search
Sök
menu
Meny

Västra förskolan

Västra förskolan ligger på Väster i centrala Jönköping, med många parker och grönområden i närheten. Förskolan delar med Junedals förskola en stor och härlig gård med en rolig och spännande lekmiljö.

Förskolan är certifierad i Grön Flagg, som är ett av områdena som vi arbetar med.

Västra förskolan består av fyra avdelningar. Vi använder oss av närområdena där bl a Friaredalen, Stadsparken och Vätterstranden ingår.

Maten som serveras på Västra förskolan tillagas i förskolans kök av en utbildad kock.

Våra avdelningar

På Västra förskolan finns det två avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre barnen. För de yngre barnen heter avdelningarna Krokodilen 1 och Krokodilen 2. För de äldre barnen heter avdelningarna Tigern Röd och Tigern Blå.

Krokodilen 1 och 2 (yngre barn)

På Krokodilen 1 och 2 är det viktigt för oss med ett gott föräldrasamarbete, att barnen har roligt och känner sig trygga och även att de ska känna gemenskap i gruppen. Varje dag ingår samlingar med sång där barnen får vara delaktiga i val av sånger. En del dagar i veckan delar vi in oss i grupper och har aktiviteter. Det kan vara skapande aktivitet, rytmik, vattenlek, samling eller temaarbete där vi medvetet arbetar med våra prioriterade mål. På vår avdelning strävar vi efter att ha ett varmt och nära samarbete med barnen och deras föräldrar.

Tigern Röd och Blå (äldre barn)

På Tigern Röd och Blå lär sig barnen mycket genom fria leken, skapande aktiviteter, samlingar, rytmik och rutinsituationer. Viktigt för oss att barnen har roligt och känner sig trygga och känner gemenskap i gruppen. Med aktiviteter som rytmik, samling eller temaarbete når vi våra prioriterade mål och vi vill att miljön ska inspirera till lek och lärande.

På vår avdelning strävar vi efter ett bra klimat mellan barn, vårdadshavare och pedagoger. Vi använder oss av dokumentation för att synliggöra barnens lärande – både för dem själva och oss pedagoger. Med utgångspunkt från dessa stödjer vi barnen i deras lärandeprocesser och utmanar deras tankar. Istället för att säga hur saker är, lyssnar vi in och ställer frågor till barnen. Det kan till exempel handla om deras förhållningssätt sinsemellan, till vuxna och miljön.

Likabehandlingsplan

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Vilka särskilda satsningar har vi genomfört under året? Hur har vi nått våra mål? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan. Våra prioterade mål för läsåret 18/19 är Hållbar utveckling och Jämställdhet. 

Föräldramöte

På Bäckalyckans förskoleområde anordnas föräldramöten. Syftet med mötena är att ge föräldrarna mer inflytande och delaktighet. Vi ser arbetet med föräldramöten som en viktig del i samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare.

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut. Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations-och samrådsskyldigheten fullgörs.
Skollagen kap. 4 Forum för samråd

Hållbar utveckling

Förskolans målfokus:
Att ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.Ur

Lpfö 98 rev. 2016
2:1 Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

2.2 Utveckling och lärande Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

2.3 Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,

JORDEN måste må bra!

Jämställdhet, Återvinning, Källsortering, Allas lika värde, Eget ansvar, Organisationsutveckling, Hälsa och livsstil, Social kompetens, Mattenatur, Demokrati, Språk, Yttrandefrihet, Återvinning, Utemiljö, Ekologiska och långsiktiga inköp, Barns inflytande, Lärandemiljöer inne och ute, Värna om vår miljö, Återanvändning av skapande material, Kompostering, Ökad självkänsla.

Kontakta oss

Västra förskolan 1
Pilgatan 16
553 18 Jönköping

Avdelningar

  • Krokodilen 1 och 2, yngre barn, telefon 036-10 34 05
  • Tigern Röd och Blå, äldre barn, telefon 036-10 34 06

 

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anna Backehed

036 - 10 72 06

Biträdande förskolechef

Curt Junvik

036 - 10 30 05

Biträdande förskolechef

Jenny Ekstrand

036 - 105737

Specialpedagog

Helen Bengtsson

036 - 10 30 79