Anmälan vid byggnation - så går det till

Här hittar du information om hur du gör en bygganmälan och hur processen går till steg för steg.

1. Planering – förbered ditt byggprojekt

Innan du skickar in din anmälan behöver du ta reda på vilka regler som gäller och vilka krav vi ställer på de ritningar du skickar in till oss.

Vilka handlingar och ritningar behövs i din anmälan?

För att vi ska kunna fatta ett beslut behöver du visa vad du planerar att göra. Ta reda på vilka ritningar du ska skicka in och hur de ska se ut. Vi behöver få fackmannamässiga ritningar som är skalenliga. Du ska inte fotografera utskrivna ritningar med mobiltelefon, utan skanna ritningarna innan du skickar dem till oss. Annars blir de inte skalenliga.

Guide för olika byggåtgärder Öppnas i nytt fönster.

Ritningar för bygglov Öppnas i nytt fönster.

Beställ handlingar ur bygglovsarkivet Öppnas i nytt fönster.

Prata med dina grannar

Det är bra om du redan innan du skickar in ditt ärende pratar med dina grannar om vad du vill göra.

Vill du placera ditt bygge närmare än 4,5 meter till din grannes fastighet behöver du be alla berörda fastighetsägare om ett skriftligt godkännande. Om du inte får din grannes godkännande behöver du ändra avståndet till din grannes fastighet.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa byggen, rivningar och markarbeten behövs en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska hjälpa till att säkerställa att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Ta reda på om det du planerar kräver en kontrollansvarig:

Guide för olika byggåtgärder Öppnas i nytt fönster.

En kontrollansvarig behöver vara certifierad och går att hitta på Boverkets webbsida:

Boverket: Hitta kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan anmäla en kontrollansvarig när du skickar in en ansökan. Du kan även anmäla en kontrollansvarig i efterhand eller om du byter kontrollansvarig.

2. Anmälan – skicka in din anmälan

Skicka in din anmälan via vår e-tjänst

När du har allt underlag skickar du in din anmälan direkt i vår e-tjänst. Där bifogar du de ritningar som krävs. Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen. Är anmälan inte komplett tar det längre tid innan du får beslut om startbesked i ditt ärende.

Använd e-tjänsten nedan för att göra en anmälan:

När din anmälan har kommit in till oss registrerar vi ditt ärende med ett diarienummer och skickar en bekräftelse till dig. Uppge alltid ditt diarienummer om du vill ställa frågor till oss om ditt ärende. Det gör det enklare för oss att hjälpa dig.

När det händer något i ditt ärende får du information från oss. Du följer ditt ärende via e-tjänst.

Var hittar jag blanketter för anmälan?

Om du inte har Bank-ID kan du skicka in din anmälan via blankett. Blanketten kan fyllas i digitalt, men du måste skriva under den för hand.

Blanketter om bygglov och anmälan Öppnas i nytt fönster.

3. Handläggning – vi går igenom din anmälan

Efter att vi registrerat ditt ärende får du information om vem som är din handläggare.

Du kan behöva komplettera ditt ärende

Om vi saknar någon uppgift i din anmälan meddelar vi normalt dig inom tre veckor och ber dig att komplettera med det som saknas. Det kallas ”föreläggande om komplettering”. Du har tre veckor på dig att skicka in din komplettering till oss.

Använd vår e-tjänst för att komplettera inför startbeskedet:

Vi handlägger din anmälan

När din anmälan är komplett handlägger vi ditt ärende. Vi kontrollerar bland annat att anmälan stämmer överens med de tekniska kraven i plan- och bygglagen, till exempel konstruktion, brandskydd och tillgänglighet.

Här kan du följa ditt ärende och få information om vad som händer:

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar beroende på vad det är för ärende. Enligt plan- och bygglagen ska vi handlägga ditt ärende inom fyra veckor från att din anmälan är komplett. Om ärendet är komplicerat kan vi förlänga handläggningstiden med ytterligare fyra veckor, alltså till totalt åtta veckor.

Om din anmälan inte är komplett meddelar vi normalt dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från den dag då din anmälan kom in till oss. Om du på eget initiativ skickar in nya handlingar till oss, räknas handläggningstiden i stället från den dag då de nya handlingarna kom in.

Du betalar en avgift för handläggningen i enlighet med fastställd taxa. Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende får du en lägre avgift. Tänk på att du alltid måste invänta ett startbesked innan du börjar bygga.

Faktorer som påverkar handläggningstiden

  • Om din anmälan är komplett när du skickar in den.
  • Kvaliteten på de ritningar och andra handlingar som du skickar in.
  • Om den planerade åtgärden uppfyller kraven i lagstiftningen.
  • Om någon annan myndighet eller organisation behöver yttra sig över ärendet. Det kan till exempel vara Trafikverket eller Räddningstjänsten.
  • Om vi behöver åka ut för ett besök på plats.
  • Svårighetsgraden i ärendet.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen.

Vad kostar det?

Det är svårt att säga exakt vad kostnaden blir eftersom det är många faktorer som spelar in. Avgifter som tas ut baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige. Ta gärna del av exempel på vad en anmälan kostar för att bilda dig en uppfattning.

Avgifter för bygglov och anmälan Öppnas i nytt fönster.

4. Tekniskt samråd – vi har ett möte och diskuterar kontrollplanen

Vid mer komplicerade byggprojekt behövs ett tekniskt samråd för att diskutera den föreslagna kontrollplanen och projektets tekniska egenskaper. I de fallen får du ett meddelande från oss.

Det tekniska samrådet innebär att du, byggnadsinspektören och kontrollansvarig går igenom det underlag som gör att vi kan besluta om byggprojektet får påbörjas eller inte.

När behövs inte ett tekniskt samråd?

Det är byggnadsinspektören som bedömer om det behövs ett tekniskt samråd eller inte. Vid enklare åtgärder, behöver vi inte ha ett tekniskt samråd.

Du kan behöva komplettera ditt ärende

Om det saknas information inför den tekniska handläggningen behöver du komplettera. Du får i så fall en kallelse till tekniskt samråd med ett föreläggande om komplettering.

Använd e-tjänsten nedan för att komplettera inför startbeskedet:

5. Startbesked – du får ditt startbesked och kan börja bygga

När allt är klart för dig att starta ditt byggprojekt får du ett startbesked från oss.

I startbeskedet godkänner vi kontrollplanen och kontrollerar att de tekniska kraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Bygg inte utan ett startbesked

Tänk på att vänta in ett startbesked innan du sätter igång ditt projekt. Påbörjar du arbetet innan du har fått ett startbesked kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Du kan se ditt startbesked i e-tjänsten nedan:

Hur länge gäller startbeskedet?

Efter att du har fått ditt startbesked måste du påbörja ditt arbete inom 2 år och avsluta det med ett slutbesked inom 5 år.

Faktura

Vi skickar en faktura cirka en månad efter beslut om startbesked. Att återta en anmälan innan beslut kostar ingenting.

Avgifter för bygglov och anmälan Öppnas i nytt fönster.

6. Arbetsplatsbesök – vi besöker ditt bygge

Om du har haft ett tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge efter att du har kommit igång. Vid besöket gör vi en teknisk tillsyn och kontrollerar att arbetet följer kontrollplanen. Kontrollansvarig ska vara närvarande vid arbetsplatsbesöket. Du får ett protokoll efter arbetsplatsbesöket.

Här kan du följa ditt ärende och se handlingar:

7. Slutsamråd – vi har ett möte och går igenom förutsättningar för ett slutbesked

Inspektören bedömer om det behövs ett slutsamråd när ditt bygge är färdigt. Ofta har vi slutsamrådet på byggarbetsplatsen. På mötet går vi igenom förutsättningar för att få ett slutbesked. Vi går bland annat igenom om kontrollplanen är uppfylld, avvikelser från byggreglerna och utlåtande från kontrollansvarig som till exempel meddelar om det finns någon brist i projektet.

Komplettera ditt ärende under projektets gång

Du kan skicka in handlingar löpande i ditt ärende inför slutbeskedet.

Använd den här e-tjänsten för att komplettera inför slutbeskedet:

8. Slutbesked – du får ett besked om att din byggnation är klar att använda

När du har uppfyllt alla krav och villkor och din byggnation är godkänd ansöker du om ett slutbesked. Först när du har fått ditt slutbesked får du börja använda byggnationen.

Om du använder byggnationen utan slutbesked kan en sanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Arbetet ska vara klart minst 5 år efter att du fått startbesked.

Använd den här e-tjänsten för att skicka in en begäran om slutbesked:

Bild över anmälningsprocessen. Bildbeskrivning finns i dokumentet nedanför bilden. 

Senast granskad/publicerad: