Stadsbyggnads­visionen

Här finns information om Stadsbyggnadsvisionen, ett arbete som utvecklar Jönköping ur ett helhetsperspektiv. 

I början av 2000-talet inledde Jönköpings kommun arbetet med stadsbyggnadsvisioner. Det är ett arbetssätt som i projektform utvecklar staden från tanke till handling. Resultatet av arbetet ser vi i stadskärnan i dag.

Version 1.0 av stadsbyggnadsvisionen antogs år 2000. Den innehöll utveckling av väster och öster och underlag till ramprogram för norra Munksjön.

Version 2.0 antogs år 2008. Visionen berörde staden och sjöarna med underlag till utveckling för bland annat södra Munksjön.

karta över Jönköping och sjöarna

Arbetet med stadsbyggnadsvisioner innebär så mycket mer än att bara bygga nya kvarter. Det handlar om att utveckla Jönköping ur ett helhetsperspektiv. Arbetet med vision 2.0 har utförts inom fyra huvudsakliga utvecklingsområden:

  • Stadens liv och innehåll.
  • Förnyelse i stadskärnan.
  • Förnyelse kring Munksjön.
  • Stadens hållbara kommunikationer.

Jönköping har potential att bli en av landets starkaste stadsregioner. Detta tack vare sin storlek, sitt geografiska läge, högskolorna, det aktiva näringslivet och vackra omgivningar. Stadsmiljön och livet i staden är viktiga för livskvalitet, utveckling och hållbarhet.

Kärnan i den växande staden ska:

  • ha en långsiktigt hållbar stadsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt där barnperspektivet och god tillgänglighet särskilt ska beaktas.
  • utvecklas med en attraktiv stadsbebyggelse som innehåller både bostäder, service och arbetsplatser.
  • få maximal attraktivitet genom ett samspel mellan innehållet i dess södra del och stadskärnan samt med övriga stadsdelar i kommunen och omlandet.
  • ha ett liv och innehåll som präglas av kreativitet, öppenhet och tolerans.
  • ha en stadsstruktur utformad med en skala som ger attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk samt ger plats för rekreation och grönska.
  • utformas med en urban stadsstruktur som ger förutsättningar för hållbara kommunikationer.

Jönköping stad ska ha en långsiktigt hållbar utveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi vill bygga en hållbar stad med en fysisk miljö som inspirerar till möten mellan människor. Man ska ha möjlighet att röra sig fritt, ha tillgång till grönska och staden ska bjuda på ett varierat utbud av varor och tjänster. En stad som genomsyras av kreativitet, öppenhet och tolerans.

Bauers brygga

I Jönköping finns det fantastiska möjligheter att skapa en varierad och vacker stadsmiljö tack vare sjöarna och vattendragen. Sjöarna är dessutom en viktig del i stadens ekosystem och bidrar till ett bra lokalklimat. Vättern, Munksjön och Rocksjön är därför A och O i arbetet med att göra Jönköping till en av Skandinaviens mest attraktiva städer.

Arbetet med södra Munksjön, som var en del av vision 2.0, förverkligas nu med det kommunala bolaget Smuab (Södra Munksjön Utvecklings AB) i spetsen.

Stadsbyggnadsvisionens dokument

Senast granskad/publicerad: