search
Sök
menu
Meny

Radon i bostaden

Radon är en radioaktiv gas som allmänt finns i marken i större eller mindre mängder. Radonet och dess sönderfallsprodukter, ”radondöttrarna”, kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas.

Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett gränsvärde på max 200 bequerel. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft år 2020.

Alla hus kan innehålla radon. Det beror bland annat på

  • var huset finns
  • hur marken är beskaffad
  • hur tätt huset är mot marken
  • hur bra ventilation är
  • och om man eventuellt har radon i dricksvattnet.

Radon kan finnas i byggnaderna och orsaka betydande skada för människors hälsa. Mätningar är det enda sättet att utesluta förekomst av radon. Radonmätningar är förhållandevis billiga och enkla att utföra.

Hälsorisker

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon sönderfaller i sin tur till radondöttrar – radioaktiva metallatomer. Det är radondöttrarna som fastnar i dina luftvägar om du andas in radonhaltig luft.

Det finns huvudsakligen två källor för radon i inomhusluften: markradon och radon i byggnadsmaterial, där byggnadsmaterialet även innehåller gammastrålning. Radon kan också komma från dricksvattnet i enskilda brunnar.

Vad är radon och var kommer det ifrån?

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon sönderfaller i sin tur till radondöttrar – radioaktiva metallatomer. Det är radondöttrarna som fastnar i dina luftvägar om du andas in radonhaltig luft.

Det finns huvudsakligen två källor för radon i inomhusluften: markradon och radon i byggnadsmaterial, där byggnadsmaterialet även innehåller gammastrålning. Radon kan också komma från dricksvattnet i enskilda brunnar.

God bebyggd miljö, miljömållänk till annan webbplats

Boverket om radonlänk till annan webbplats

Bidrag 1 juli 2018 för sanering i en- och tvåbostadshus

Syftet med bidraget, som kan sökas från och med den 1 juli 2018 hos länsstyrelsen, är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och bor i.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i småhus träder i kraft den 1 juli 2018. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Radon är inget dolt fel

Du måste själv som köpare försäkra dig om att huset inte har radonproblem. Det enda sättet att se om man har radonproblem i huset är att göra en mätning.

Egenkontroll för fastighetsägarelänk till annan webbplats

Radonmätning

Har ingen radonmätning gjorts kontaktar fastighetsägaren någon av de godkända (ackrediterade) företagen i Swedacs register, se under länkar. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan inte ta emot beställningar på radonmätning. Mätningen görs under vinterhalvåret.

Radonmätning, godkända (ackrediterade) mätföretag Swedaclänk till annan webbplats

Strålsäkerhetsmyndigheten, att mäta radon i bostäderlänk till annan webbplats

Kontakt

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 64 74