search
Sök
menu
Meny
Sök

Mätningstjänster

Här har vi samlat information om olika fältmätningsuppdrag som utförs av vår kartavdelning, till exempel lägeskontroll, avvägning och gränsutvisning.

Vi ansvarar även för kommunens stomnät i plan och höjd.

Vill du veta mer om vilka mätningsuppdrag vi kan hjälpa dig med? Ta kontakt med oss via Kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Husutstakning

Stomnät och referenssystem

En person som gör mätningar på en åker.

Inmätning – lägeskontroll

Inmätning innebär att byggnader, vägar, master, brunnar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation mäts in för att komplettera kommunens baskarta eller annat planeringsunderlag. Inmätning kan även utföras för lägeskontroll av byggnader, dv. att det är byggt enligt bygglovet.

Avvägning – sättningskontroll

Avvägning utförs på beställning t.ex. för sättningskontroll av byggnader, för markhöjder för buller- och volymberäkning eller för höjdkurvor och terrängmodeller. Vi kan utföra punktvis avvägning, precisionsavvägning samt framtagning av arbetshöjdfix.

Mätinstrument som står uppställt vid tändsticksområdet i Jönköping.

Gränsutvisning

Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går kan du vända dig till Lantmäterimyndigheten. Mer information under länkar.

Specialmätningar

Vi kan hjälpa dig med yt- och massberäkningar eller andra specialmätningar på byggnader eller byggnadsdetaljer. Vi kan leverera data i de flesta format både digitalt och på papper.

Leverans av mätdata till Stadsbyggnadskontoret

Vid konsult- och entreprenaduppdrag för bebyggelse, gator och parker inom Jönköpings kommun ska relationsinmätningar utföras och mätdata levereras till kommunen så att kommunens baskarta kan uppdateras med de gjorda förändringarna. Anvisningar om referenssystem, kodning och leveransformat finns i anvisningarna under Dokument.