Q-märkta och k-märkta byggnader

Här finns information om byggnader med ett större kulturhistoriskt värde. Är ditt hus k-märkt eller q-märkt måste du ta mer hänsyn när du vill förändra något.

Om din byggnad har k-märkt eller q-märkt står i detaljplanen för området:

Detaljplaner

Åtgärder som normalt inte kräver bygglov kräver bygglov om ditt hus är k-märkt eller q-märkt. Dessutom kan vi kräva in ett antikvariskt utlåtande och bygglov om din byggnad eller området är skyddat.

Skyddade byggnader och områden

Tre beteckningar skyddar värdefulla hus och områden

Värdefulla byggnader och områden kan skyddas med tre beteckningar. Dessa ser du i detaljplanen för området.

q-märkt

Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas.

Det kan till exempel vara rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska bibehållas.

Bestämmelser i detaljplanen kan reglera sådant som vanligtvis inte är bygglovspliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll ska utföras.

Litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.

k-märkt

Ett litet k betecknar att byggnaden har kulturhistoriska värden som ska tas till vara. Du måste ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag när du vill göra ändringar. Vad det innebär preciseras genom bestämmelser som står i detaljplanen och kan till exempel ange vilken färg en byggnad får ha eller hur fönstren får se ut.

Q-märkt

Ett stort Q är en bestämmelse om hur ett område eller en byggnad får användas. Den innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden. Det betyder att det kan vara bostäder, kontor, butiker eller annat, så länge bevarandet av byggnaden inte motverkas.

Stora Q är alltså inte en ”strängare variant” av lilla q.

Senast granskad/publicerad: