Installera värmepump

Här hittar du som planerar att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten information om vad du bör tänka på innan du påbörjar installation.

Då måste du ansöka/anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret innan du börjar installationen.

Ska du göra en installation inom vattenskyddsområde räcker det inte med en ansökan/anmälan. Då krävs ett tillstånd.

Prata alltid med dina närmaste grannar så att inte borrhålen hamnar för nära varandra. Det behövs ett avstånd på 20 meter för att både din egen och grannens anläggning ska kunna ge full effekt.

Dessa  handlingar behöver du:

 • Anmälnings-/ansökningsblankett
 • Situationsplan/tomtkarta
 • Blanketter för grannyttrande

Situationsplanen måste vara så ny att alla befintliga intilliggande byggnader och fastigheter visas.

Så här gör du – steg för steg

1. Kontrollera uteffekten

Kontrollera vilken uteffekt (kW) din planerade anläggning dimensioneras för. Om din blivande anläggning har en uteffekt större än 10 MW (värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi) eller större tillförd energimängd än 3 000 MW (markvärme - lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten) så klassas din anläggning som en s.k. C-anläggning vilket kräver längre handläggningstid än för en lägre uteffekt och detta innebär också att miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer ta ut en högre avgift vid prövningen. Vanligtvis överskrider inte anläggningar för 1-2 hushåll gränsen på 10 MW.

Om din anläggning placeras inom vattenskyddsområde för vattentäkt, i sjö eller vattendrag eller inom 100 m från grundvattentäkt som omfattas av SLV FS 2001:30 så krävs tillstånd oavsett uteffekt. Handläggningsavgiften debiteras per timme nedlagt handläggningstid i ärendet.

2. Befintliga anläggningar

Kontrollera om och i så fall var det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var eventuella borrhål är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål måste vara minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt. På detta sätt kan du själv kontrollera var du har möjlighet att placera ditt borrhål, eftersom du måste hålla dig minst 20 meter från redan befintliga borrhål. Det är också bra att i ett tidigt skede informera dina grannar om dina planer att installera en värmepumpsanläggning. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpsanläggning bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

3. Placering av borrhål eller slinga för jordvärme

När du bestämt dig för en placering av borrhål eller slinga för jordvärme markerar du ut platsen/området på din situationsplan. Vid eventuell lutning av borrhål ska du upprätta en borrplan, det vill säga på situationsplanen redovisa borrvinkel i grader och riktning, samt läget på borrhålets botten. Det är viktigt att du noga märker ut var på fastigheten du avser att borra respektive lägga ut slinga för jordvärme.

Placeras din borrpunkt närmre än 10 meter från din grannes tomtgräns anser miljö-och hälsoskyddskontoret att grannen är berörd. Berörda grannar ska då ges möjlighet att yttra sig över din planerade installation. Det är du som sökande som ska kontakta grannen och blanketten Grannyttrande skickas sedan tillsammans med ansökan/anmälan. Det är viktigt att berörda grannar får ta del av ansökningen och tomtkartan med borrhålets placering.

Vid installation av jordvärme krävs inget grannyttrande. Slingan bör läggas med ett avstånd till angränsande fastigheter på minst en meter.

4. Övriga berörda instanser

Du måste kontrollera att det inte finns tunnlar eller ledningar för el, tele och vatten där du ska borra eller där din slinga för jordvärme ska placeras. Det kan vara t.ex. Tekniska kontoret Jönköpings kommun tfn 036-10 50 00, Jönköpings Energi tfn 036-10 82 48,  kabelanvisning Telia, tfn  90 200.

5. Anmälan eller ansökan

Om det krävs en ansökan och ett tillstånd - invänta beslut från oss. Då skriver vi ett tillstånd med villkor.

Om du gör en anmälan, ska göras minst 6 veckor innan arbetet startar, så skrivs ett föreläggande med försiktighetsmått.

Du som fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för att villkoren enligt beslutet följs. Informera därför inblandade entreprenörer om villkoren och kontrollera att de följs.

Att installera en värmepumpsanläggning utan att anmälan/ansökan gjorts kan medföra att du får betala en miljösanktionsavgift.

6. Använd dig av e-tjänsten eller blankett

Fyll i dina uppgifter. Ta kontakt med din installatör/entreprenör om du är osäker på anläggningens tekniska uppgifter, det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta. Behåll själv en kopia av anmälan/ansökan eller anteckna de uppgifter som du anmäler/ansöker om tillstånd för.

pdf blankett: Anmälan eller ansökan om att installera värmepump Pdf, 814.4 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Grannars yttrande över borrning för bergvärme Pdf, 806.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skapa tomtkarta Länk till annan webbplats.

7. Skicka in din anmälan/ansökan

Skicka in din anmälan/ansökan med markerad borrpunkt och eventuella grannyttranden till Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Använd dig av vår e-tjänst eller blankett. Skickar du blanketten är adressen Miljö- och hälsoskyddskontoret Jönköpings kommun, 551 89 Jönköping

8. Avgift, taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

För anmälan/ansökan om tillstånd för värmepump tas en handläggningsavgift ut enligt "Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021". Faktura skickas ut separat.

Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021.

Här följer några exempel på vad det kan kosta att få ditt ärende prövat av miljö- och hälsoskyddsnämnden:

 • Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanlägg­ning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 2 310 kr.
  Detta är den normala avgiften för en anläggning för 1-2 hushåll där uteffekten nästan aldrig överskrider 10 MW.
 • Handläggning av ansökan om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
  Detta kan t.ex. vara om anläggningen planeras att installeras inom vattenskyddsområde för vattentäkt, i sjö eller vattendrag eller inom 100 m från grundvattentäkt som omfattas av SLV FS 2001:30.
 • Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW enligt 21 kapitlet 16 § miljöprövningsförordningen. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt: 13 860 kr
 • Handläggning av anmälan avseende inrättande av anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 MW enligt 21 kapitlet 17 § miljöprövningsförordningen: 6 930 kr

Kontakta hälsoskyddsenhetens inspektörer för mer information.

9. Ska din gamla cistern tas ur bruk?

Har du en cistern som ska tas eller har tagits ur bruk? Då finns vissa bestämmelser som du bör känna till.

Cisterner, tankar för olja, regler och tillsyn

Miljösanktionsavgifter för installation utan att ha lämnat in ansökan/anmälan

Det kan bli dyrt att installera en värmepumpsanläggning utan att först kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Förordning om miljösanktionsavgifter (3 kap 2 § Förordning om miljösanktionsavgifter 2012:259) säger följande:

För en överträdelse av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas
1. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en värmepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som kommunen har meddelat krävs tillstånd för en sådan åtgärd, och
2. med 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig.

Länkar till mer information

Kommunerna i Jönköpings län har gemensamt tagit fram foldrar om bergvärme, jordvärme och sjövärme.

Vi omarbetar informationen om bergvärme, jordvärme och sjövärme. Kontakta vår kommunikatör Ann-Mari Gudmundsson.

Sveriges Avanti-borrare Förening Länk till annan webbplats.

Geotec Borrentreprenörerna Länk till annan webbplats.

Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Svenska kyl & värmepump föreningen Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: