Fastighetsgränser

Här finns information om fastighetsgränser. All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan två fastigheter är en fastighetsgräns eller tomtgräns.

Alla fastighetsgränser går mellan två gränspunkter, ofta utmärkta med exempelvis järnrör eller spikar i marken. Det händer att gränspunkter är beslutade men inte markerade eller att de har försvunnit med tiden - då kan du behöva kolla i förrättningsakten (även kallad lantmäterihandling) för att få veta vad som gäller. Om oklarheter uppstår och/eller du behöver hjälp att ta reda på var en fastighetsgräns går, finns flera möjligheter.

Gränsutvisning

En gränsutvisning innebär att en fastighetsgräns läge söks med hjälp av kartmaterial och gränsmärken på marken. Antingen stakas gränsen ut mellan befintliga gränspunkter eller så lokaliseras gränsmärken som är överväxta eller delvis raserade. Några nya markeringar av gränspunkterna sätts inte ut.

En gränsutvisning genomförs som ett uppdrag och får inte rättskraft: inte någon bindande verkan för framtiden.

Särskild gränsutmärkning

En särskild gränsutmärkning innebär att befintliga och rättsligt entydiga fastighetsgränser rekonstrueras och markeras.

Den särskilda gränsutmärkningen kan bestå av:

  • markering av gränsmarkeringar som försvunnit
  • markering av tidigare omarkerade gränspunkter
  • markering av helt nya gränsmarkeringar i gränsens sträckning, t.ex. där det är långt avstånd eller dålig sikt mellan markeringarna

Det får inte finnas några juridiska tveksamheter om gränsens läge för att särskild gränsutmärkning ska vara möjlig att genomföra.

Särskild gränsutmärkning genomförs i en lantmäteriförrättning. Gränsmärken som sätts ut vid dokumenteras på en förrättningskarta och beslut fattas om utmärkning av gränsen. När detta beslut fått laga kraft får utmärkningen rättskraft: blir bindande för framtiden.

Fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning av fastighetsgränser innebär att befintliga och juridiskt oklara fastighetsgränser utreds och markeras. Juridiska oklarheter kan vara när gränsmarkeringar saknas och det är osäkert var de varit placerade.

Fastighetsgränser som inte kommit till i s.k. laga ordning (gäller t.ex. fastighetsgränser tillkomna vid s.k. avsöndring eller expropriation) behöver också fastighetsbestämmas för att kunna markeras.

En fastighetsbestämning genomförs i en lantmäteriförrättning. I förrättningen stakas gränserna ut, markeras och dokumenteras på en förrättningskarta och ett beslut om gränsens sträckning fattas. När detta beslut fått laga kraft får utmärkningen rättskraft: blir bindande för framtiden.

Ställ din fråga till lantmäteriavdelningen

Har du frågor om fastighetsgränser och hittar inte svaret på det du undrar över här på webben? Kontakta oss via e-tjänsten nedan.

Senast granskad/publicerad: