search
Sök
menu
Meny

Radon i bostaden

Hustak över Jönköping öster

Radon är en radioaktiv gas som allmänt finns i marken i större eller mindre mängder. Radonet och dess sönderfallsprodukter, ”radondöttrarna”, kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas.

Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett gränsvärde på max 200 bequerel. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft år 2020.

Alla hus kan innehålla radon. Det beror bland annat på

  • var huset finns
  • hur marken är beskaffad
  • hur tätt huset är mot marken
  • hur bra ventilation är
  • och om man eventuellt har radon i dricksvattnet.

Radon kan finnas i byggnaderna och orsaka betydande skada för människors hälsa. Mätningar är det enda sättet att utesluta förekomst av radon. Radonmätningar är förhållandevis billiga och enkla att utföra.

Vad är radon och var kommer det ifrån?

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon sönderfaller i sin tur till radondöttrar – radioaktiva metallatomer. Det är radondöttrarna som fastnar i dina luftvägar om du andas in radonhaltig luft.

Det finns huvudsakligen två källor för radon i inomhusluften: markradon och radon i byggnadsmaterial, där byggnadsmaterialet även innehåller gammastrålning. Radon kan också komma från dricksvattnet i enskilda brunnar.

Hälsorisker

Radondöttrarna sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor och orsaka cancer. Strålsäkermyndigheten bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige orsakas av radon i bostäder. Tobaksröksrökningen ökar riskerna med höga radonhalter. De flesta som drabbas av radonrelaterad lungcancer är även rökare.

OBS! Radon är inget dolt fel!

Du måste själv som köpare försäkra dig om att huset inte har radonproblem. Det enda sättet att se om man har radonproblem i huset är att göra en mätning.

Radonmätning

Har ingen radonmätning gjorts kontaktar fastighetsägaren någon av de godkända (ackrediterade) företagen i Swedacs register, se under länkar. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan inte ta emot beställningar på radonmätning.

Kontakt

Jessica Svensson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 52