Bra att veta inför ansökan om bygglov

Här på sidan hittar du information om avgifter, förhandsbesked, kontrollansvarig och kontrollplan, som kan vara bra att känna till innan du ansöker om bygglov.

Avgift för bygglov och anmälan

Kostnaden för ditt bygglov eller din anmälan beror på vad du söker lov för eller anmäler. Här kan du se exempel på kostnad för vanliga åtgärder (pris kan variera beroende på omfattning). Vid avvikelser från detaljplan tillkommer en extra kostnad.

Avgifter för bygglov*

Enklare utvändig ändring: 1500 kr
Uppförande av mindre skylt: 3500 kr
Tillbyggnad huvudbyggnad, 15 m² eller mindre: 4400 kr
Tillbyggnad huvudbyggnad, 16-49 m²: 7700 kr
Nybyggnad 50-129 m²: 18500 kr
Nybyggnad 130-199 m²: 24600 kr

Avgifter för anmälan*

Installation av eldstad: 1100 kr
Installation av eldstad, med rökkanal: 1500 kr
Installation av hiss: 1600 kr
Ändring av bärande konstruktion, mindre: 1800 kr
Ändring av bärande konstruktion, större: 8200 kr
Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, 15 m² eller mindre: 2300 kr
Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus: 5800 kr
Komplementbyggnad enkel, 30 m² eller mindre: 1550 kr
Komplementbyggnad gästhus 30 m²: 4700 kr
Komplementbostadshus, 30 m² eller mindre: 6500 kr

Avgifter för förhandsbesked*

Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus: 9000 kr

*Avgifterna ovan är ungefärliga priser och baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige med stöd av plan- och bygglagen.

Förhandsbesked, när du söker bygglov

Ska du bygga nytt utanför detaljplanerat område eller stycka av en bit mark till en ny fastighet, är det lämpligt att söka ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt på den plats som du tänkt dig.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Genom att först ansöka om förhandsbesked och se om platsen är lämplig kan du därför slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Positivt förhandsbesked

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att göra en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Negativt förhandsbesked

Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Platser som anses olämpliga att bygga på kan till exempel vara produktiv jordbruksmark samt områden som är mycket bullerutsatta.

Avgift för förhandsbesked

Byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att de handlägger din ansökan oavsett om du får ett positivt eller ett negativt beslut.

Vilka handlingar behöver du skicka in?

  • Översiktlig karta eller liknande där du markerar den tänkta tomtplatsen.
  • Skalenlig tomtskiss som visar föreslagna gränser och tänkt avstyckning samt placering av byggnad.
  • Skicka gärna med bilder på befintliga förhållanden och bilder eller beskrivning av byggnad.

Behöver du beställa kartunderlag så kan du göra det via länken "Skapa en tomtkarta".

Länkar

E-tjänst: Sök förhandsbesked Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skapa en tomtkarta

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig för ditt projekt. En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggaktör.

Den du anlitar som kontrollansvarig måste vara certifierad kontrollansvarig.

Kontrollansvariges uppgifter

  • Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs.
  • Informera byggaktören om avvikelser. Vid behov även informera kommunen.
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens platsbesök.
  • Dokumentera sina besök och iakttagelser.
  • Skriva ett utlåtande till byggaktören och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig behövs inte för

  • Åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan.
  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus om byggnadsnämnden inte beslutar annat.

Kontrollansvarig hjälper till med en kontrollplan

Den kontrollansvarige ska hjälpa till att upprätta en kontrollplan och sedan ska byggaktören låta utföra kontrollerna.

Mer information om kontrollansvarig hittar du på Boverkets webbplats:

Hitta kontrollansvarig, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontrollplan

Mer information om kontrollplan hittar du på sidan

Bra att veta inför ansökan om bygglov (under rubriken Kontrollplan)

Senast granskad/publicerad: