Attefallshus, komplementbyggnad. Bygglov eller anmälan?

Bilden illustrerar en komplementbyggnad där en anmälan krävs. Det är en
komplementbyggnad som är max 30 kvadratmeter stor. Den måste vara belägen minst
4,5 meter från tomtgränsen och byggnaden får ha en nockhöjd på max 4 meter över
medelmarknivå.

För att uppföra en Attefallsbyggnad (max 30 m²) behöver du göra en anmälan.

För att uppföra en komplementbyggnad större än 30 m² eller om den placeras närmre än 4,5 meter till tomtgräns utan grannmedgivande behöver du bygglov. En fristående byggnad till en- och tvåbostadshus kallas komplementbyggnad.

Attefallshus

 • Ett Attefallshus (Attefall) är en komplementbyggnad med max 30 m² byggnadsarea.
 • Attefallshus måste vara fristående.
 • Den maximala nockhöjden för ett Attefallshus är 4 meter över medelmarknivå.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte berörd granne ger sitt skriftliga medgivande.
 • Byggnaden måste placeras minst 4,5 meter från allmän plats (till exempel gata, väg eller park).
 • Ett Attefallshus får strida mot detaljplan, det vill säga den kan användas till exempel när man vill bygga på punktprickad mark eller när byggrätten är utnyttjad.
 • Om flera Attefallshus byggs på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 30 m². Det innebär att om det finns ett Attefallshus på 25 m² på tomten är det tillåtet att bygga ett Attefallshus till på 5 m² på samma tomt.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • Komplementbyggnad större än 30 m².
 • Attefallshus som placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns utan grannmedgivande.

Du behöver göra en anmälan för:

 • Attefallshus (max 30 m²).

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt Attefallshuset samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.
 • Konstruktionsritning (räcker med en sektionsritning) eller en teknisk beskrivning där dimensioner framgår.
 • Grannintyg. Om Attefallshuset placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs godkännande av samtliga fastighetsägare på grannfastigheten, underskrift görs på situationsplan och ritningar.
 • Kontrollplan.
 • VS-ritning och ventilationshandling om Attefallshuset ska användas som bostad.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

 • Kontrollansvarig: Det beror på vad Attefallshuset ska innehålla och hur det ska utformas, oftast behövs det inte en kontrollansvarig då det är en enklare komplementbyggnad. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.
 • Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: