Mätningstjänster

Här har vi samlat information om olika fältmätningsuppdrag som utförs av vår kartavdelning, till exempel lägeskontroll, avvägning och gränsutvisning.

Vi ansvarar även för kommunens stomnät i plan och höjd.

Vill du veta mer om vilka mätningsuppdrag vi kan hjälpa dig med? Ta kontakt med oss via Kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Husutstakning

Stomnät och referenssystem

En person som gör mätningar på en åker.

Inmätning – lägeskontroll

Inmätning innebär att byggnader, vägar, master, brunnar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation mäts in för att komplettera kommunens baskarta eller annat planeringsunderlag. Inmätning kan även utföras för lägeskontroll av byggnader, dv. att det är byggt enligt bygglovet.

Avvägning – sättningskontroll

Avvägning utförs på beställning t.ex. för sättningskontroll av byggnader, för markhöjder för buller- och volymberäkning eller för höjdkurvor och terrängmodeller. Vi kan utföra punktvis avvägning, precisionsavvägning samt framtagning av arbetshöjdfix.

Mätinstrument som står uppställt vid tändsticksområdet i Jönköping.

Gränsutvisning

Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går kan du vända dig till Lantmäterimyndigheten. Mer information under länkar.

Specialmätningar

Vi kan hjälpa dig med yt- och massberäkningar eller andra specialmätningar på byggnader eller byggnadsdetaljer. Vi kan leverera data i de flesta format både digitalt och på papper.

Leverans av mätdata till Stadsbyggnadskontoret

Vid konsult- och entreprenaduppdrag för bebyggelse, gator och parker inom Jönköpings kommun ska relationsinmätningar utföras och mätdata levereras till kommunen så att kommunens baskarta kan uppdateras med de gjorda förändringarna. Anvisningar om referenssystem, kodning och leveransformat finns i anvisningarna under Dokument.

Taxa för mätningstjänster

Mätningstjänster utförs enligt Stadsbyggnadsnämndens avgifter och taxor, (KF 2018-
08-30). Moms på 25% tillkommer.

Utstakning

Utstakning kan antingen göras av mätningspersonal på stadsbyggnadskontoret eller
av en annan part som byggaktören föreslår. Denne part ska i så fall ska ha grundläggande
mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer och vara
godkänd av stadsbyggnadsnämnden.

I avgiften ingår både grovutstakning och finutstakning. Vid utstakning av
huvudbyggnader ingår markering av höjdfix.

Om utstakningen avser flera huvudbyggnader i ett och samma bygglov, exempelvis
ett grupphusområde, gäller följande:

  • Byggnadsarealerna för respektive byggnadstyp summeras.
  • En avgift för tilläggspunkter för varje hushörn fr.o.m. det andra huset tillkommer
Taxa för utstakning: Huvudbyggnad – nybyggnad

Storlek

Avgift 2022

1–199 m2

10 433 kr

200–499 m2

12 172 kr

500–999 m2

13 910 kr

1 000–1 999 m2

16 808 kr

2 000–2 999 m2

19 584 kr

3 000 m2 och större

22 604 kr

Tilläggspunkt vid grupphusområde

580 kr

Taxa för utstakning: Tillbyggnader, garage, uthus m.m.

Storlek

Avgift 2022

Transformatorstation < 15 m2

4 057 kr

15–49 m2

4 637

50 m2 och större

5 796

Inmätning, lägeskontroll och övriga mätningsuppdrag: 1000 – 1200 kr/timme.

Senast granskad/publicerad: