Värmepumpar, information till entreprenörer

Här hittar du som ska installera en anläggning som utnyttjar grundvatten, ytvatten, berg eller mark som värmekälla viktig information.

Vi vill göra er uppmärksamma på att den fastighetsägare som skall installera värmepump som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark, s.k. berg-, vatten- eller jordvärmepump är skyldig att ansöka/anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan anläggningen inrättas. Anmälan sker enligt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Ansökan/Anmälan skall ske i god tid dvs. minst 6 veckor innan beräknad installation.
 
OBS! Om värmepumpen anläggs innan anmälan gjorts, så kan vi ta ut en miljösanktionsavgift som är på 1000 kronor eller 3000 kronor.

Vi är tacksamma om ni upplyser köparen om anmälningsplikten. Vill ni ge era kunder den servicen att tillhandahålla anmälningsblanketter och informationsblad så uppskattas det av alla.

Krav som ställs vid anmälan av värmepump


  • För att få inrätta värmepumpsanläggning skall minsta avstånd till närmsta vattentäkt vara 20 m. Mellan 20-100 m till närmsta vattentäkt kräver miljö- och hälsoskyddsnämnden att sådan teknik används att maximalt 5 l köldbärarvätska kan läcka ut.

  • Hål för bergvärmeanläggning bör inte borras närmare än 10 m från fastighetsgräns utan skriftligt godkännande från den berörda grannen, alternativt att hålet gradborras in mot den egna fastigheten så att skyddsavståndet innehålls i hålets centrum.

  • Sökanden skall bland annat bifoga en skalenlig situationsplan med dricksvattenbrunnar inom 100 m från planerad borrplats och värmepumpens läge utritat, redovisning av köldbärarvätskans innehåll och typ av köldmedium.

  • Det råder idag uppgiftsskyldighet enligt lag för anläggning av vattenbrunnar (SFS 1975:424) och energibrunnar (SFS 1985:245) i Sverige. Detta innebär att kopia av brunnsprotokoll skall insändas till brunnsarkivet, SGU.

Om bergvärme, jordvärme och sjövärme med mera

Vi omarbetar informationen om bergvärme, jordvärme och sjövärme. Kontakta vår kommunikatör Ann-Mari Gudmundsson.

Brunnsarkivet, SGU, att hitta brunn i aktuellt område Länk till annan webbplats.

Värmepump, anmälan eller ansökan om att installera värmepump samt grannyttrande

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT