search
Sök
menu
Meny

Mur, staket och plank. Bygglov eller anmälan?

För att bygga mur, staket eller plank finns det olika regler kring anmälan och bygglov.

Mur: En mur och stödmur är en tät inhägnad eller avskärmning, ofta en konstruktion bestående av staplade stenar eller gjuten betong.

Staket: Ett staket är en inhägnad eller avskärmning som är genomsiktligt från alla håll. Ett staket är utformat med 50 % luft eller mer mellan plankorna. D.v.s. har du ett staket med plankor som är 10 cm breda så ska tomrummet mellan plankorna också vara minst detsamma. Tänk på att eventuella reglar gör att tomrummet måste vara större än plankans bredd.

Plank: Ett plank är en inhägnad eller avskärmning som är utformat med mindre än 50 % luft.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • mur och stödmurar om de är högre än 0,5 meter från marken
 • plank som är över 1 meter högt från marken samt mur/stödmurar

Du behöver inte söka bygglov för:

 • staket

Anordnas en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus med hjälp av mur/plank/staket så får anordningen uppföras utan bygglov, om följande kriterier är uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
 • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
 • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om inte grannen medger närmare placering
 • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt muren/planket/staketet samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan":

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.