search
Sök
menu
Meny
Sök

Inomhusmiljö, boendemiljö

Har du problem i din boendemiljö som påverkar din hälsa negativt? Miljö- och hälsoskyddskontoret kan i vissa fall hjälpa till och ställa krav på den som ska åtgärda störningen. I texten nedan hittar du de vanligaste klagomålen och svar på vad du kan göra för att lösa problemet.

Tänk på detta innan du anmäler ett klagomål till oss:

Kontakta den som är ansvarig

För att vi ska hantera din klagomålsanmälan behöver du först kontakta den som orsakar störningen eller har ansvar för den. Det är viktigt att denne får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du lämnar in en klagomålsanmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret så kanske vi kan hjälpa dig. För snabbare handläggning, skicka gärna en kopia till oss på den anmälan som du gjort till den ansvarige.

För dagbok

Om ditt klagomål gäller en störning som är återkommande vill vi att du för en störningsdagbok i två till tre veckor innan du anmäler klagomålet. Detta underlättar handläggningen och förkortar handläggningstiden.

Personuppgifter

När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljö- och hälsoskyddskontoret måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera ditt ärende om vi inte kan göra en utredning.

Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Om du vill lämna in ett anonymt klagomål som berör något annat än din boendemiljö, tänk på att inte uppge ditt namn och din adress, eftersom alla uppgifter som kommer in till oss blir offentliga handlingar.

Vad händer när jag har anmält ett klagomål?

När du anmäler en störning till oss är vår huvudsakliga uppgift att bedöma om det finns en risk för olägenhet enligt miljöbalken och kontrollera att den som är ansvarig rättar till problemet som orsakar olägenheten.

En olägenhet enligt miljöbalken är en störning som utgör en risk för människors hälsa eller miljön och som är pågående och inte helt tillfällig.

  1. Först kontrollerar vi att den som är ansvarig för störningen har kontaktats. I texten nedan hittar du mer information.
  2. Ofta behöver vi göra en inspektion på plats för att bilda oss en uppfattning om problemet och avgöra hur vi kan gå vidare.
  3. Om vi bedömer att det finns en risk för olägenhet kontaktar vi den som är ansvarig så att den får möjlighet att beskriva vad den har gjort eller kommer att göra för att lösa problemet.
  4. Om problemet kvarstår kan vi komma att ställa krav på noggrannare utredningar och åtgärder för att avhjälpa problemet. När vi ställer krav kan processen komma att ta tid. Tiden för handläggning varierar stort mellan olika ärenden.

Länk till sidan där du kan anmäla klagomål på boendemiljön hittar du längst ner efter att du läst vår information.

Fukt och mögel inomhus

Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening om du misstänker att du har problem med fukt och mögel i din bostad. De har ett ansvar att avhjälpa problemet. Om du av någon anledning inte får hjälp av fastighetsägaren kan du lämna ett klagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret. Handläggare kommer då att kontakta dig för vidare handläggning och eventuellt göra ett besök på plats. Du kan inte vara anonym vid bostadsklagomål. Vi måste kunna kontakta dig för att göra en utredning.

Klagomål som berör utrymmen där ingen bor såsom vindsutrymmen, förråd, trapphus etc. omfattas inte av miljöbalken och är därför inget som vi på miljö- och hälsoskyddskontoret kan hjälpa till med.

Sliten boendemiljö

Kontakta fastighetsägaren för frågor som rör sliten boendemiljö. En sliten boendemiljö är inte en olägenhet enligt miljöbalken. Om du bor i en hyresrätt och är medlem i Hyresgästföreningen kan du i vissa fall få hjälp när det gäller en sliten boendemiljö.

Skadedjur inomhus

Skadedjur inomhus såsom kackerlackor, vägglöss och råttor anses vara en olägenhet för människors hälsa. Din fastighetsägare har ansvar att avhjälpa problem med skadedjur. Fastighetsägaren ska ha en skadedjurs försäkring och ta hjälp av ett skadedjursbolag för sanering och bekämpning av skadedjur. Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening om du har problem med skadedjur.

Om du inte får hjälp att bekämpa skadedjuren kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. Vi kontrollerar att fastighetsägaren har gjort det den har kunnat för att komma tillrätta med problemen. Skadedjursbekämpning kan ta tid och kan kräva att du och dina grannar samarbetar med skadedjursbolaget för att bli av med skadedjuren.

Temperatur inomhus värmebölja eller kyla

Temperaturen fluktuerar normalt över året, och det kan ta tid för termostaten att ställa in sig rätt för att din bostad ska få en behaglig temperatur. Att det upplevs som kallt eller varmt under en kortare period under året är normalt.

Vid ihållande perioder av värme eller kyla inomhus kan det innebära en olägenhet för människors hälsa. Det finns ingen exakt beskrivning av hur lång en ihållande period är, men en tumregel är minst ett par veckor. Kontakta alltid din fastighetsägare och påtala problemet. Om det inte blir bättre kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Vi vill att du för en störningsdagbok i två till tre veckor där du antecknar vilken dag och mellan vilka klockslag du upplever störningen så att vi kan handlägga ärendet på ett effektivt sätt, och bedöma om det är något som vi kan gå vidare med.

Folkhälsomyndigheten om temperatur i luft Länk till annan webbplats.

Låg temperatur i kranvatten, risk för legionella

Bakterien Legionella är vanligt förekommande i jord- och vattensamlingar. Legionellabakterier anrikas lätt i stillastående vatten och trivs i temperaturer mellan +18 °C och +45 °C.

Varmvattnet i kranen ska inte understiga 50 °C. Det innebär en temperatur på ca 65 °C i varmvattenberedaren, beroende på längden på rören, om rören är isolerade, m.m.

Folkhälsomyndigheten om legionella Länk till annan webbplats.

Buller från fläktar och andra installationer

Upplever du dig störd av buller från en installation såsom en hiss, fläkt eller ventilation? Folkhälsomyndigheten har riktvärden som gäller bullernivåer inomhus med stängda dörrar och fönster. Buller från fasta installationer ska inte överskrida dessa.

Försök att lokalisera vart ljudet kommer ifrån och kontakta den som äger fastigheten eller den fasta installationen. Om du inte får hjälp kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Innan du kontaktar oss är det bra om du för dagbok över störningen i två till tre veckor där du antecknar vilken dag och mellan vilka klockslag du upplever störningen. Det underlättar handläggningen och förkortar handläggningstiden.

Buller från grannar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan inte hjälpa till med buller från privata grannar, eftersom sådana störningar inte omfattas av miljöbalken. Om du har problem med buller från grannar, kontakta den som bullrar och alternativt din fastighetsägare.

Buller från byggarbetsplatser

Byggbuller är ofta oregelbundet och de mer bullriga momenten överskrider ofta gällande riktvärden.

Eftersom byggarbetsplatser är begränsade i tid bedöms dessa normalt vara tillfälliga vilket gör att de sällan kan utredas. Kontakta byggherren och framför dina synpunkter. Är ni flera grannar som upplever samma problem är det bra om ni går samman när ni talar med byggherren. Om ni inte får gehör för era synpunkter efter en tid så kan ni kontakta stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun,

Tillfälliga arrangemang

Upplever du dig störd av en tillfällig företeelse som till exempel studenternas inspark, större sporthändelse med supportrar som lever om eller annan verksamhet som skapar bullerstörningar vid enstaka tillfällen? Tillfälliga störningar räknas generellt inte som en olägenhet för människors hälsa. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan därför inte hjälpa dig.

Kontakta ansvarig för verksamheten om du upplever dig störd av tillfälliga evenemang.

Musik från restaurangverksamheter

Störs du av musik från restaurangverksamheter i din bostad? Om du blir störd av musikbuller från en verksamhet ska du i första hand kontakta den som ger upphov till bullret så att de får en chans att åtgärda störningen. Om problemet kvarstår kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Riktvärdena som finns gäller ljudvolymen inne i bostaden med stängda fönster och dörrar. Om vi bedömer att störningen kan utgöra en olägenhet för människors hälsa, behöver vi veta var du bor och få tillträde till din bostad för att kunna utföra en mätning. Vi kan därför inte hjälpa dig om du är anonym.

Innan vi handlägger ärendet vill vi att du för en dagbok över störningarna i två till tre veckor så att vi kan handlägga ärendet på ett effektivt sätt och bedöma om det är något som vi kan gå vidare med.

Buller som stör på tillfälliga boenden såsom hotell, gästhamn eller campingar hanteras inte av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Störande buller från trafik eller enskilda bilister

Om du är störd av trafikbuller från större vägar såsom E4:an eller järnvägen, anmäl detta hos Trafikverket.

Är du störd av trafik från kommunala vägar, kontakta stadsbyggnadskontorets trafikavdelning på Jönköpings kommun.

Många klagomål om trafikbuller gäller störningar från enskilda bilister som varvar motorerna, kör för fort eller spelar hög musik. Miljö- och hälsoskyddskontoret har ingen möjlighet att ställa krav på en enskilda bilister. Kontakta polisen på telefonnummer: 114 14.

Från och med 1 juli 2021 kan polisen på plats bötfälla den som spelar hög och störande musik på allmän plats, till exempel från en bil. Brottet klassas som förargelseväckande beteende och kan ge 1000 kronor i böter.

Polisen Länk till annan webbplats.

Störande lukt från verksamheter

Upplever du luktstörningar i din bostad och som inte är tillfälliga som kommer från en verksamhet i närheten? Försök att lokalisera var lukten kommer ifrån och kontakta den som är ansvarig för den luktande verksamheten. Alternativt kan du kontakta din fastighetsägare. Om det inte blir bättre kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Innan du kontaktar oss är det bra om du för dagbok över störningen i två till tre veckor där du antecknar vilken dag och mellan vilka klockslag du upplever störningen. Observera att du behöver veta var lukten kommer ifrån för att miljö- och hälsoskyddskontoret ska kunna hjälpa dig.

Granne med stökig eller ovårdad tomt

Om du har problem med en granne med ovårdad tomt i detaljplanerat (tätbebyggt) område, kontakta stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning.

För områden utanför detaljplan, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Genom att titta på kommunkartan Jönköpings kommun, kan du ta reda på om du bor inom ett detaljplanelagt område.

När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljö- och hälsoskyddskontoret måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera ditt ärende om vi inte kan göra en utredning.

Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Kommunkartan Länk till annan webbplats.

Grannar som röker

Lagen om tobak och liknande produkter gäller inte grannar som röker. Entréer till bostäder behöver inte vara en rökfri miljö enligt lagen. Boende har rätt att röka på sin uteplats eller balkong.

Om grannen röker inomhus och det kommer in i din lägenhet via ventilationen kan det vara en olägenhet som din hyresvärd/bostadsrätt är skyldiga att avhjälpa. Kontakta din fastighetsägare. Om du inte får hjälp kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Innan du hör av dig till oss är det bra om du för en dagbok över störningarna i två till tre veckor så att vi kan handlägga ärendet på ett effektivt sätt och bedöma om det är något som vi kan gå vidare med.

Störande ljus från skylt eller strålkastare

För att störande ljus ska kunna bedömas som en olägenhet behöver ljuset vara så påträngande att det stör dig i din hemmiljö trots att du har rullgardiner/persienner eller gardiner fördragna. Att en strålkastare eller skylt lyser in genom ditt fönster anses normalt inte vara en olägenhet enligt miljöbalken. Om du upplever ljus i din bostad som du inte kan värja dig från, kontakta den som är ansvarig för ljuskällan. Om detta inte hjälper kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Du kan inte vara anonym, eftersom vi behöver kunna kontakta dig och eventuellt göra en inspektion hemma hos dig för att utreda ärendet

Skadedjur utomhus

Skadedjur utomhus, till exempel råttor på gården, kan vara obehagligt, men anses i regel inte vara en olägenhet för människors hälsa och är därför inget som miljö- och hälsoskyddskontoret kan hjälpa till med. Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt ska din fastighetsägare ha en skadedjursförsäkring och informera de boende om vem som ska kontaktas vid problem med skadedjur. Vanligtvis anslås detta i trapphuset. Kontakta det skadedjursbolag som ni har avtal med för hjälp med skadedjur utomhus.

Bristande renhållning av gator, torg och i parker

Har du klagomål gällande bristande renhållning på allmänna platser, kontakta gata- och parkavdelningen på tekniska kontoret.

Bristande renhållning, återvinningsstation

För klagomål om nedskräpning på återvinningsstation, kontakta

Förpacknings- och tidningsinsamlingens klagomålsfunktion Länk till annan webbplats.

Klagomål i arbetsmiljö

För klagomål gällande arbetsmiljön, kontakta

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Klagomål på vilda djur eller andras husdjur

För klagomål gällande vilda djur och andras husdjur,

Klagomål på djur

Hur anmäler jag klagomål på boendemiljön?

Om du vill kontakta oss efter att ha läst vår information använder du den digitala e-tjänsten som finns för att lämna ditt klagomål. Har du svårt att fylla i dina uppgifter kan du ringa Kontaktcenter Jönköpings kommun, 036-10 50 00 så kan de hjälpa dig att fylla i den över telefonen.

För att underlätta handläggningen och undvika onödigt lång handläggningstid är det viktigt att blanketten är komplett. Anonyma klagomål som berör din egen boendemiljö kan inte hanteras av miljö- och hälsoskyddskontoret. Vi behöver veta var du bor för att kunna skapa ett ärende.

Det kostar inget att göra en anmälan.

Anmäl klagomål på boendemiljön

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00