Bergvärme

Här hittar du som ska installera bergvärme information om vad du behöver tänka på, för att skydda både dig och miljön runt omkring dig.

Informera godkända värmepumpinstallatörer och brunnsborrare om kraven och kontrollera att de uppfylls. Miljö-och hälsoskyddskontoret ska informeras om aktuell dag för borrning. Du som fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för att  försiktighetsåtgärderna vidtas. 

Om du planerar att installera bergvärmepump inom skyddsområde för grundvattentäkt är kraven extra omfattande

Installatör och brunnsborrare

 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det står vad du ska göra om det blir ett driftavbrott och/eller köldbärarvätska läcker ut.
 • Brunnsborraren ska ha tillräcklig utbildning och tillämpa kriterierna för Normbrunn -16.
 • Brunnsborraren bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador för minst 5 Mkr.

Sveriges Avanti-Borrare Förening Länk till annan webbplats.

Geotec Borrentreprenörerna Länk till annan webbplats.

Svenska Värmepumpsföreningen, SVEP Länk till annan webbplats.

Avstånd

 • Ett rekommenderat avstånd till närmsta dricksvattentäkt ska vara 20 -  30 meter (för grävd brunn 20 m, för borrad brunn 30 m.)
 • Ett rekommenderat avstånd mellan energibrunn och avloppsanlägg-ning är minst 30 meter.
 • Behövs ett grannyttrande?

Skapa tomtkarta Länk till annan webbplats.

Kollektorn och borrhål

Kollektorn hämtar energi där den har kontakt med berget genom vatten. Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att anläggningen ger avsedd mängd energi och marken inte fryser. Ett för grunt borrhål gör att värmepumpen tar för mycket energi ur hålet vilket kan leda till att det bildas en ispropp. Skulle detta inträffa finns risk för att pumpen havererar. Får borraren inget eller för lite vatten i ditt energiborrhål, går det att fylla det med fin sand eller liknande och på så sätt få kontakt mellan kollektorslang och berg.

Tätning och borrvatten m.m.

 • Du är så gott som alltid tvingad att borra genom jordlager innan du kommer till berg och då är det mycket viktigt att du tätar mellan berget och jordlagret med foderrör. Är det inte tätt är risken stor för att få förorenat ytvatten ner i brunnen och grundvattnet.
 • Borrvatten ska avslammas innan det leds ut. Slammet kan annars påverka känsliga vattendrag eller sätta igen dränerings- och dagvattenledningar.
 • Om du är noga med att märka ut platsen för kollektorn med plastband eller liknande och upprättar ordentliga relationsritningar, undviker du problem vid framtida grävarbete.

Köldbärarvätska

Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol med max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel. Värmepumpsinstallatör och brunnsborrare ska använda samma typ av köldbärarvätska.

Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage. Det ska finnas en anordning som förhindrar utläckage genom självtryck. Skulle köldmedium och köldbärarvätska läcka ut måste du sanera och länspumpa brunnen omgående.

Använd godkänt köldmedium

Tänk på att använda ett godkänt köldmedium som t.ex. HFC (bl.a. R 134a och R 407c), ammoniak, butan eller propan. För HFC gäller särskilda regler om behörighet för den som gör ingrepp i anläggningen, skylt, instruktioner, tillsyn m.m.

Täthetsprova innan start

Innan anläggningen tas i bruk täthetsprovas kollektorn vid ett tryck av 1,5 ggr drifttrycket, dock minst 400 kPa. Täthetsprovning utförs också efter reparation. Kollektorn får vid täthetsprovning inte vara nedsänkt i borrhålet alternativt endast innehålla vatten.

Bergvärme inom vattenskyddsområde

Om du planerar att installera bergvärmepump inom skyddsområde för grundvattentäkt är kraven extra omfattande.
Enligt föreskrifter i Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun krävs tillstånd för att installera bergvärme. Invänta beslut innan anläggningsarbetet påbörjas! Du måste betala ersättning om det skulle bli en skada på en vattentäkt.

 • Läge för energibrunn och kollektor mäts in och anges på relationsriktning skala 1:400.
 • I brunnsprotokollet ska lägen för vattenförande sprickzoner i berget anges.
 • Biologiskt nedbrytbara och giftfria luftverktygsoljor skall användas.
 • Maskiner ska ställas upp så att motorbränsle och olja inte kan nå borrhålet. Den hydraulolja som används ska vara miljöanpassad, det vill säga vara lätt nedbrytbar och inte innehålla giftiga ämnen.
 • Minst en säck absorptionsmedel för oljeupptagning ska finnas vid arbetsstället.
 • Kollektorslang i mark ska isoleras med vattenbeständigt material 2 m från brunn och ut samt genom husvägg och vidare 2 m utanför husvägg.
 • Svetsning av plaströrskopplingar ska genomföras med godkänt material och svetsutrustning. Mekaniska kopplingar får inte finnas i energibrunnen.
 • Anläggningen utförs så att max 2 liter köldbärarvätska kan läcka ut. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen, måste du vidta åtgärder så att felet undanröjs och sanering av påverkat område måste utföras snarast. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret omgående

Skapa tomtkarta Länk till annan webbplats.

pdf: Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Pdf, 62.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till mer information

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT