search
Sök
menu
Meny

Visingsö, kommundelsutveckling

Översikt på Visingsö med hur och grönt med vattnet i bakgrunden.

Visingsö är Vätterns största ö, men också en kommundel i Jönköpings kommun. Från Gränna hamn tar man färja och en tur tar ungefär tjugo minuter.

Visingsö har 726 invånare (2017 12 31). 37% av befolkningen är 65 år eller äldre men här finns också relativt många barnfamiljer. Bebyggelsen består till 90 procent av småhus. Ön har en area på 24 kvadratkilometer. Den ligger 30 km norr om Jönköping och 6 km väster om Gränna.

Ön har åtskilliga ruiner och fornlämningar och har betytt mycket för Sveriges historia. De fina ekskogar som finns på ön lät planteras på 1830-talet, av Kronan, för att säkra tillgången på timmer åt flottan. Men tekniken att bygga båtar har ändrats och gjort att de flera hundra hektaren av ek i dag mest är ett vackert inslag i naturen och sköts av Fastighetsverket.

Visingsö är, tillsammans med Gränna, utan motstycke Jönköpings kommuns främsta turistattraktion, med över etthundratusen besökare per år.

 

Aktuellt


Under 2019 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Se till att parkbänkar kommer ut inför sommarsäsongen
 • Nya bänkbord till fem olika rastplatser
 • Stötta Näringslivsföreningen för framtagande av besökskarta för 2019
 • Ny skyltstomme för besökskarta vid Brahekyrkan och Coop
 • Inventera skyltar och rastplatser, sätta upp nya skyltar
 • Grus till vägar som ansluter till bryggor
 • Möte med representanter från föreningslivet i januari
 • Möte med fastighetsverket, länsstyrelsen och kommunen
 • Kalendarie för föreningarnas offentliga evenemang
 • Utöver detta diskuteras grillplatser, dasstömning, cykelvägar med mera

Utvecklingsgruppen


Utvecklingsgruppen på Visingsö består av representanter från:

 • Näringslivsföreningen
 • Visingsörådet
 • VAIS
 • Byalagen
 • SPF
 • Visingsöbostäder
 • Hembygdsföreningen

Genomförda projekt

 

 • Nya målburar inköpta till skolgården
 • Ekonomiskt stöd till VAIS för nybyggnad av klubbstuga, 2017
 • Kumlabyskolans hinderbana försågs med några nya hinder 2017
 • Bryggorna längs med Visingsö sköts av byalagen. Under flera år har
 • kommundelutveckling stöttat restaurering av bryggorna och dess närmiljö.
 • Lusthus till Rökinge brygga, 2016
 • Ny skejt-anläggning är byggd på Kumlabyskolans skolgård under våren 2016
 • Visingsökartan tas fram årligen i ett samarbete mellan Visingsös
 • Näringslivsförening och Jönköpings kommun.
 • Samverkan mellan Jönköpings Kommun, Fastighetsverket, Länsstyrelsen, Länsmuseet och Visingsörådet pågår för att enas över en nulägesbild av Visingsös besöksmål och vad som behöver förbättras.
 • Utegym inom Kumlaby fritidsområde
 • Parkbänkar har renoverats och ställs ut varje år på lämpliga rastplatser
 • Under sensommaren 2011 kom ett nytt lusthus till Visingsö och placerades på gräsplanen ovanför hamnen.
 • Skolgården har fått utökning i form av ett utomhuspingisbord.
 • Stöd har getts till belysning i Vrixlösa.
 • Möte med representanter från föreningar, Visingsörådet och
 • Näringslivsföreningen november 2018
 • Besökskarta 2018
 • Ny skyltning i hamnområdet 2018
 • Borttagning av gamla papperskorgar och skyltar 2018
 • Asfaltering, utökad parkering, cykelparkering mm vid Kumlabybadet och idrottsplatsen i samverkan med VAIS och Kultur- och
 • Fritidsförvaltningen 2018

Investeringsprojekt under 2006-2008


Området kring Brahevallen, Kumlabybadet, Kumlabyskolan, Bouleplanen, Folkhögskolan, Biblioteket och Wisingsö hotell och konferens kompletterades och fick namnet Kumlaby Fritidsområde. Inom området gjordes följande åtgärder:

 • Boulebanan flyttades
 • En motorikbana byggdes
 • Parkeringsytan justerades med linjer
 • Cykelparkering anordnades
 • Yta för skate m.m. asfalterades
 • Skatehinder byggdes
 • A-gunga monterades upp
 • Beachplan anlades
 • Grillrotunda byggdes
 • Skylt med info om området
 • Förbättrad stig och information vid el-ljusspåret
 • VAIS tog på sig ansvar för att ordna mer aktiviteter vid badet
 • Entréerna till Tunnerstad och Kumlaby fick välkomst- och
 • evenemangstavlor
 • Ett lusthus placerades i Kumlaby och ett vid Nääs
 • Den brunvita skyltningen om Grevskapet i hamnen tillkom under
 • projekttiden
 • I hembygdsparken i Kumlaby placerades tre rastbänkar