search
Sök
menu
Meny
Sök

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du och ditt hushåll har. Du betalar den högsta avgiften (maxtaxa) om du och ditt hushåll tjänar 50 340 kronor i månaden eller mer före skatt.

Avgiften är preliminär och beräknas utifrån de uppgifter om inkomst du har lämnat till kommunen. Om den årliga inkomstkontrollen visar att ditt hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift görs en justering i efterhand.

Avgift för 2021

Barn 1-3 år

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3*

Procent av hushållets samlade inkomst

3 %

2 %

1 %

Högsta avgift/månad

1 510 kr

1007 kr

 503 kr
Avgift för 2021

Barn 3-5 år

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3*

Allmän förskola 525 timmar per år

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Procent av hushållets samlade inkomst

2,25 %

1,50 %

0,75 %

Högsta avgift/månad

1 133 kr

755 kr

 378 kr

Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i kommunal eller enskild förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem, barn 2 är det näst yngsta barnet och så vidare. * Barn 4 eller fler är avgiftsfritt.

Avgiftsfritt gäller från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Avgiften betalas under 12 månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad.

Inkomstanmälan

För att vi ska kunna debitera dig rätt avgift är det viktigt att du anmäler din inkomst före skatt (bruttoinkomst) till oss.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar förskola eller pedagogisk omsorg
 • Var 12:e månad (även om inkomsten inte ändrats)
 • När hushållets inkomst ändras
 • Efter begäran från kommunen

Du registrerar din inkomst på Barnwebben. Uppdatering kan bara göras för pågående månad. Vill du göra uppdatering bakåt i tiden ska du kontakta din administratör.

Om du inte anmäler din inkomst får du betala maxtaxa. Jönköpings kommun skickar en påminnelse via e-post om du inte uppdaterat din inkomst inom ett år.

Registrera din inkomst på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Faktura

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg betalas tolv månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Avgift betalas innevarande månad. Faktura kommer omkring den 20:e varje månad. Förfallodag är den sista vardagen i månaden.

Gemensamt hushåll

Ett gemensamt hushåll innebär att du bor tillsammans (är folkbokförd) med en annan person på samma adress, antingen som gift eller som sammanboende.

Inte gemensamt hushåll men gemensam vårdnad - delad faktura

Vid gemensam vårdnad och när barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna kan ni få delad faktura. Avgiften baseras på den inkomstuppgift vårdnadshavare har registrerat i Barnwebben. Om delad faktura önskas, kontakta din administratör.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt (bruttoinkomst) och andra skattepliktiga inkomster, såsom föräldrapenning och sjukpenning och inkomst beskattad i utlandet. Vissa förmåner kan du få betala skatt för, kontakta Försäkringskassan om du är osäker.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • sjukpenning, sjukersättning
 • aktivitetsersättning, aktivitetsstöd
 • smittbärarpenning
 • rehabiliteringspenning
 • vårdbidrag (utom den del av bidraget som är beviljad för merkostnader utifrån barnets funktionsnedsättning)
 • omvårdnadsbidrag
 • Inkomst beskattad i utlandet

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst vid beräkning av din avgift:

 • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning
 • Studiemedel från CSN (bidrag och lån)

Läs mer om avgiftsgrundande inkomst/förmåner som du betalar skatt på, Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Inkomstkontroll

Vi vill att alla ska betala rätt avgift, varken för mycket eller för lite. Därför införs från och med 2021 en årlig inkomstkontroll av barnomsorgsavgift. Då jämförs hushållets registrerade inkomst hos kommunen med den deklarerade inkomsten hos Skatteverket.

Läs mer om inkomstkontroll av barnomsorgsavgift

Frågor och svar om inkomstanmälan

Nedan får du svar på de vanligast förekommande frågorna.

Varför har jag fått en inkomstförfrågan?

Avgiften baseras på hushållets inkomst före skatt (bruttoinkomst). Du ska registrera din inkomst på Barnwebben så att du betalar rätt avgift. Jönköpings kommun skickar en påminnelse via e-post om du inte uppdaterat din inkomst inom ett år.

Registrera din inkomst på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Vad händer om jag inte uppdaterar min inkomst?

Om du inte registrerar din inkomst kommer du få betala den högsta avgiften (maxtaxa).

Min inkomst har inte förändrats, hur gör jag då?

Du behöver ändå registrera din inkomst före skatt (bruttoinkomst) annars får du betala den högsta avgiften (maxtaxa).

Jag studerar, ska jag ändå uppdatera mina inkomstuppgifter?

Ja. Du behöver registrera din inkomst på nytt, även om den inte förändrats. Om du arbetar extra under dina studier måste du ange din inkomst före skatt (bruttoinkomst).

Mitt barn går på kostnadsfri allmän förskola, måste jag ändå uppdatera min inkomst?

Ja. Du behöver registrera din inkomst men kommer inte att debiteras förrän ditt barn har utökat sin tid på förskolan.

Jag har loggat in på Barnwebben och ser inkomsten för min tidigare make/maka/sambo, måste jag registrera inkomsten för hen?

Om du har ändrade familjeförhållande ska du kontakta din administratör. Förändringen kommer därefter att synas på Barnwebben nästkommande månad.

Kontaktpersoner förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Jag har inte registrerat min inkomst i tid och har därför blivit debiterad enligt maxtaxa, hur gör jag nu?

Registrera din aktuella inkomst före skatt (bruttoinkomst) på Barnwebben och kontakta din administratör.

Registrera din inkomst på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Jag har blivit debiterad enligt maxtaxa men jag har inte så hög inkomst, vad gör jag?

Jag vill ändra mottagaren av fakturan, hur gör jag?