search
Sök
menu
Meny

Värmepump

Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten? Då måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret innan du börjar installationen.

Ska du göra en installation inom vattenskyddsområde räcker det inte med en anmälan. Då krävs ett tillstånd.

Prata alltid med dina närmaste grannar så att inte borrhålen hamnar för nära varandra. Det behövs ett avstånd på 20 meter för att både din egen och grannens anläggning ska kunna ge full effekt.

Dessa  handlingar behöver du:

  • Anmälnings-/ansökningsblankett
  • Situationsplan/tomtkarta
  • Blanketter för grannyttrande

Situationsplanen måste vara så ny att alla befintliga intilliggande byggnader och fastigheter visas.

Så här gör du – steg för steg

1. Kontrollera uteffekten

Kontrollera vilken uteffekt (kW) din planerade anläggning dimensioneras för. Om din blivande anläggning har en uteffekt större än 10 MW (värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi) och vid 3000 MW (markvärme - lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten) gäller särskilda regler för anmälan och avgifter. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

2. Befintliga anläggningar

Kontrollera om och i så fall var det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var eventuella borrhål är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål måste vara minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt. På detta sätt kan du själv kontrollera var du har möjlighet att placera ditt borrhål, eftersom du måste hålla dig minst 20 meter från redan befintliga borrhål. Det är också bra att i ett tidigt skede informera dina grannar om dina planer att installera en värmepumpsanläggning. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpsanläggning bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

3. Placering av borrhål eller slinga för jordvärme

När du bestämt dig för en placering av borrhål eller slinga för jordvärme markerar du ut platsen/området på din situationsplan. Vid eventuell lutning av borrhål ska du upprätta en borrplan, det vill säga på situationsplanen redovisa borrvinkel i grader och riktning, samt läget på borrhålets botten. Det är viktigt att du noga märker ut var på fastigheten du avser att borra respektive lägga ut slinga för jordvärme.

Placeras din borrpunkt närmre än 10 meter från din grannes tomtgräns anser miljö-och hälsoskyddskontoret att grannen är berörd. Berörda grannar ska då ges möjlighet att yttra sig över din planerade installation. Detta kan ske genom blanketten Grannyttrande. Det är viktigt att berörda grannar får ta del av ansökningen och tomtkartan med borrhålets placering.

Vid installation av jordvärme krävs inget grannyttrande. Slingan bör läggas med ett avstånd till angränsande fastigheter på minst en meter.

4. Övriga berörda instanser

Du måste kontrollera att det inte finns tunnlar eller ledningar för el, tele och vatten där du ska borra eller där din slinga för jordvärme ska placeras. Det kan vara t.ex. Tekniska kontoret Jönköpings kommun tfn 036-10 50 00, Jönköpings Energi tfn 036-10 82 48,  kabelanvisning Telia, tfn  90 200.

5. Anmälan eller ansökan

Om det krävs en ansökan och ett tillstånd - invänta beslut från oss. Då skriver vi ett tillstånd med villkor.

Om du gör en anmälan, ska göras minst 6 veckor innan arbetet startar, så skrivs ett föreläggande med försiktighetsmått. Att installera en värmepumpsanläggning utan att anmälan gjorts är olagligt och medför att du åtalsanmäls. 

Du som fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för att villkoren enligt beslutet följs. Informera därför inblandade entreprenörer om villkoren och kontrollera att de följs.

6. Fyll i anmälan/ansökan

Fyll i blanketterna. Ta kontakt med din installatör/entreprenör om du är osäker på anläggningens tekniska uppgifter, det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta. Behåll själv en kopia av anmälan/ansökan eller anteckna de uppgifter som du anmäler/ansöker om tillstånd för.

pdf blankett: Anmälan eller ansökan om att installera värmepumpöppnas i nytt fönster (pdf, 814.4 kB)

pdf blankett: Grannars yttrande över borrning för bergvärmeöppnas i nytt fönster (pdf, 806.2 kB)

Skapa tomtkartalänk till annan webbplats

7. Skicka in ansökningshandlingar eller använd e-blankett

Anmälan/ansökan, karta med markerad borrpunkt och eventuella grannyttranden skickas Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping. Du kan också använda dig av e-blankett och bifoga handlingar som pdf-dokument.

8. Avgift, taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

För anmälan/ansökan om tillstånd för värmepump tas en avgift ut enligt Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021. Faktura skickas ut separat.

Taxan är under redaktionell omarbetning. Kontakta hälsoskyddsenhetens inspektörer för mer information.

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 under omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021.

Hälsoskyddsenheten har mer information om taxan.

9. Ska din gamla cistern tas ur bruk?

Har du en cistern som ska tas eller har tagits ur bruk? Då finns vissa bestämmelser som du bör känna till.

Cisterner, tankar för olja, regler och tillsyn

Miljösanktionsavgifter för installation utan att ha lämnat in ansökan/anmälan

Det kan bli dyrt att installera en värmepumpsanläggning utan att först kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS NR 1998:950) säger följande i punkt 2.1.2:

För en överträdelse av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är miljösanktionsavgiften
a) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en värmepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som kommunen meddelat krävs tillstånd för en sådan åtgärd
b) 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig.

Länkar till mer information

Kommunerna i Jönköpings län har gemensamt tagit fram foldrar om bergvärme, jordvärme och sjövärme.

Vi omarbetar informationen om bergvärme, jordvärme och sjövärme. Kontakta vår kommunikatör Ann-Mari Gudmundsson.

Sveriges Avanti-borrare Föreninglänk till annan webbplats

Geotec Borrentreprenörernalänk till annan webbplats

Konsumentverketlänk till annan webbplats

Svenska kyl & värmepump föreningenlänk till annan webbplats

Kontakt