Ansökan för bygglov, marklov och rivningslov

Här hittar du information om hur du ansöker om bygglov, marklov och rivningslov och hur processen går till steg för steg.

1. Planering – förbered ditt byggprojekt

Innan du skickar in din ansökan behöver du ta reda på vilka regler som gäller och vilka krav vi ställer på de ritningar du skickar in till oss.

Vad gäller i ditt område?

Beroende på var och hur mycket du vill bygga på din fastighet finns det olika bestämmelser. Det bestäms i detaljplanen, som är ett dokument som berättar hur mark och vatten får användas.

Utöver detaljplanen finns det vissa områden som omfattas av områdesbestämmelser. Det visas i översiktsplanen, som är ett dokument som beskriver den översiktliga planeringen i kommunen.

Vad gäller där du vill bygga? Öppnas i nytt fönster.

Vilka handlingar och ritningar behövs i din ansökan?

För att vi ska kunna fatta ett beslut behöver du visa vad du planerar att göra. Ta reda på vilka ritningar du ska skicka in och hur de ska se ut. Vi behöver få fackmannamässiga ritningar som är skalenliga. Du ska inte fotografera utskrivna ritningar med mobiltelefon, utan skanna ritningarna innan du skickar dem till oss. Annars blir de inte skalenliga.

Guide för olika byggåtgärder Öppnas i nytt fönster.

Ritningar för bygglov Öppnas i nytt fönster.

Beställ handlingar och ritningar ur bygglovsarkivet

Prata med dina grannar

Det är bra om du redan innan du skickar in ditt ärende pratar med dina grannar om vad du vill göra. Vi kan behöva fråga dina grannar om synpunkter innan vi fattar ett beslut. Du kan även behöva ändra dina byggplaner utifrån de synpunkter som kommer in i ärendet.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa byggen, rivningar och markarbeten behövs en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska hjälpa till att säkerställa att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Ta reda på om det du planerar kräver en kontrollansvarig:

Guide för olika byggåtgärder Öppnas i nytt fönster.

En kontrollansvarig behöver vara certifierad och går att hitta på Boverkets webbsida:

Boverket: Hitta kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan anmäla en kontrollansvarig när du skickar in en ansökan. Du kan även anmäla en kontrollansvarig i efterhand eller om du byter kontrollansvarig.

2. Ansökan – skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan via vår e-tjänst

När du har allt underlag ansöker du direkt i vår e-tjänst. Där bifogar du de ritningar som krävs. Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen. Är ansökan inte komplett tar det längre tid innan du får beslut i ditt ärende.

Använd e-tjänsten nedan för att ansöka:

När din ansökan har kommit in till oss registrerar vi ditt ärende med ett diarienummer och skickar en bekräftelse till dig. Uppge alltid ditt diarienummer om du vill ställa frågor till oss om ditt ärende. Det gör det enklare för oss att hjälpa dig.

När det händer något i ditt ärende får du information från oss. Du följer ditt ärende via e-tjänst.

Var hittar jag blanketter för ansökan?

Om du inte har Bank-ID kan du ansöka via blankett. Blanketten kan fyllas i digitalt, men du måste skriva under den för hand.

Blanketter om bygglov och anmälan Öppnas i nytt fönster.

3. Handläggning – vi går igenom din ansökan

Efter att vi registrerat ditt ärende får du information om vem som är din handläggare.

Du kan behöva komplettera ditt ärende

Om vi saknar någon uppgift i din ansökan meddelar vi normalt dig inom tre veckor och ber dig att komplettera med det som saknas. Det kallas ”föreläggande om komplettering”. Du har tre veckor på dig att skicka in din komplettering till oss.

Använd vår e-tjänst för att komplettera ditt ärende inför beslutet.

Vi handlägger din ansökan

När din ansökan är komplett prövar vi om vi kan bevilja din ansökan. Vi kontrollerar bland annat om den föreslagna åtgärden stämmer överens med den detaljplan som gäller för området. Vi kontrollerar även om den planerade åtgärden uppfyller alla krav enligt plan- och bygglagen, till exempel krav på placering, utformning och tillgänglighet. Om den planerade åtgärden är placerad utanför detaljplanerat område gör vi även en så kallad lokaliseringsprövning där vi utreder om det är lämpligt att bygga på platsen.

Här kan du följa ditt ärende och få information om vad som händer:

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar beroende på vad det är för ärende. Enligt plan- och bygglagen ska vi handlägga ditt ärende inom tio veckor från att din ansökan är komplett. Om ärendet är komplicerat kan vi förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, alltså till totalt 20 veckor.

Om din ansökan inte är komplett meddelar vi normalt dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor räknas handläggningstiden från den dag din ansökan kom in till oss. Om du på eget initiativ skickar in nya handlingar till oss, räknas handläggningstiden i stället från den dag då de nya handlingarna kom in.

Du betalar en avgift för handläggningen i enlighet med fastställd taxa. Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden blir din avgift lägre. Tänk på att du alltid måste invänta ett beslut.

Faktorer som påverkar handläggningstiden

 • Om din ansökan är komplett när du skickar in den.
 • Kvaliteten på de ritningar och andra handlingar som du skickar in.
 • Om den planerade åtgärden avviker från detaljplanen som gäller för området, eller ligger utanför detaljplanerat område, måste grannar och andra berörda få möjlighet att yttra sig.
 • Om den planerade åtgärden uppfyller kraven i lagstiftningen.
 • Om någon annan myndighet eller organisation behöver yttra sig över ärendet. Det kan till exempel vara Trafikverket eller Räddningstjänsten.
 • Om ditt ärende behöver tas upp på stadsbyggnadsnämndens sammanträde, som äger rum en gång per månad.
 • Om vi behöver åka ut för ett besök på plats.
 • Svårighetsgraden i ärendet.
 • Arbetsbelastningen på avdelningen.

Vad kostar det?

Det är svårt att säga exakt vad kostnaden blir eftersom det är många faktorer som påverkar. Avgiften baseras på en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Ta gärna del av exempel på vad bygglov och anmälan kostar för att bilda dig en uppfattning.

Avgifter för bygglov och anmälan Öppnas i nytt fönster.

4. Grannhörande – vi frågar dina grannar och andra berörda

I vissa fall behöver vi fråga dina grannar och andra berörda, till exempel remissinstanser, vad de tycker innan vi fattar ett beslut. Vi frågar dina grannar när ditt ärende:

 • Inte stämmer överens med gällande detaljplan.
 • Gäller en större åtgärd utanför detaljplanelagt område.
 • Är utanför detaljplanerat område där byggnationen placeras närmare grannfastighet än 4,5 m.

Vilka grannar som är berörda bestäms från fall till fall men i regel är det de som bor i närheten av din fastighet.

Din granne får ett vykort med information och får tillgång till handlingar och ritningar i ärendet via en e-tjänst.

5. Beslut – du får ditt beslut

Du får ett beslut när vi är klara med handläggningen av ditt ärende. I beslutet kan det stå att din ansökan beviljas, avslås eller avvisas.

 • Beviljas: betyder att byggprojektet du vill göra godkänns.
 • Avslås: betyder att byggprojektet du vill göra nekas.
 • Avvisas: betyder att ditt ärende inte kommer att handläggas, till exempel på grund av att du inte har kompletterat din ansökan i rätt tid.

Du kan se ditt beslut i e-tjänsten nedan:

Alla beviljade bygglov publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samtidigt som beslutet skickas ut. Publiceringen kallas kungörelse och syftet är att nå alla som berörs av bygget. De har möjlighet att överklaga beslutet.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina grannar får ta del av beslutet

I samband med att ditt bygglov blir beviljat skickar vi även ett vykort till din granne med information om att ditt byggprojekt är godkänt. Grannen får tillgång till beslutet i ärendet via en e-tjänst och har sedan möjlighet att överklaga.

Komplicerade ärenden beslutas i nämnden

De flesta bygglovsbeslut fattas av handläggaren själv. Men i vissa fall fattas beslutet av stadsbyggnadsnämnden, till exempel komplicerande ärenden.

Om bygglovsärendet ska till stadsbyggnadsnämnden håller handläggaren en dialog med dig om du vill gå vidare eller inte. Du kan välja att ta tillbaka din ansökan och då kostar det inget.

I nämndärendena förlängs handläggningen 3–6 veckor, eftersom handläggaren ska skriva ett förslag till beslut, politikerna ska sätta sig in i ärendet och det ska anpassas till sammanträdesdatumen. Stadsbyggnadsnämnden sammanträder en gång per månad.

När nämnden har tagit beslut får du som sökande och alla som har yttrat sig i ärendet beslutet och har möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga ett beslut

Vill du överklaga ett beslut om bygglov eller anmälan måste du göra det senast 3 veckor från att du tagit emot beslutet.

Att överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster.

Laga kraft

Laga kraft innebär att ett beslut inte går att överklaga längre.

Det finns två faktorer att ta hänsyn till, för att bestämma tiden för när ett beslut får laga kraft:

 • När fyra veckor har gått från det att beslutet om lov eller förhandsbesked har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar. Via den här kanalen har allmänheten möjlighet att överklaga beslutet.
 • Om grannar har haft synpunkter innan beslutet gavs och de synpunkterna inte blev tillgodosedda i lovet eller förhandsbeskedet, har de möjlighet att överklaga. När tre veckor har gått, från det att de grannarna har fått ta del av beslutet, kan beslutet få laga kraft förutsatt att ingen har överklagat beslutet.

Tiden för laga kraft inträffar när tiden för båda ovanstående punkter har passerats.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Vad gäller efter att du har fått ett beslut?

Även om du har fått ett beviljat beslut och ingen har överklagat får du inte börja med ditt byggprojekt. Du måste alltid invänta ett startbesked.

Om det gäller ett enklare ärende får du ditt startbesked tillsammans med beslutet. Vid komplicerade ärenden krävs en teknisk handläggning. En byggnadsinspektör tar då kontakt med dig.

Faktura

Vi skickar en faktura för bygglovet cirka en månad efter beslutet. Även ärenden som har fått avslag debiteras. Att återta en ansökan eller anmälan innan beslut kostar ingenting.

Avgifter för bygglov och anmälan Öppnas i nytt fönster.

6. Tekniskt samråd – vi har ett möte och diskuterar kontrollplanen

Vid mer komplicerade byggprojekt behövs ett tekniskt samråd för att diskutera den föreslagna kontrollplanen och projektets tekniska förutsättningar. I de fallen får du ett meddelande från oss.

Det tekniska samrådet innebär att du, byggnadsinspektören och kontrollansvarig går igenom det underlag som gör att vi kan besluta om byggprojektet får påbörjas eller inte.

När behövs inte ett tekniskt samråd?

Det är byggnadsinspektören som bedömer om det behövs ett tekniskt samråd eller inte. Vid enklare åtgärder, behöver vi inte ha ett tekniskt samråd.

Du kan behöva komplettera ditt ärende

Om det saknas information inför den tekniska handläggningen behöver du komplettera. Du får i så fall en kallelse till tekniskt samråd med ett föreläggande om komplettering.

Använd e-tjänsten nedan för att komplettera inför startbeskedet:

7. Startbesked – du får ditt startbesked och kan börja bygga

När allt är klart för dig att starta ditt byggprojekt får du ett startbesked från oss. Beroende på vad du ska göra kommer startbeskedet antingen efter den tekniska handläggningen eller tillsammans med bygglovsbeslutet.

I startbeskedet godkänner vi kontrollplanen och kontrollerar att villkoren i bygglovsbeslutet och att de tekniska kraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Bygg inte utan ett startbesked

Tänk på att vänta in ett startbesked innan du sätter igång ditt projekt. Påbörjar du arbetet innan du har fått ett startbesked kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Om du har fått startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet ska du alltid vänta 4 veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om beslutet inte har överklagats kan du börja bygga.

Du kan se ditt startbesked i e-tjänsten nedan:

Hur länge gäller startbeskedet?

Efter att du har fått startbesked måste du påbörja ditt arbete inom 2 år.

8. Arbetsplatsbesök – vi besöker ditt bygge

Om du har haft ett tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge efter att du har kommit igång. Vid besöket gör vi en teknisk tillsyn och kontrollerar att arbetet följer kontrollplanen. Kontrollansvarig ska vara närvarande vid arbetsplatsbesöket. Du får ett protokoll efter arbetsplatsbesöket.

Här kan du följa ditt ärende och se handlingar:

9. Slutsamråd – vi har ett möte och går igenom förutsättningar för ett slutbesked

Inspektören bedömer om det behövs ett slutsamråd när ditt bygge är färdigt. Ofta har vi slutsamrådet på byggarbetsplatsen. På mötet går vi igenom förutsättningar för att få ett slutbesked. Vi går bland annat igenom om kontrollplanen är uppfylld, avvikelser från byggreglerna och utlåtande från kontrollansvarig som till exempel meddelar om det finns någon brist i projektet.

Komplettera ditt ärende under projektets gång

Du kan skicka in handlingar löpande i ditt ärende inför slutbeskedet.

Använd den här e-tjänsten för att komplettera inför slutbeskedet:

10. Slutbesked – du får ett besked om att din byggnation är klar att använda

När du har uppfyllt alla krav och villkor och din byggnation är godkänd ansöker du om ett slutbesked. Först när du har fått ditt slutbesked får du börja använda byggnationen.

Om du använder byggnationen utan slutbesked kan en sanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Använd den här e-tjänsten för att skicka in en begäran om slutbesked:

Bilden visar processen för en bygglovsansökan. Bildbeskrivning finns i PDF-dokumentet nedan. 

Senast granskad/publicerad: