Jordvärme

Här hittar du som ska installera jordvärme information om vad du behöver tänka på. Jordvärme lämpar sig bra för uppvärmning av hus med hög energiförbrukning.

I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Den mängd energi som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt. 

Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det står vad du ska göra om det blir ett driftavbrott (kan t.ex. bero på läckage)

Du som fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för att försiktighetsåtgärderna vidtas. Informera därför värmepumpinstallatör och brunnsborrare om kraven och kontrollera att de uppfylls.

Placering

När man lägger ner kollektorslang till jordvärme måste man ta hänsyn till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar. Det är också viktigt att slangen läggs på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna för att få ut rätt effekt och för att undvika problem med tjälskott i gräsmattan.

Avstånd

  • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 20 m.
  • Rekommenderat avstånd mellanslingor och avloppsanläggning är 20 m.
  • Om du är noga med att märka ut platsen för kollektorn med plastband eller liknande och upprättar ordentliga relationsritningar undviker du problem vid framtida grävarbete.

Köldbärarvätska

Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol med max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel. Värmepumpsinstallatör och den som lägger kollektorslangen ska använda samma typ av köldbärarvätska.

Du bör välja en helsvetsad plaströrskollektor (PEM PN 6,3) enligt SIS 3362 eller motsvarande. Se till att kollektorn täthetsprovas!

Anläggningen ska utföras på ett sådant sätt att max 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid ett läckage.

Använd godkänt köldmedium

Tänk på att använda ett godkänt köldmedium som t.ex. HFC (bl.a. R 134a och R 407c), ammoniak, butan och propan. För HFC gäller särskilda regler om behörighet för den som gör ingrepp i anläggningen, skylt, instruktioner, tillsyn m.m.

Foldrar och länkar till mer information

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret, hälsoskyddsenheten

E-post: halsoskydd@jonkoping.se

Telefontid för frågor: tisdag och torsdag klockan 9.30–12.00.
Kontaktcenter telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: