search
Sök
menu
Meny
Sök

Vanliga frågor om byggande, lov och anmälningar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som rör byggande, lov och anmälningar.

Får jag göra det här?

Får jag sätta in ett nytt fönster utan att söka lov?

Nej, inom detaljplanerat område måste du söka lov för fasadändringar för att sätta in nya fönster eller dörrar.

Utanför detaljplanerade områden krävs generellt inget lov. Om den byggnad du vill byta eller ändra fönster på är kulturhistoriskt värdefull kan det behövas bygglov – tänk på att du inte får förvanska din byggnad. Det vill säga att du måste vara försiktig och inte ändra stil på byggnaden.

Fönster och dörrar. Bygglov eller anmälan?

Får jag måla om huset utan att söka lov?

Ja, inom detaljplanerade områden får du måla om ett en- eller tvåbostadshus utan lov, men bara om det inte påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt – tänk på att du inte får förvanska din byggnad. Det vill säga att du måste vara försiktig och inte ändra stil på byggnaden.

För flerbostadshus, lokaler, kontor, industrier och liknande större huvudbyggnader krävs alltid bygglov för att måla om huset om det ligger inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerade områden krävs generellt inget lov. Om den byggnad du vill måla om är kulturhistoriskt värdefull krävs det bygglov.

Måla om huset. Bygglov eller anmälan? - Jönköpings kommun

Får jag sätta upp skärmtak utan att söka lov?

Ja, på en- och tvåbostadshus får man uppföra skärmtak på sammanlagt 15 kvadratmeter över uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtaket ska vara av en enklare konstruktion och får inte placeras närmare gräns till granne än 4,5 meter. Andra skärmtak är lovpliktiga.

Skärmtak. Bygglov eller anmälan? - Jönköpings kommun

Får jag byta tak eller ändra takmaterial utan att söka lov?

Ja, inom detaljplanerat område får du byta färg, material eller form på ett en- eller tvåbostadshus utan lov, men bara om det inte påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt – tänk på att du inte får förvanska din byggnad. Det vill säga att du måste vara försiktig och inte ändra stil på byggnaden.

För flerbostadshus, lokaler, industrier, kontor och liknande större huvudbyggnader krävs alltid bygglov för dessa ändringar om huset ligger inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerade områden krävs generellt inget lov. Om den byggnad du vill byta eller ändra tak på är kulturhistoriskt värdefull kan det krävas bygglov.

Tak, byta. Bygglov eller anmälan? - Jönköpings kommun

Ditt ärende

Hur lång tid tar det att få sitt besked angående bygglov?

Handläggningstid för ett bygglov är 10 veckor.

För en anmälan är handläggningstiden 4 veckor.

Handläggningstiden gäller från det att din ansökan eller anmälan är komplett, när vi har fått in alla handlingar vi behöver.

När är min ansökan komplett?

För att en ansökan ska betraktas som komplett ska alla handlingar ha inkommit som behövs för att handläggaren ska kunna pröva förslaget. Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda och måttsatta.

När vi har fått in de handlingar som vi behöver får du ett meddelande om att ärendet är komplett. Saknas det handlingar så får du ett föreläggande om komplettering inom 3 veckor.

När får jag börja bygga?

Bygg inte utan ett startbesked.

Tänk på att vänta in ett skriftligt startbesked innan du sätter igång ditt projekt. Påbörjar du arbetet innan startbeskedet har kommit kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Om du har fått startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet ska du alltid vänta 4 veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar innan du kan börja bygga. Kungörelsen görs samtidigt som beslutet skickas ut.

Hur länge gäller bygglovet?

Bygg-, rivnings- och marklov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Jag har fått mitt bygglov, kan jag börja bygga nu?

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

Vad händer om jag bygger utan bygglov?

Man kan få betala en sanktionsavgift och kan bli tvingad att riva byggnaden.

Allmänna frågor

Vad är en kontrollansvarig och varför/när krävs det en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är den som kontrollerar att bygget går som det ska. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs.

Hur kommer jag i kontakt med en kontrollansvarig?

För att hitta vem som arbetar som kontrollansvarig i kommunen, besök Boverkets hemsida där register över certifierade kontrollansvariga finns.

Hitta certifierade personer - Boverket Länk till annan webbplats.

Vad innebär tidsbegränsat bygglov?

Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov.

Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Det byggnadsnämnden bedömer vid prövningen är bland annat om det du vill bygga är lämpligt på platsen och om åtgärden kan anses vara en tidsbegränsad åtgärd.

Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst 10 år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än 15 år.

Vad menas med prickmark?

Prickad mark är mark som enligt planbestämmelserna inte får bebyggas.

Hur mycket kostar ett bygglov?

Det är svårt att svara på hur mycket ett ärende kostar, eftersom det beror på hur stor yta åtgärden har, vilken omfattning det har och vad det gäller.

Här kan du se ungefärliga kostnader:

Bra att veta inför ansökan om bygglov - Jönköpings kommun

Vilka ritningar behövs?

I vår guide kan du hitta vilka ritningar som behövs i just ditt fall:

Vad vill du bygga? Guide som visar om du behöver bygglov eller göra en anmälan - Jönköpings kommun