Avgifter vid lantmäteriförrättning

Här finns information om avgifter vid lantmäteriförrättning. Vi tar vanligtvis betalt för antalet nedlagda timmar. I vissa fall kan fast pris erbjudas.

Kostnaden för en lantmäteriförrättning styrs framför allt av hur lång tid ärendet tar. Det beror alltså på omfattningen av förrättningen, men det finns även flera andra faktorer påverkar den slutliga kostnaden. Därför är det svårt att på förhand ge ett svar på vad förrättningen kommer att kosta.

Även om förrättningen som du ansökt om inte kan genomföras, tar vi ut en avgift för det arbete vi utfört. Detsamma gäller om du ångrar din ansökan och återkallar den.

Vi tar vanligtvis betalt för förrättningen baserat på antal timmar vi lagt ner på förrättningen. I vissa fall kan vi efter överenskommelse erbjuda ett fast pris för förrättningen.

Här är exempel på kostnader för två av de vanligaste förrättningarna (med fältarbete). Dessa exempel kan de dig en uppskattning av de ungefärliga kostnaderna:

  • En avstyckning för att bilda en ny fastighet för bostadsändamål kostar från 50 000 kronor.
  • En fastighetsreglering för att överföra mark mellan två fastigheter kostar från 50 000 kronor.

Fasta belopp

För ärenden som är inkomna från och med den 1 januari 2019 debiteras fasta belopp: grund- respektive tilläggsbelopp, se tabell nedan med aktuella priser. De fasta beloppen tas ut för att täcka den genomsnittliga kostnaden för visst förrättningsadministrativt arbete (t.ex. diarieföring, utställande av räkning och uppdatering av fastighetsregistret). De fasta beloppen tas ut i alla förrättningar oavsett vilket förrättningsadministrativt arbete som utförts.

Fasta belopp (avgifterna gäller från och med 2020-02-01)


Grundbelopp

Tilläggsbelopp

Totalt

1-2 fastigheter

3 600 kr

-

3 600 kr

3-5 fastigheter

3 600 kr

2 600 kr

6 200 kr

6 > fastigheter

3 600 kr

5 400 kr

9 000 kr

Timtaxan för handläggning (avgifterna gäller från och med 2023-02-01)

  • Kart- och mätningsingenjör: 1 200 kr/timme
  • Förrättningslantmätare: 1 600 kr/timme
  • Specialistlantmätare: 1 900 kr/timme

Fasta belopp för vissa åtgärder

Från och med den 1 januari 2019 gäller fasta belopp för avvisande av ansökan och vissa åtgärder enligt anläggningslagen (AL), se tabell nedan med aktuella avgifter.

Fasta belopp för vissa åtgärder (avgifterna gäller från och med 2023-02-01)

Åtgärd

Fast belopp

Tillägg

Avvisande av ansökan

3 600 kr

-

Handläggning av ärende angående ändrat andelstal enligt 24 a § AL

3 250 kr

700 kr/fastighet utöver den första

Beslut om anslutning
enligt 42 a § AL

6 500 kr

700 kr/fastighet utöver den första

Handläggning av ärende angående överenskommelse enligt 43 § AL

6 500 kr

700 kr/fastighet utöver den första

Betalning

När förrättningen avslutats skickar vi fakturan till dig. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum, moms tillkommer inte.

Ställ din fråga till lantmäteriavdelningen

Har du frågor om avgifter vid lantmäteriförrättning och hittar inte svaret här på webben? Kontakta lantmäteriavdelningen via e-tjänsten nedan.

Senast granskad/publicerad: