search
Sök
menu
Meny

Buller

En person som skriker bland några andra människor som bär hörselkåpor

Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Oönskat ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller.

Buller kan vara ljud från olika trafikslag, restauranger, fläktar eller andra bullrande verksamheter. Buller kan också komma inifrån huset, till exempel grannar, tvättstuga och hantverksverksamhet.

Vad som uppfattas som buller kan bero på typen av bullerkälla, mottagnings-förhållanden och personens känslighet vilket kan variera från person till person. Barn och äldre är särskilt känsliga.

När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar utgår man dock främst utifrån gällande riktvärden. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Buller är den störning som berör flest och trafiken är den största källan. Närmare tre miljoner människor i Sverige utsätts för trafikbullernivåer som överskrider gällande riktvärden. Alltfler människor bor i städer och tätorter, och tätortsarealerna ökar stadigt. Samtidigt som fler människor bor tätt ihop har vägtrafiken ökat vilket gör att bullerproblematiken breder ut sig. Om inte avsevärda insatser görs kommer dagens samhällsutveckling leda till en bullermiljö som inte överensstämmer med målen om en hälsosam miljö i hela landet.

Kontakt

Frågor om trafikbuller och bidrag - kontakta stadsbyggnadskontorets samhällsplanerare

Övriga bullerfrågor, klagomål etc - kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51

Raluca Blebea
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 52 80