search
Sök
menu
Meny

Trånghalla förskola

Vår förskola ligger naturskönt med närhet till skogen och Vättern. Pedagogerna har ett förhållningssätt som sätter barn, föräldrar och miljön i fokus.

Genom ett inspirerande natur och miljöarbete vill vi lärare ge barnen en positiv framtidstro. Vi vill ge dem förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp, för att förstå värdet av att vara rädd om miljön.

Som lärare har vi en roll som förebilder och medupptäckare.

Trånghalla förskolas gård är rik på lek- och lärmiljöer. Där får barnen möjlighet att leka, lära och utforska utifrån egna intressen och tankar.

Gemensamma sysslor på vår gård förankrar och förstärker årstidsväxlingar och ekologiska processer. Gården har en uteverkstad där vi kan skapa på olika sätt, en trädgård med kompost och odlingslådor, en eldstad, en scen, pilkojor, byggplats mm. Gården är indelad i tre mindre gårdar, det ger oss möjlighet att åldersanpassa utemiljön och ska alltid vara föränderlig och locka till nya upptäckter och nya lekar.

Till Trånghalla förskolas utemiljöer hör sen 2013 också två skolskogar. En liten mindre skolskog precis vid förskolan som används mest av de yngre barnen. En liten bit längre bort har vi en skolskog som sträcker sig över ett större område. Här har vi med föräldrars hjälp byggt upp ett rejält vindskydd med sittplatser och grillplats. Här är vi på gång att tillsammans med barnen utveckla utomhuspedagogiken genom att bygga upp olika lek- och lärmiljöer.

Familjerna på förskolan är välkomna att använda skolskogen för utflykter på sin fritid. I skolskogarna har vi, genom ett avtal med markägaren, en utökad allemansrätt. Det finns mer att läsa om kommunens skolskogar på deras hemsida.

Avdelning Björken

På avdelning Björken har vi barn i åldrarna 3-5 år och vi är 4 pedagoger. Vi eftersträvar att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik.

Tema

Vi väljer tema efter det som intresserar barnen just nu. Temat är ofta nära förknippat med naturen och vi arbetar med temat både inne och ute.

Vi arbetar ofta med barnen i mindre grupper för att kunna tillgodose varje barns intresse och behov. Vi återanvänder material både i leken och för att barnen fritt ska kunna experimentera, samt för att få utforska ämnet naturvetenskap och teknik.

Natur och miljö

Vi går till skogen 1-2 gånger i veckan för att barnen ska få rika naturupplevelser. I skogen får barnen själva utforska sin omgivning och det finns inga färdiga leksaker, vilket främjar deras fantasi och motorik. Vi har även träffat på fantasifigurer och spännande saker i skogen, vilket har skapat stor nyfikenhet och leklust. Vid ett flertal tillfällen har vi tillagat och ätit mat i skogen.

Tillsammans med barnen följer vi årstidsväxlingarna. Vi ser vad som händer i naturen och på vår gård, där vi bland annat odlar i lådor. 

Vi har en föränderlig miljö som ändras utifrån den barngrupp vi har med utgångspunkt i deras lekar och önskemål. För att barnen ska få inflytande över sin dag använder vi oss av vår aktivitetstavla. Genom vårt förhållningssätt utmanar vi barnen med en mångfald av material och lekar.

Aktivitetstavlan är stommen i vår verksamhet och både barn, personal och föräldrar är väl insatta hur den fungerar. Barnen får lära sig att ta ansvar och får ett stort inflytande över sin dag. Det skapar också en trygghet att veta vad man kan välja på och det är tydligt vem som ska återställa ordningen efter avslutad lek.

Vi är ute i alla väder, på vår gård eller i vår skolskog.

Allt som görs inne kan göras ute , leka skapa, lära tillsammans.

Natur- och miljöarbetet med barnen

  • Vi ska inte kasta skräp i naturen
  • Man ska inte slösa på ström
  • Om vi inte håller Sverige rent blir Sverige smutsigt
  • Vår profil natur och miljö är levande varje dag hos oss.

Dagens värdar får slänga och sortera sopor till återvinning.

Avdelning Eken

På avdelning Eken går barn i åldrarna 3-5 år. Vi arbetar temainriktat. Temat genomsyrar verksamheten både i skogen och på förskolan.

Natur och miljö

Vår erfarenhet är att genom naturen får vi in hela läroplanen på ett naturligt sätt i verksamheten.

Förhållningssätt

Vi tycker det är viktigt att se och lyssna till det enskilda barnet, att vara medforskande lärare och ge barnen utmaningar i vardagen.

Vi delar in barnen i grupper. Varje grupp har var sin skogsdag. I vår skolskog finns en basplats som vi utgår ifrån. Genom att gå till samma plats blir barnen trygga och kan därifrån hitta nya utmaningar.

På förskolan tillbringar vi mycket tid utomhus. Där använder vi oss av de olika lek- och lärmiljöerna, verkstaden, trädgården, eldplatsen, scenen mm.

Utomhus lär barnen med kroppen och upplever med alla sina sinnen. Inlärning sker genom den direkta upplevelsen.

Avdelning Rönnen

Rönnen är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1- 3 år. Vi planerar vår verksamhet utifrån barngruppens behov. Vi delar upp barnen i mindre grupper flera gånger i veckan för att se och höra varje enskilt barn.

Pedagogisk dokumentation

Barnets lärande och utveckling visar vi genom olika typer av dokumentationer t.ex. barnens pärm, digitalram, teckningar, fotografier m.m.

Förhållningssätt

Vår innemiljö lockar till lek och stimulerar barnens nyfikenhet och utforskande. Vi erbjuder planerade aktiviteter såsom skapande, rörelseaktiviteter, sång och musik, rim och ramsor m.m. Vi strävar efter att ge barnen tid till att göra saker i sin egen takt och visar stor tillit till barnens förmågor.

Natur och miljö

På förskolan är vi ute mycket. Vi har en utemiljö som är uppdelad i tre gårdar. Vi har flera olika skogsområden i närheten av förskolan som vi går till minst en gång i veckan.

Barnen är med och sopsorterar, komposterar och får möjlighet att vara delaktig i vårt trädgårdsarbete. Vi sår och planterar växter som ger barnen olika upplevelser med sina sinnen t.ex. smak, lukt, känsel.

Avdelning Tallen

Tallen är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3år. Vi tror på det kompetenta barnet och känner stark tilltro till det enskilda barnets förmågor.

Förhållningssätt

Därför anpassar vi vår dagliga verksamhet efter barnens utveckling
och behov genom att dela in barngruppen i mindre grupper vid aktiviteter och lek.
På så vis ökar barnets inflytande och delaktighet och vi ser barnet utvecklas både som individ och som en del av gruppen.

Pedagogisk dokumentation

Vi synliggör vår verksamhet och barnens lärande och utveckling genom olika dokumentationer, exempelvis genom vår dokumentationspärm, digitalram, fotografier, samt barnens teckningar och skapande.

Lär- och lekmiljö

Innemiljön bjuder in barnen till att i sin egen takt utforska och uppleva olika aktiviteter såsom skapande, musik, sång, rörelseaktiviteter, samt rim och ramsor. Vår innemiljö är föränderlig och vi utgår ifrån barnens intresse och nyfikenhet för att främja ett lustfyllt lärande.

Natur och miljö

Vi ser ett stort värde i att vistas utomhus och i naturen under alla årstider. Detta ger barnen möjlighet att utforska och röra sig på ett unikt sätt. Vi besöker skolskogen och de närliggande skogsområdena kontinuerligt och leker ute på gårdarna varje dag.

Vi gör barnen medvetna om vår miljö och förbrukning genom att sopsortera på avdelningen och ute i vårt sopförråd och de ges även möjlighet att delta i vårt trädgårdsarbete.

Natur- och miljötänkande

Våra förskolor genomsyras av ett natur- och miljötänkande för hållbar utveckling.

Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i den dagliga verksamheten.

Värdegrund

Vår gemensamma värdegrund som vi bygger vår verksamhet på ur läroplan för förskolan -98/10

Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke utvecklas.

Varje barn skall ges möjligheter att bilda egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa.

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet.

Kvalitetsarbete

Lokal arbetsplan för Trånghalla förskola
- Torps förskoleområde.

Här berättar vi konkret om vårt vardagsarbete med barnen i verksamheten där vi utgår från läroplan för förskolan
- Lpfö 98/10 samt profilering utifrån frågeställningarna
- Vad? Varför? Hur?

Lokal Arbetsplan för Torps förskoleområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 616.6 kB)

Kontakta oss

Adress
Parkvägen 6 B
564 36 Bankeryd

Förskolechef Annica Lagander , telefon 036-10 26 07
Bitr. Förskolechef Cecilia Enarsson , telefon 036-10 35 57

Avdelningar

  • Björken, telefon 036-10 71 95
  • Eken, telefon 036-10 28 84
  • Rönnen, telefon 036-10 28 83
  • Tallen, telefon 036-10 71 94