search
Sök
menu
Meny

Avgifter vid lantmäteriförrättning

Kostnaden för en lantmäteriförrättning debiteras vanligtvis enligt löpande räkning. I vissa kan fall fast pris erbjudas.

Kostnaden för en lantmäteriförrättning styrs av hur lång tid ärendet tar: omfattningen av förrättningen. Även om förrättningen som du ansökt om inte kan genomföras, debiteras du för det arbetete som utförs. Detsamma gäller förrättningar som tas tillbaka av sökanden.

Löpande räkning

Förrättningskostnaden debiteras normalt enligt löpande räkning, d.v.s. efter antal nedlagda timmar.

Fast pris

Ni som sakägare kan när det är möjligt erbjudas en överenskommelse om fast pris för förrättningen.

Fasta belopp

För ärenden som är inkomna från och med den 1 januari 2019 debiteras fasta belopp: grund- respektive tilläggsbelopp, se tabell nedan med aktuella priser. De fasta beloppen tas ut för att täcka den genomsnittliga kostnaden för visst förrättningsadministrativt arbete (t.ex. diarieföring, utställande av räkning och uppdatering av fastighetsregistret). De fasta beloppen tas ut i alla förrättningar oavsett hur lång tid de moment beloppen är tänkt att täcka tar - eller om de är utförda i det enskilda ärendet eller ej.

Fasta belopp (priserna gäller från och med 2020-02-01)


Grundbelopp

Tilläggsbelopp

Totalt

1-2 fastigheter

3 600 kr

-

3 600 kr

3-5 fastigheter

3 600 kr

2 600 kr

6 200 kr

6 > fastigheter

3 600 kr

5 400 kr

9 000 kr

Timpriser för handläggning (priserna gäller från och med 2020-02-01)

  • Beslutande förrättningslantmätare 1 700 kr/timme
  • Biträdande handläggare: 1 200 kr/timme

Fasta belopp för vissa åtgärder

Från och med den 1 januari 2019 gäller fasta belopp för avvisande av ansökan och vissa åtgärder enligt anläggningslagen (AL), se tabell nedan med aktuella priser.

Fasta belopp för vissa åtgärder (priserna gäller från och med 2020-02-01)

Åtgärd

Fast belopp

Tillägg

Avvisande av ansökan

3 600 kr

-

Registrering av ändrat andelstal
enligt 24 a § AL

1 800 kr

600 kr/fastighet utöver den första

Beslut om anslutning
enligt 42 a § AL

3 600 kr

600 kr/fastighet utöver den första

Godkännande av överenskommelse
enligt 43 § AL

3 600 kr

600 kr/fastighet utöver den första

Betalning

När förrättningen avslutas skickas räkningen. Räkningen ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum, moms tillkommer inte.

Prisexempel - Avstyckning

En förrättning innebärande avstyckning för bildande av ny fastighet av normal beskaffenhet för bostadsändamål (avstyckning utan servitut, gemensamhetsanläggning m.m.) inklusive fältarbete. Kostnad: från 45 000 kronor.

Prisexempel - Fastighetsreglering

En förrättning innebärande fastighetsreglering (marköverföring) mellan två fastigheter, där överförd areal är mindre än 5000 kvm och där fältarbetet är inkluderat. Kostnad: från 45 000 kronor.