search
Sök
menu
Meny
Sök

Olovligt byggande, svartbygge

Här hittar du information om olovligt byggande (svartbygge), olovlig rivning eller olovlig markåtgärd. Tomter och byggnader ska också hållas i vårdat skick.

När du ska bygga eller förändra är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller, om du behöver söka bygglov eller om du behöver göra en anmälan. Om du inte följer lagen för vad som får byggas kan du göra dig skyldig till olovligt byggande. På sidorna ”Guide för byggåtgärder” kan du få information om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.

Guide för byggåtgärder

Olovligt byggande

Det finns lagar (plan-och bygglagen samt plan- och byggförordningen) som styr vad du måste söka bygg-, mark- eller rivningslov för, och vilka åtgärder du måste anmäla till kommunen.

Det är olovligt byggande:

 • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat.
 • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked.
 • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat.
 • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till.
 • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet.

Ovårdad tomt eller byggnad

Fastighetsägaren är skyldig att hålla tomt och byggnader i vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan både vara störande och en fara för allmänheten.

Det är ovårdad tomt:

 • om en tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar olägenhet för omgivningen.
 • om underhållet av en byggnad eller något annat byggnadsverk är eftersatt.

Sanktionsavgifter

Olovligt byggande och ovårdade tomter kan medföra sanktionsavgifter (plan- och byggförordningen).

Om vi inte beviljar bygglov i efterhand och om du inte tar bort/återställer byggnationen frivilligt kan byggnadsnämnden ge dig ett föreläggande och exempelvis tvinga dig att ta bort det olovligt byggda. Detta föreläggande kan kombineras med en sanktionsavgift.

Bygglov i efterhand: Du kan få en sanktionsavgift även om bygglov beviljas i efterhand.

Återställande: Du får inte sanktionsavgift om du frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid.

God tro: Du får en sanktionsavgift även om det olovliga utfördes i god tro.

Så anmäler du olovligt byggande eller ovårdad tomt

Om du vill göra en anmälan om olovligt byggande eller ovårdad tomt så gör du det

 • genom att fylla i formuläret:

Ställ en fråga om bygglov

 • eller genom att ringa Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Det vi behöver veta är

 • vad som har gjorts olovligen och var på tomten det är.
 • fastighetsbeteckningen eller adressen.

Om du har bilder eller karta så kan du skicka med det i anmälan.

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange det och även ange kontaktuppgifter till dig själv. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet.