Adresser, gatunamn och lägenhetsregister

Här hittar du information om adresser och gatunamn. Det är kommunen som tar beslut om ny adress och levererar den till Lantmäteriet för vidare distribution ut i samhället.

Lantmäteriavdelningen har ansvar för att sätta adresser inom tätorter och på landsbygden samt för adressregistret. Tidig adressättning är viktig för många verksamheter.

Statistiskt underlag

Statistiska centralbyrån får möjlighet att, genom samkörning med andra register, framställa ny och aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Sådan statistik kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning.

Adress- och lägenhetsregister

Sedan 2006 har det i Sverige funnits ett lägenhetsregister. Tack vare lägenhetsregistret kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet, inte bara på fastighet som tidigare. Fastighetsägare lämnar uppgifter till lantmäteriavdelningen som sedan svarar för registreringen av lägenhetsnumren.

Fastighetsägarna ska (i samband med ansökan om bygglov) lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Det kan gälla nytillskott, sammanslagningar, rivningar eller andra ändringar. Informationen ska lämnas senast en månad efter att förändringen skett.

Kommunen ska löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter för varje bostadslägenhet, exempelvis:

  • lägenhetsnummer
  • bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori
  • om lägenheten har gemensamt kök eller inte
  • registreringsorsak såsom nybyggnad, rivning eller felregistrering
  • koppling till adress, byggnad och fastighet

För småhus inklusive fritidshus ska endast uppgift om bostadsarea lämnas.

Gatunamn

I namnen på våra gator speglas en liten del av vår stadshistoria, geografi, flora och fauna. Flera män och kvinnor har genom sina livsgärningar fått gator uppkallader efter sig. När den nya stadskärnan tar form bevaras minnet från förr i namn efter gårdar, torp, beteshagar, verksamheter och människor.

Förslag på gatunamn, parknamn och namn på allmänna platser bereds av namnberedningen till stadsbyggnadsnämnden som sedan fattar beslut. Namnberedningen består av fyra politiker från stadsbyggnadsnämnden, kommunens planchef, lantmäterichef (ordförande) och en sekreterare.

Läs mer om historien bakom vissa av gatunamnen i Jönköping Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: