Beslut om bygglov och förhandsbesked

Här har vi samlat information om beslut om bygglov, förhandsbesked, delgivning och överklagan.

När vi har granskat din ansökan fattar vi ett beslut som vi skickar till dig. Samtidigt får dina grannar ett vykort med information om beslutet och att de har möjlighet att överklaga. När beslutet har fått laga kraft kan det inte längre överklagas.

Delgivning av beslut

Förenklad delgivning

När vi skickar ett beslut till dig kan vi använda oss av förenklad delgivning. Det innebär att vi skickar beslutet till dig antingen digitalt eller via vanlig post.

Du räknas som delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. Delgiven betyder att du har tagit del av beslutet, inte att du har accepterat innehållet i beslutet. Om du anser att beslutet är felaktigt har du möjlighet att överklaga. Läs mer under rubriken Överklaga ett beslut.

Beslut digitalt
Har du som sökande angett en e-postadress skickar vi beslutet via e-post. Annars skickar vi beslutet med vanlig post.

Om du som granne har digital brevlåda skickar vi beslutet dit. Annars skickar vi beslutet med vanlig post.

Beslut med vanlig post
Om vi skickar beslutet via vanlig post kommer du också att få ett kontrollmeddelande.
Först skickar vi beslutet. För att vara säkra på att du fått beslutet skickar vi nästa arbetsdag ut ett kontrollmeddelande med information om att vi har skickat ett beslut till dig.

Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte beslutet, måste du så snart som möjligt kontakta stadsbyggnadsnämnden på telefon 036-10 50 00.

Vi skickar båda försändelserna till din senast kända postadress. Om försändelserna kommer i retur till stadsbyggnadsnämnden skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

Andra metoder för delgivning

Delgivning kan även ske med rekommenderat brev som du hämtar ut hos ditt postombud.

Om du delar fastighetsadress med make, maka eller sambo kommer både du och den andra parten att få ett rekommenderat brev. Båda parter behöver hämta ut sin försändelse hos postombudet eftersom brevet är personligt.

Om du inte hämtar ut ditt rekommenderade brev tar vi hjälp av polisen som söker upp dig och överlämnar brevet.

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga ett beslut om du är sökande eller om du på annat sätt är berörd av beslutet, till exempel om du är granne.

Om du är sökanden eller om du tidigare har yttrat dig i ärendet innan beslutet fattades har du tre veckor på dig att överklaga. Tiden räknas från den dag du tagit emot beslutet.

Om du på annat sätt är berörd av beslutet har du fyra veckor på dig att överklaga beslutet från den dagen beslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Så överklagar du ett beslut

Det finns alltid information i beslutet om hur du ska göra för att överklaga. När du överklagar ett beslut ska du:

  • Skicka in ett skriftligt överklagande.
  • Berätta vilket beslut du överklagar. Skriv beslutsdatum och diarienummer.
  • Förklara vad du tycker är fel och varför du anser att beslutet ska ändras.
  • Skicka med handlingar som stödjer det du vill framföra.
  • Uppge namn, postadress och telefonnummer.

Det går även att överklaga genom ombud, skicka i så fall med en fullmakt.

Skicka in din överklagan

Postadress:
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping

E-post: bygglov@jonkoping.se

Länsstyrelsen beslutar

Det är Länsstyrelsen som prövar din överklagan, men du skickar först in den till Stadsbyggnadskontoret som kontrollerar att den har kommit in i rätt tid. Om överklagan har kommit in i rätt tid lämnar vi över ärendet till Länsstyrelsen.

Laga kraft

Beslutet får laga kraft om ingen överklagan har kommit in inom fyra veckor från att det annonserats i Post- och Inrikes tidningar och inom tre veckor från att samtliga grannar och andra berörda fått del av beslutet.

Post- och inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Giltighetstid för beslut

Ett bygglov gäller i fem år från det datum beslutet fått laga kraft.

För att bygglovet ska vara giltigt måste du dessutom få ett startbesked inom två år från att beslutet fått laga kraft. Annars gäller bygglovet inte längre och du behöver då ansöka på nytt.

För att ett förhandsbesked ska vara giltigt måste du ansöka om bygglov inom två år från att beslutet fått laga kraft.

Ett startbesked för en anmälan (till exempel en eldstad eller en komplementbyggnad) gäller i två år från beslutsdatum.

Senast granskad/publicerad: