search
Sök
menu
Meny

Kommundelsutveckling

Ett fält, skog och en sjö i bakgrunden.

Boende och verksamma i kommundelen kan vara med och påverka och utveckla sin fysiska närmiljö.

Det är 14 områden som berörs av Kommundelsutveckling, se länkar i menyn. Arbetet bedrivs
parallellt med utvecklingen av stadens centrala delar och syftar till att skapa trivsamma, inbjudande och roliga utomhusmiljöer för aktiviteter och möten människor emellan. Lokal förankring och lokalt ansvarstagande, underifrånperspektivet, är väsentligt i sammanhanget.

Jönköping ska vara en kommun med en långsiktigt socialt och miljömässigt hållbar utveckling, en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra morgondagens. Jönköping ska vara en kommun med delaktiga medborgare som enskilt och genom föreningsliv och företag bidrar till att skapa en god livsmiljö.

Historik

Utvecklingsprojekten startade under namnet Centrumutveckling i kommunens ytterområden 1999, områden som fram till kommunsammanslagningen 1971 varit egna kommuner. Först ut var Bankeryd och Gränna.

Syfte med kommundelsutveckling

  • Stärka kommundelens identitet och framtidstro
  • Öka delaktigheten och ansvarstagandet för de som bor och verkar i kommundelen
  • Skapa trivsammare kommundelscentra
  • Samordna och utöka information, marknadsföring och attraktionskraft

Etablerad lokal utvecklingsgrupp är målet

Den lokala utvecklingsgruppen är sammansatt av representanter från föreningsliv och offentlig verksamhet som ideellt engagerar sig och arbetar för den socialt och miljömässigt hållbara utvecklingen.