search
Sök
menu
Meny

Fastighetsgränser

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns (även kallad tomtgräns) som går mellan gränspunkter.

Gränspunkter kan vara markerade på marken med järnrör, spikar eller liknande. En del gränspunkter kan vara beslutade att vara omarkerade. Det är handlingar i den s.k. förrättningsakten (även kallad lantmäterihandling) som anger vilken typ av markering som gäller. Med tiden kan gränsmarkeringar försvinna och oklarheter kan uppstå. Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går, finns det olika sätt att göra det på.

Gränsutvisning

En gränsutvisning innebär att en fastighetsgräns läge eftersöks med hjälp av kartmaterial och gränsmärken på marken. Gränsutvisningen kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränspunkter eller lokalisering av gränsmärken som är överväxta eller delvis raserade. Vid gränsutvisning sätts några nya markeringar av gränspunkterna inte ut.

En gränsutvisning genomförs som ett uppdrag och får inte rättskraft, d.v.s. inte någon bindande verkan för framtiden.

Särskild gränsutmärkning

En särskild gränsutmärkning innebär att befintliga och rättsligt entydiga fastighetsgränser rekonstrueras och markeras. Den särskilda gränsutmärkningen kan bestå av markering av gränsmarkeringar som försvunnit, markering av tidigare omarkerade gränspunkter eller markering av helt nya gränsmarkeringar i gränsens sträckning, t.ex. där det är långt avstånd eller dålig sikt mellan markeringarna. Det får inte finnas några juridiska tveksamheter om gränsens läge för att särskild gränsutmärkning ska vara möjlig att genomföra.

En särskild gränsutmärkning genomförs i en lantmäteriförrättning. Gränsmärken som sätts ut vid den särskilda gränsutmärkningen dokumenteras på en förrättningskarta och ett beslut om utmärkning av gränsen fattas. När detta beslut fått laga kraft får utmärkningen rättskraft, d.v.s. blir bindande för framtiden.

Fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning av fastighetsgränser innebär att befintliga och juridiskt oklara fastighetsgränser utreds och markeras. Juridiska oklarheter kan vara när gränsmarkeringar saknas och det är osäkert var de varit placerade. Fastighetsgränser som inte kommit till i s.k. laga ordning (gäller t.ex. fastighetsgränser tillkomna vid s.k. avsöndring eller expropriation) behöver också fastighetsbestämmas för att kunna markeras.

En fastighetsbestämning genomförs i en lantmäteriförrättning. I förrättningen stakas gränserna ut, markeras och dokumenteras på en förrättningskarta och ett beslut om gränsens sträckning fattas. När detta beslut fått laga kraft får utmärkningen rättskraft, d.v.s. blir bindande för framtiden.