search
Sök
menu
Meny

Bygglov, marklov och anmälan

Du som ska bygga nytt, ändra eller riva kan behöva bygglov eller marklov. Om det du ska göra inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en anmälan.

Hög efterfrågan på bygglov

Just nu är det många som söker bygglov och ställer frågor till oss. Vi jobbar så snabbt vi kan och ber dig om överseende då handläggning och återkoppling tar längre tid än normalt.

Du kan hjälpa oss genom att använda e-tjänsterna för att ansöka, komplettera och följa ditt ärende.

Vi informerar dig om allt som händer i ditt ärende via e-post.

Om du har ett pågående ärende kan du boka en telefontid via kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Bygglovsprocessen – så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan

Här visar vi, steg för steg, hur det går till när du söker bygglov eller gör en anmälan. Vi förklarar hur du tar reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan och vad som händer från det att vi tar emot din ansökan till du har fått ditt slutbesked.

1. Planering – förbered ditt byggprojekt

Det första du behöver göra är att ta reda på om ditt byggprojekt behöver bygglov eller anmälan. I guiden för byggåtgärder kan du söka fram det som du vill bygga eller förändra och läsa vilka regler som gäller.

Guide för olika byggåtgärder

Vad gäller i ditt område?
Beroende på var och hur mycket du vill bygga på din fastighet finns det olika bestämmelser. Det bestäms i detaljplanen, som är ett dokument som berättar hur mark och vatten får användas.

Utöver detaljplanen finns det vissa områden som omfattas av områdesbestämmelser. Det visas i översiktsplanen, som är ett dokument som beskriver den översiktliga planeringen i kommunen.

Vad gäller där du vill bygga?

Vilka handlingar och ritningar behövs i din ansökan?
För att vi ska kunna fatta ett beslut behöver du visa vad du planerar att göra. Ta reda på vilka ritningar du ska skicka in och hur de ska se ut.

Guide för olika byggåtgärder

Ritningar för bygglov

Beställ handlingar och ritningar ur bygglovsarkivet

Prata med dina grannar
Det är bra om du redan innan du skickar in ditt ärende pratar med dina grannar om vad du vill göra. Beroende på vad du vill göra kan vi behöva fråga dina grannar om synpunkter innan vi fattar ett beslut. Du kan även behöva ändra dina byggplaner utifrån de synpunkter som kommer in i ärendet.

Behöver du en kontrollansvarig?
Vid vissa byggen, rivningar och markarbeten behövs en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska hjälpa till att säkerställa att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Ta reda på om åtgärden du behöver göra kräver en kontrollansvarig:

Guide för olika byggåtgärder

En kontrollansvarig behöver vara certifierad och går att hitta på Boverkets webbsida:

Boverket: Hitta kontrollansvariglänk till annan webbplats

Du kan anmäla en kontrollansvarig när du skickar in en ansökan eller anmälan, både via e-tjänst och blankett. Du kan även anmäla kontrollansvarig i efterhand eller om du byter kontrollansvarig.

E-tjänst: Anmäla kontrollansvariglänk till annan webbplats

2. Ansökan – skicka in din ansökan eller anmälan

Skicka in dina ansökan eller anmälan via vår e-tjänst
När du har allt underlag ansöker du direkt i vår e-tjänst. Där bifogar du de ritningar som krävs. I e-tjänsten kan du följa ditt ärende och får information om vad som händer. För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation.

E-tjänst: Sök bygglov, marklov eller gör en anmälanlänk till annan webbplats

Vilka handlingar ska du skicka in?
Tillsammans med din ansökan eller anmälan behöver du bifoga fackmannamässiga ritningar. Kolla vilka som gäller i det byggprojekt som du planerar att genomföra inna du skickar in. Det gäller oavsett om du ansöker via e-tjänst eller blankett. 

Guide för olika byggåtgärder

Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen av bygglovsärendet. Är ansökan inte komplett gör det att det tar längre tid innan du får besked i ditt ärende.

Ritningar för bygglov

Var hittar jag blanketter för ansökan och anmälan?
Om du inte har Bank-ID kan du ansöka via blankett. Blanketten kan fyllas i digitalt, men du måste skriva under den för hand.

Blanketter om bygglov och anmälan

3. Handläggning – vi går igenom din ansökan eller anmälan

När din ansökan eller anmälan har kommit in till oss registreras ditt ärende med ett diarienummer och lämnas till en handläggare som granskar ansökan.

Handläggningstid för ett bygglov är 10 veckor, För en anmälan är handläggningstiden 4 veckor, Handläggningstiden gäller från det att din ansökan eller anmälan är komplett.

Du kan behöva komplettera ditt ärende
Inom 3 veckor får du ett meddelande från oss om ditt ärende är komplett eller om det saknas information som du behöver komplettera. Du får i så fall ett så kallat "föreläggande om komplettering" från oss och har 3 veckor på dig att skicka in de kompletterande handlingarna. Om du har e-legitimation kan du använda vår e-tjänst för att komplettera ditt bygglovsärende.

E-tjänst: Komplettera ditt ärendelänk till annan webbplats

Så snart din ansökan eller anmälan är komplett kontrollerar en handläggare om det du vill göra stämmer överens med den gällande detaljplanen och är godkänd enligt plan- och bygglagen. Det är det som ligger till grund för beslutet.

Du kan följa ditt ärende och får information om vad som händer:

E-tjänst: Mina byggärendenlänk till annan webbplats

Vad kostar det?
Det är svårt att säga exakt vad kostnaden för ditt ärende blir eftersom det är många faktorer som spelar in. Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige. Ta gärna del av exempel på vad bygglov och anmälan kostar för att bilda dig en uppfattning.

Avgifter för bygglov och anmälan

4. Grannhörande – vi frågar dina grannar och andra berörda

I vissa fall, när det kommer till bygglovsansökan, behöver vi fråga dina grannar och andra berörda vad de tycker innan vi fattar ett beslut. Vi frågar dina grannar när ditt ärende:

  • Avviker från gällande detaljplanebestämmelser.
  • Gäller en större åtgärd utanför detaljplanelagt område.
  • Är utanför detaljplanerat område där byggnationen placeras närmare grannfastighet än 4,5 m.

Vilka grannar som är berörda bestäms från fall till fall men i regel är det de som bor i närheten av din fastighet.

Din granne får ett vykort med information och får tillgång till handlingar och ritningar i ärendet. Grannen kan lämna sina synpunkter till oss via e-tjänsten:

E-tjänst: Lämna svar vid grannhörandelänk till annan webbplats

Du får ett meddelande när en granne har lämnat sina synpunkter i ditt ärende.

Du kan följa ditt ärende och får information om vad som händer:

E-tjänst: Mina byggärendenlänk till annan webbplats

5. Beslut – du får ditt beslut

Du får ett beslut när vi är klara med handläggningen av ditt ärende. I beslutet kan det stå att din ansökan eller anmälan beviljas, avslås eller avvisas.

Beviljas: betyder att byggprojektet du vill göra godkänns.

Avslås: betyder att byggprojektet du vill göra nekas.

Avvisas: betyder att ditt ärende inte kommer att handläggas, till exempel på grund av att du inte har kompletterat dina ansökan eller anmälan i rätt tid.

Hur får du ditt beslut?
När handläggningen är klar och vi har fattat ett beslut får du ett meddelande från oss. Därefter kan du se beslutet i e-tjänsten:

E-tjänst: Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvariglänk till annan webbplats

Om du inte har e-legitimation kontaktar du oss så skickar vi beslutet till dig.

Alla beviljade bygglov publiceras i Post- och Inrikes Tidningar. Publiceringen kallas kungörelse och syftet är att nå alla som berörs av bygget. De har möjlighet att överklaga beslutet.

Post- och Inrikes Tidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grannvykort - dina grannar får ta del av beslutet
I samband med att ditt bygglov blir beviljat skickar vi även ett vykort till din granne med information om att ditt byggprojekt är godkänt. Din granne kan överklaga beslutet.

Grannen kan se beslutet i e-tjänsten:

E-tjänst: Ta del av beslut som granne eller sakägarelänk till annan webbplats

Komplicerade ärenden beslutas i nämnden
De flesta bygglovsbeslut fattas av handläggaren själv. Är ärendet avvikande från detaljplanen eller komplicerat (exempelvis strandskyddsdispenser och förhandsbesked), fattas beslutet av stadsbyggnadsnämnden.

Om bygglovsärendet ska till stadsbyggnadsnämnden håller handläggaren en dialog med dig om du vill gå vidare eller inte. Du kan välja att ta tillbaka din ansökan och då kostar det inget.

I nämndärendena förlängs handläggningen 3-6 veckor, eftersom handläggaren ska skriva ett förslag till beslut, politikerna ska sätta sig in i ärendet och det ska anpassas till sammanträdesdatumen. Stadsbyggnadsnämnden sammanträder en gång per månad.

När nämnden har tagit beslut år du som sökande och alla som har yttrat sig i ärendet ett meddelande och har möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga ett beslut
Vill du överklaga ett beslut om bygglov eller anmälan måste du göra det senast 3 veckor från beslutsdatum.

Att överklaga ett beslut

Vad gäller efter att du har fått ett beslut?
Även om du har fått ett beviljat beslut och ingen har överklagat får du inte börja med ditt byggprojekt. Du måste alltid invänta ett startbesked.

Faktura
Vi skickar en faktura för bygglovet cirka en månad efter beslutet. Även ärenden som har fått avslag och blivit avvisade debiteras. Att återta en ansökan eller anmälan innan beslut kostar ingenting.

Avgifter för bygglov och anmälan

6. Tekniskt samråd – vi har ett möte och diskuterar kontrollplanen

Vid mer komplicerade byggprojekt behövs ett tekniskt samråd för att diskutera den föreslagna kontrollplanen och projektets tekniska egenskaper. I de fallen får du ett meddelande från oss.

Det tekniska samrådet innebär att du, inspektören och kontrollansvarig går igenom det underlag som gör att vi kan besluta om byggprojektet får påbörjas eller inte.

När behövs inte ett tekniskt samråd?
Vid enklare åtgärder, där du bedöms kunna uppfylla ditt ansvar utan stöd från en kontrollansvarig behöver vi inte ha ett tekniskt samråd.

7. Startbesked – du får ditt startbesked och kan börja bygga

När allt är klart för dig att starta ditt byggprojekt får du ett skriftligt startbesked från oss. Beroende på vad du ska göra kommer startbeskedet antingen efter det tekniska samrådet eller tillsammans med bygglovsbeslutet.

I startbeskedet bekräftar vi kontrollplanen och eventuella villkor för åtgärden. Vi kontrollerar även att åtgärden du planerar uppfyller kraven i plan- och bygglagen.

Bygg inte utan ett startbesked
Tänk på att vänta in ett skriftligt startbesked innan du sätter igång ditt projekt. Påbörjar du arbetet innan startbeskedet har kommit kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Om du har fått startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet ska du alltid vänta 4 veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar innan du kan börja bygga. Kungörelsen görs samtidigt som beslutet skickas ut.

Hur länge gäller startbeskedet?
Efter att du har fått startbesked måste du påbörja ditt arbete inom 2 år.

8. Arbetsplatsbesök – vi besöker ditt bygge

Om du har haft ett tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge efter att du har kommit igång. Vid besöket gör vi en teknisk tillsyn och kontrollerar att arbetet följer kontrollplanen. Kontrollansvarig ska vara närvarande vid arbetsplatsbesöket.

9. Slutsamråd – vi har ett möte och går igenom förutsättningar för ett slutbesked

Om du har haft ett tekniskt samråd håller vi ett slutsamråd när ditt bygge är färdigt. Ofta har vi slutsamrådet på byggarbetsplatsen. På mötet går vi igenom förutsättningar för att få ett slutbesked. Vi går bland annat igenom om kontrollplanen är uppfylld, avvikelser från byggreglerna och utlåtande från kontrollansvarig som till exempel meddelar om det finns någon brist i projektet.

10. Slutbesked – du får ett besked om att din byggnation är klar att använda

När du har uppfyllt alla krav och villkor som gäller och din byggnation är godkänd ansöker du om ett slutbesked:

E-tjänst: Begäran om slutbeskedlänk till annan webbplats

Först när du har fått ditt slutbesked får du börja använda byggnationen.

Om kraven och villkoren inte är uppfyllda kan du i vissa fall få ett så kallat "interimistiskt slutbesked". Där står det vilka delar av byggnationen som är godkända och får börja användas. De delar som inte är godkända måste du åtgärda för att få ett slutbesked. Först då är hela byggnationen klar att använda.

Om du använder byggnationen utan slutbesked eller ett interimistiskt slutbesked kan en sanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Bygglovsprocessens steg som en bild

Bygglovsprocessens steg så som den beskrivs i rubrikerna ovan.