Beslut om bygglov och förhandsbesked

Här har vi samlat information om beslut om bygglov, förhandsbesked, delgivning och överklagan.

När vi har granskat din ansökan fattar vi ett beslut som vi skickar till dig. Samtidigt får dina grannar ett vykort med information om beslutet och att de har möjlighet att överklaga. När beslutet har fått laga kraft kan det inte längre överklagas.

Förenklad delgivning

När vi skickar beslut om bygglov eller förhandsbesked till dig kan vi använda oss av förenklad delgivning. Det innebär att vi skickar två olika försändelser till dig:

  • Först skickar vi ett vanligt brev med handlingen.
  • För att vara säker på att du får handlingen skickar vi nästa arbetsdag ut ett kontrollmeddelande. Det innehåller information om att vi har skickat ett brev till dig.

Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du så snart som möjligt kontakta stadsbyggnadsnämnden. Du kan antingen ringa till oss på 036-10 50 00 eller mejla till bygglov@jonkoping.se.

Det står i kontrollmeddelandet vilket datum vi skickat brevet till dig.

Vi skickar båda försändelserna till din senast kända adress. Det kan vara en e-postadress. Om försändelserna kommer i retur till stadsbyggnadsnämnden skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

Du räknas som delgiven två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Att vara delgiven betyder att du har tagit del av handlingarna, inte att du har accepterat innehållet i handlingarna.

Andra metoder för delgivning

Det är inte alltid vi använder förenklad delgivning. Delgivningen kan även ske med rekommenderat brev. Denna försändelse måste du hämta ut hos ditt närmaste postombud. Om du inte hämtar ut försändelsen får du en påminnelse från oss. Du kan behöva skicka tillbaka ett mottagningsbevis.

I sista hand använder vi oss av stämningsmannadelgivning.

Information om vad du behöver göra framgår av de brev vi skickar till dig.

Om endast ena parten löser ut ett rekommenderat brev

Om du delar fastighetsadress med make, maka eller sambo kommer både du och den andra parten att få ett rekommenderat brev. Båda parter behöver hämta ut sin försändelse hos postombudet eftersom brevet är personligt.

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga ett beslut om du är sökande eller om du på annat sätt är berörd av beslutet, till exempel om du är granne.

Om du är sökanden eller om du tidigare har yttrat dig i ärendet innan beslutet fattades har du tre veckor på dig att överklaga. Tiden räknas från den dag du tagit emot beslutet.

Om du på annat sätt är berörd av beslutet har du fyra veckor på dig att överklaga beslutet från den dagen beslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Så överklagar du ett beslut

Det finns alltid information i beslutet om hur du ska göra för att överklaga. När du överklagar ett beslut ska du:

  • Skicka in ett skriftligt överklagande.
  • Berätta vilket beslut du överklagar. Skriv beslutsdatum och diarienummer.
  • Förklara vad du tycker är fel och varför du anser att beslutet ska ändras.
  • Skicka med handlingar som stödjer det du vill framföra.
  • Uppge namn, postadress och telefonnummer.

Det går även att överklaga genom ombud, skicka i så fall med en fullmakt.

Skicka in din överklagan

Postadress:
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping

E-post: bygglov@jonkoping.se

Länsstyrelsen beslutar

Det är Länsstyrelsen som prövar din överklagan, men du skickar först in den till Stadsbyggnadskontoret som kontrollerar att den har kommit in i rätt tid. Om överklagan har kommit in i rätt tid lämnar vi över ärendet till Länsstyrelsen.

Laga kraft

Beslutet får laga kraft om ingen överklagan har kommit in inom fyra veckor från att det annonserats i Post- och Inrikes tidningar och inom tre veckor från att samtliga grannar och andra berörda fått del av beslutet.

Post- och inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Giltighetstid för beslut

Ett bygglov gäller i fem år från det datum beslutet fått laga kraft.

För att bygglovet ska vara giltigt måste du dessutom få ett startbesked inom två år från att beslutet fått laga kraft. Annars gäller bygglovet inte längre och du behöver då ansöka på nytt.

För att ett förhandsbesked ska vara giltigt måste du ansöka om bygglov inom två år från att beslutet fått laga kraft.

Ett startbesked för en anmälan (till exempel en eldstad eller en komplementbyggnad) gäller i två år från beslutsdatum. Du måste avsluta arbetet inom två år från att du fått ett startbesked.

Senast granskad/publicerad: