Bestämmelser, planer och regler

Här finns information om vilka regler som gäller för vad du får bygga, beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat området.

För att veta vad som gäller där du vill bygga eller förändra behöver du titta i detaljplanen för det området. Om din fastighet ligger utanför detaljplanen behöver du titta i översiktsplanen för att ta reda på vad som gäller.

Detaljplaner

I en detaljplan finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar i ett visst område. Det finns även bestämmelser för hur stora byggnaderna får bli och ibland också hur de ska se ut.

Detaljplanen kan ibland innehålla bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller värdefull natur.

Om din bygglovsansökan avviker från detaljplanen är möjligheten att få bygglov begränsad. Din ansökan kan emellertid godkännas under förutsättningen att avvikelsen är liten och att den följer planens syfte.

Detaljplaner

Översiktsplanen

Om du bor i ett område utanför detaljplan gäller andra regler och du behöver därför titta i översiktsplanen för att ta reda på vad som gäller.

Översiktsplanen täcker hela kommunen och ger en långsiktig vision om hur kommunen vill att mark- och vattenområden används. Var vi ska bygga, vad vi ska skydda, var vägar ska dras med mera.

I översiktsplanen finns också bestämmelser som reglerar hur du får bygga i ett visst område. Områdesbestämmelser används ofta inom begränsade områden som inte har någon detaljplan. Exempel på det är sommarstugeområden eller värdefull kulturmiljö.

Översiktsplanen

Område med sammanhållen bebyggelse - utanför detaljplan

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät, som kallas sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse (3-4 hus inom ett litet område) på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse behöver du ansöka om lov för åtgärder som inte är bygglovsbefriade, likadant som inom detaljplanerat område.

Åtgärder utanför detaljplanelagt område utan bygglov eller anmälan

Utanför detaljplanelagt område och också utanför sammanhållen bebyggelse finns det möjligheter att utföra vissa åtgärder på fastigheter med ett en- eller tvåbostadshus, utan att du behöver ansöka om bygglov eller anmälan. I bild och text nedan kan du se vilka åtgärder det handlar om.

Fyra hus på en fastighet, husen är utmärkta med nummer.

För detta behöver du inte ansöka om bygglov eller anmälan:

  • Tillbyggnad som är max 50% av den befintliga byggnadsarean, dock max 50 m² (max en gång). Exempel: Är bostadshuset 80 m² får utbyggnaden max vara 40 m². (Nr 2 på bilden)
  • Friggebod - total yta max 15 m² eller t.ex. 2 hus om 7,5 m² eller 3 hus om 5 m². Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. (Nr 5 på bilden)
  • Garage eller övrig komplementbyggnad max 50 m² (max en gång). Exempel: Är garaget 30 m² får du bygga till max 20 m², så att den totala ytan blir max 50 m². (Nr 6 på bilden)
  • Skärmtak max 15m² sammanlagt. Exempel: Ett skärmtak på 5m² över entré och ett skärmtak på 10m² över uteplats.

För en- och tvåbostadshus som inte ligger inom kulturmiljöområde, får du utföra följande åtgärder med anmälan:

  • Tillbyggnad med yttermåtten max 15 m² bruttoarea (BTA) eller två våningar med max 7,5 m² per våning. Anmälan behöver göras. (Nr 3 på bilden)
  • Attefallshus/gäststuga max 30 m². (max en gång). Anmälan behöver göras. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4 meter. (Nr 4 på bilden)

Senast granskad/publicerad: