search
Sök
menu
Meny

Bygga nytt, ändra eller riva

Jönköpings kommuns vilja är att långsiktigt skapa och behålla ett trivsamt boende med god boendemiljö som passar alla.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar i bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens med mera utifrån PBL, gällande detaljplaner, områdesbestämmelser samt miljöbalken.

Ansvaret för lantmäteriförrättningar och fastighetsregister har Kommunala lantmäterimyndigheten, som är en del av stadsbyggnadskontoret. Där hanteras ärenden exempelvis rörande fastighetsindelningar, gemensamhetsanläggningar eller ledningsrätter.