search
Sök
menu
Meny

Stadsbyggnadsvisionen

Framtidens Jönköping

Jönköping är ett viktigt centrum i vår region med ett bra, vackert läge och fantastiska omgivningar. Genom stadsbyggnadsvisionen tar vi vara på och utvecklar på bästa sätt. Stadsbyggnadsvisionen är ett arbetssätt som i projektform utvecklar staden från tanke till handling.

Skiss över stadsbyggnadsvisionens fyra delar
Bauers brygga på sommaren

Arbetet med stadsbyggnadsvisionen innebär så mycket mer än att bara bygga nya kvarter. Det handlar om att utveckla Jönköping ur ett helhetsperspektiv. Därför jobbar vi med fyra huvudsakliga utvecklingsområden; Stadens liv och innehåll, Förnyelse i stadskärnan, Förnyelse kring Munksjön och Stadens hållbara kommunikationer.

Tack vare sin storlek, sitt geografiska läge, högskolorna, det aktiva näringslivet och vackra omgivningar kan Jönköping bli en av landets starkaste stadsregioner. Stadsmiljön och livet i staden är viktiga för livskvalitet, utveckling och hållbarhet. Staden utvecklas dock inte av sig själv. Det behövs en vision och ett målmedvetet samarbete mellan offentliga och privata intressen för att Jönköping ska stärka sin roll som regionens centrum.

Kärnan i den växande staden ska:

  • ha en långsiktigt hållbar stadsutveckling — socialt, miljömässigt och ekonomiskt där barnperspektivet och god tillgänglighet särskilt ska beaktas.
  • utvecklas med en attraktiv stadsbebyggelse som innehåller både bostäder, service och arbetsplatser.
  • få maximal attraktivitet genom ett samspel mellan innehållet i dess södra del och stadskärnan samt med övriga stadsdelar i kommunen och omlandet.
  • ha ett liv och innehåll som präglas av kreativitet, öppenhet och tolerans.
  • ha en stadsstruktur utformad med en skala som ger attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk samt ger plats för rekreation och grönska.
  • utformas med en urban stadsstruktur som ger förutsättningar för hållbara kommunikationer.

Så här arbetar vi med stadsbyggnadsvisionen

Arbetet med stadsbyggnadsvisionen är processinriktat. Det vill säga att utvecklingen sker långsiktigt med olika delprojekt som tillsammans för utvecklingen framåt. Med ett målmedvetet arbete i samverkan mellan offentliga och privata intressen utvecklas staden steg för steg.

Jönköping stad ska ha en långsiktigt hållbar utveckling — socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi vill bygga en hållbar stad med en fysisk miljö som inspirerar till möten mellan människor, ger möjlighet att röra sig fritt, ger tillgång till grönska och bjuder på ett varierat utbud av varor och tjänster. En stad som genomsyras av kreativitet, öppenhet och tolerans.

Staden och sjöarna — en kombination med möjligheter

I Jönköping finns det fantastiska möjligheter att skapa en varierad och vacker stadsmiljö tack vare sjöarna och vattendragen. Sjöarna är dessutom en viktig del i stadens ekosystem och bidrar till ett bra lokalklimat. Vättern, Munksjön och Rocksjön är därför A och O i arbetet med att göra Jönköping till en av Skandinaviens mest attraktiva städer.