search
Sök
menu
Meny

Strömsbergs förskola

rödmålad dubbeldörr på gammal jordkällare

Strömsbergs förskola ligger i närheten av Ljungarums kyrka. Här är det nära till Strömsbergsskogen som året om erbjuder härliga strövområden och en ljuvlig natur!

Strömsbergs förskola tillhör Ljungarumsförskoleenhet tillsammans  med Älgstigens förskola.

Strömsbergs förskola  ligger i ett naturskönt område ca 2,5 km söder om Jönköpings centrum. På vår förskola går det barn mellan 1-5 år. Vi består av tre olika hus och sju olika avdelningar.

Här är det nära till den härliga Strömsbergsskogen som ger barnen rika möjligheter för deras utveckling och lärande. Här möter man kor,grisar och får och vid den härliga Strömsbergsdammen finns det gott om fåglar.

Om Strömsbergs förskola


Verksamheten på Strömsbergs förskola genomsyras av arbete kring olika temaarbeten.

Förskolan består av tre olika byggnader och sju avdelningar med barn mellan 1-5 år.

 • Förskola 1 Månen & Stjärnan (1-4 år).
  Strömsbergsvägen 6, 55308 Jönköping. 036-103076
 • Förskola 2 Regnbågen & Solen ( 1-4år).
  Strömsbergsvägen 4, 55308 Jönköping. 036- 184778
 • Förskola 3 Diamanten, Opalen & Korallen (3-5 år).
  Inre Ljungarumsvägen 25, 55307 Jönköping. 036- 107231, 036-107236

Verksamheten på de olika avdelningarna genomsyras av olika temaarbeten. Miljön på avdelningarna är öppen, lustfylld och kreativ för alla barn. Vi delar in barnen i mindre grupper för att alla ska bli sedda och hörda.

Vår vision - Vårt gemensamma förhållningssätt kännetecknas av

 

Välkomnande, Vi har en välkomnade atmosfär för barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Trygghet, Vi låter barnen kontinuerligt vistas i samma grupp för att barnen ska känna sig trygga, lära och utvecklas i relationer och samspel med varandra och de vuxna.

Glädje, Vi har roligt tillsammans.

Respekt, Vi respekterar varandra och alla våra olikheter.

Likvärdig förskola, Vi behandlar alla barn likvärdigt, utifrån den de är, oberoende av kön och annan bakgrund.

Nyfikenhet, Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet för att lära.

Lustfylld miljö, Vi erbjuder barnen en pedagogisk miljö som är inspirerande och lärorik. Alla som vistas i miljön är medskapare av den.

Inflytande, Vi planerar och organiserar verksamheten utfrån barnens perspektiv. Vi erbjuder vårdnadshavare flera forum för inflytande.

Strömsbergs förskola 1

Temarbetet på Månen & Stjärnan är lustfyllt och roligt både för barn och pedagoger!

Hos oss är barnen mellan 1-4 år. Vi är uppdelade på två avdelningar Stjärnan och Månen men arbetar över de olika avdelningarna.

Vi arbetar temainriktat med ett större tema som sträcker sig läsårsvis, det är ett bra och roligt sätt att arbeta med vår värdegrund och läroplanens olika mål.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen"
(Lpfö-98 rev 2016, s.10)


Vi har en stor härlig gård och är ute så mycket som möjligt. Den fina Strömsbegsskogen går vi också till såklart.

Strömsberg förskola 2

Förskola 2 består av avdelingarna Regnbågen och Solen. Vi går gärna till dammen och matar änderna eller besöker djuren vid Strömsbergs gård.

Vi arbetar temainriktat där trygghet och matematik genomsyrar vår verksamhet.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen" (Lpfö 98, rev 2016, s.10).

Strömsbergs förskola 3

På avdelningarna Diamanten, Opalen & Korallen pågår ett lustfyllt skapande med temarbetet utefter barnens intresse.

På Strömsbergs förskola 3, arbetar vi övergripande med "Språk".

Vi utnyttjar närheten till Strömsbergskogen och varje vecka får barnen besöka och upptäcka naturen i mindre grupper. 

I vårt arbete tillsammans med barnen använder vi oss av TAKK,  sång, musik, rim, ramsor, sagor och teater. I den skapande verksamheten får barnen  skapa fritt med olika material.

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation   

(Lpfö 98, rev 2016, s. 4)

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kummunicera med andra

(Lpfö 98, rev 2016, s.10).

Vi arbetar med matematik på Strömsbergs förskola

Matematik finns överallt i vår vardag och det handlar inte bara om att räkna och skriva siffror.

Det är viktigt att visa barnen att matematik inte bara är något abstrakt. Vi som vuxna är viktiga förebilder och tillsammans med barnen upptäcker vi den grundläggande matematiken som finns i barnens vardag.

Pedagogerna på Strömsbergs förskola har deltagit i Jönköpings kommuns satsning "matematiklyftet". Där vi kring Bishops matematiska aktiviteter lärt oss mer om vad matematik är och kan vara.

Förskolan ska sträva efter att varje barn...

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och ser samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,  (Lpfö98, rev 2016, s. 10).

 

Språkarbetet på Strömsbergs förskola


Språk och lärande hänger samman, liksom språk och identitetsutveckling.

Varje arbetslag arbetar på ett varierat och temainriktat arbetssätt för att kunna möta och nå alla barn. Alla arbetslag arbetar dagligen med barnens språkutveckling genom till exempel: samtal, sånger, ramsor, sagor, återberättande med mera.

Den pedaogoiska personalen har genomgått fortbilding i TAKK (Tecken som stöd).

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresser för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Lpfö98, rev 2016, s. 10).

Natur- och miljöarbete på Strömsbergs förskola

Strömsbergs förskolor ligger nära den fantastiska Strömsbergsskogen som vi gärna utnyttjar!

Vi utgår från barnens värld i arbetet med naturvetenskap. Tillsammans skapar vi förståelse och nyfikenhet för det naturen runt omkring oss har att erbjuda.

Vi är rädda om och värnar om miljön runt omkring oss, vi deltar bland annat i skräpplockarveckan som organisationen "Håll Sverige Rent" står bakom.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Lpfö98, rev 2016, s. 10).

Kvalitetsarbetet på Strömsbergs förskola

Inom förskola, skola finns flera styrdokument - skollag, förordningar och läroplaner

I styrdokumenten uttrycks bl.a. verksamhetsmålen. All verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp. På Ljungarums förskoleenhet använder vi oss av Kvalitetshjul som endel av vårt kvalitetsarbete.

Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och fastställer utvecklingsområden som vi arbetar med.
En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten. Där ställs frågor till vårdnadshavare om hur de upplever verksamheten.

Detta tillsammans är utgångspunkt för våra Kvalitetshjul som varje avdelning skriver. Vi utgår från den barngrupp vi har och det arbetet vi gör tillsammans med barnen och gör kopplingar till förskolans läroplan (Lpfö 2018).

Kontakta oss

Strömsbergs förskola
Strömsbergsvägen 6-4
553 08 Jönköping

Inre Ljungarumsvägen 25,
553 07 Jönköping

Avdelningar

 • Strömsbergs förskola 1, Månen och Stjärnan, telefon 036-10 30 76
 • Strömsbergs förskola 2, Regnbågen och Solen, telefon 036-18 47 78
 • Strömsbergs förskola 3, Diamanten, telefon 036-10 72 31
 • Strömsbergs förskola 3, Opalen och Korallen, telefon 036-10 72 36

Titel

Namn och E-post

Telefon

Förskolechef

Ann-Charlotte Heydecke

036 - 10 25 27

Bitr. Förskolechef

Maria Klaesson

036 - 10 26 83

Specialpedagog

Nahide Zogaj

0708 - 81 58 79