Västra förskolan

Utegården på Västra förskola.

Västra förskolan ligger på Väster i centrala Jönköping, med många parker och grönområden i närheten. Västra förskolan delar den stora gården med Junedals förskola. Vi erbjuder en tillgänglig lärmiljö som inbjuder till gemenskap, lek och rörelse.

Västra förskolan lägger stor vikt vid barnens delaktighet och gemenskap. Miljön ska inspirera till lek och lärande. Barnens lärprocesser stöds och utmanas genom att lyssna in och ställa frågor. Dokumentationen synliggör lärandet både för barn, lärare och vårdnadshavare.

På Västra förskolan finns det fyra avdelningar. För de yngre barnen heter avdelningarna Krokodilen 1 och Krokodilen 2. För de äldre barnen heter avdelningarna Tigern Röd och Tigern Blå.

Västra förskolan tillhör Junedals förskoleområde där även Junedals förskola ingår.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Trygghet och trivsel

För oss går barnens trygghet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna hand i hand. Förskolan arbetar med delade grupper under dagen. Målet är att vi ska trivas och känna oss trygga och ha roligt tillsammans. Vi lär oss att vara rädda om varandra och ser olikheter som en tillgång. Vi har ett nära samarbete med Junedals förskola.

Tydliggörande pedagogik

Barnen får utrymme att lära genom undervisning. Undervisningen utgår från planerade eller spontana tillfällen under dagen i bland annat leken, skapande verkstad, rörelse, rytmik, samlingar, projektinriktat arbete samt rutinsituationer. Vi erbjuder barnen en varierande tillgänglig lärmiljö som är stimulerande, utvecklande och ger barnen lust att lära samt material som väcker barnens kreativitet.

Förskolan arbetar medvetet med att ge barnet förutsättningar för att utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld.

Genom tydliggörande pedagogik anpassar vi miljö, kommunikation och bemötande utifrån barnets perspektiv så att förskolan blir begriplig, meningsfull samt erbjuder en tydlig känsla av sammanhang. I undervisningen utforskar man tillsammans på ett lekfullt sätt för att få en djupare förståelse. Vi dokumenterar för att fånga barnens intressen och utmana dem att upptäcka och tänka vidare.

Skollag, förskolans läroplan, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ligger till grund för vår undervisning.

Du som vårdnadshavare

Genom en nära och förtroendefull dialog med dig som vårdnadshavare skapar vi goda förutsättningar för ditt barns trivsel, trygghet och lärande. Du som vårdnadshavare inbjuds att delta i samtal, möten och forum kring ditt barn vid flera tillfällen. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att lämna ditt barn på förskolan. Varje vår ombeds du som vårdnadshavare att besvara en enkät, som ligger till grund för vårt förbättringsarbete. Du är alltid välkommen att komma med synpunkter och idéer om hur vi kan göra förskolan ännu bättre.

Avdelningar

Timjan, 1–3 år

Myntan, 1–3 år

Lavendeln, 3–4 år

Syrenen, 4–5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Utveckling och kvalitet

Systematiskt kvalitetsarbete på förskolan

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del i vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Hur har vi nått våra mål? Hur har vi gett bästa möjliga förutsättningar för barnens utveckling och lärande? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan.

Värdegrund

Vi arbetar utifrån de värden och rättigheter som uttrycks i Barnkonventionen samt utgår från vad som bedöms vara barnets bästa. Alla barn har rätt till delaktighet och inflytande och barnen ska få kunskap om sina rättigheter.

På förskolan använder vi oss av barnråd för att främja barnens delaktighet. I barnråden arbetar vi med konkreta frågor om saker som barnen faktiskt kan påverka. En viktig poäng med barnrådet är att barnen också tydligt ska märka att de blir lyssnade på. Barnråden följs upp i arbetslaget, tillsammans med barnen.

Jämställdhet

Förskolan arbetar aktivt och medvetet med att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Vi har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur vi organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta, samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.

Likabehandling

Barns lika värde och deras rätt att inte bli utsatta för diskriminering är en av barnkonventionens grundprinciper (artikel 2). Likabehandling är inte bara en rättighet utan även en förutsättning för lärande. En tillgänglig förskola eller skola (pedagogiskt, socialt och fysiskt) och en trygg och inkluderande miljö lägger grunden för att barn och elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Förskolan har ett ansvar att genomföra systematiskt trygghets- och likabehandlingsarbete. Varje år ska förskolan upprätta en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

All form av diskriminering och kränkande behandling ska anmälas till huvudman.

Barnet och språket

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Under läsåret fokuserar vi extra på barns språkutveckling. I förskolan handlar det främst om att stimulera barns språkliga medvetenhet, exempelvis leka med ord, rim, ramsor, sång och musik. Ordförråd, exempelvis högläsning, berättande, återberättande och naturliga samtal. Vi arbetar också för att utveckla barnens intresse för skriftspråket, exempelvis lekskrivning, egna symboler och teckningar.

Barn med annat modersmål än svenska ska vi ge möjlighet att både utveckla det svenska språket samt sitt modersmål.

Miljön kartläggs och utformas så att den inbjuder till språkliga aktiviteter. Förskolan har bland annat utvecklat språkmiljön med ett förskolebibliotek samt en språkateljé.

På så sätt lägger vi grunden för att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla behöver i vårt samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Undervisning, lek och lärmiljö

Efter tre års arbete med det forskningsbaserade projektet Fundif, där vi utvecklats tillsammans i vår undervisningskompetens, fortsätter vi nu på egen hand i Junedalsspårets förskolor där Västra förskolan ingår.

Våra utvecklingsområden kommer gemensamt att vara Undervisning, lek och lärmiljö med utgångspunkt i den lekresponsiva undervisningsteorin.

Vårt syfte är att all personal i förskolan ska utveckla metoder, kunskap samt sitt förhållningssätt för att skapa goda förutsättningar för undervisning i leken för varje enskilt barn.

Kontakta oss

Västra förskolan

Pilgatan 16
553 19 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Jenny Ekstrand

036 -10 57 37

Biträdande rektor

Melinda Schälin

036-10 56 17

Skoladministratör

Emelia Malmsten

036-10 80 17

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

0763-497842

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: