna:
1. Barnen - Hjälper varandra i kunskapssökandet.
2. Pedagogen - Stöttar barnet.
3. Miljön – Är föränderlig och stimulerande.

Reggio Emiliainstitutet Länk till annan webbplats.

”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.” ( Läroplan för förskolan 2018)

Natur- och miljöarbete

Våra förskolor genomsyras av ett natur- och miljötänkande för hållbar utveckling.

Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i den dagliga verksamheten.

Kontakta oss

Torps ängars förskola
Torplyckevägen 1
564 34 Bankeryd

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Annica Lagander

036-10 26 07

Biträdande rektor (Björkängens, Trånghallas, Torps Ängars förskola)

Cecilia Enarsson

036-10 35 57

Biträdande rektor (Attarps, Backamos, Nyarps, Bågskyttens förskola)

Anneli Dalberg

036- 10 39 95

Administratör

Rose-Marie Lundin

036-10 81 40

Specialpedagog

Katrin Staf

036-10 39 05

Kostansvarig

Damir Eminovic

036-10 65 17

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: