search
Sök
menu
Meny

Så funkar en lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning börjar med att du fyller i en ansökan - digitalt eller på pappersblankett. Därefter utreder Lantmäterimyndigheten om det du ansökt om är möjligt.

Utredning

Lantmäterimyndigheten måste själva göra de utredningar som behövs för att kunna fatta beslut i förrättningen. För att exempelvis ta reda på om det finns någon oregistrerad samfällighet eller rättighet och som berörs av förrättningen krävs en arkivutredning av äldre förrättningshandlingar.

Finns det en detaljplan för det aktuella området utreds om den ansökta åtgärden överensstämmer med bestämmelserna i denna.

Lantmäterimyndigheten behöver även ta hänsyn till andra bestämmelser som t.ex. strandskydd. Och ibland är det samråd med andra myndigheter nödvändigt. Vidare utreder lantmäterimyndigheten om andra berörs genom servitut, nyttjanderätter, inteckningar etc.

Sammanträde

Om berörda parter är överens kan förättningen vanligtvis slutföras utan sammanträde. Är det oklarheter kallar lantmäterimyndigheten till sammanträde.

Det är viktigt att veta att lantmäterimyndigheten är helt opartisk. I första hand försöker vi alltid nå samförstånd men om fastighetsägare inte kommer överens gör vi en prövning utifrån gällande regler.

Fältarbete

Fastighetsbildning innebär ofta att någon form av fältarbete måste göras, exempelvis inmätning av nya gränser, hus, vägar och varaktiga detaljer. Inmätningarna blir oftast underlag för en karta.

Förrättningen avslutas

I slutet av processen upprättas en beskrivning av dem förändringar som fastighetsbildningen medför samt protokoll av de beslut som fattas. Alla som berörs av beslutet underrättas om att förrättningen är avslutad - och har därmed sin lagliga rätt att överklaga till Mark- och miljödomstolen.

Registrering

Om ingen överklagar förrättningen inom fyra veckor från avslutningsdagen vinner förrättningen laga kraft och registreras i Fastighetsregistret. Beslutet blir då gällande mot andra parter och det blir möjligt att exempelvis söka lagfart på en nybildad fastighet eller att belåna den.

Betalning

När förrättningen vunnit laga kraft skickas en kopia av förrättningsakten samt en räkning till de som ska betala (enligt förättningsbeslut).