Buller

Här har vi samlat information om buller. Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning och oönskat ljud som vi känner oss störda av kallas för buller.

Buller kan vara ljud från olika trafikslag, restauranger, fläktar eller andra bullrande verksamheter. Buller kan också komma inifrån huset, till exempel grannar, tvättstuga och hantverksverksamhet.

Vad som uppfattas som buller kan bero på typen av bullerkälla, mottagnings-förhållanden och personens känslighet vilket kan variera från person till person. Barn och äldre är särskilt känsliga.

När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar utgår man dock främst utifrån gällande riktvärden. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Buller är den störning som berör flest och trafiken är den största källan. Närmare tre miljoner människor i Sverige utsätts för trafikbullernivåer som överskrider gällande riktvärden. Alltfler människor bor i städer och tätorter, och tätortsarealerna ökar stadigt. Samtidigt som fler människor bor tätt ihop har vägtrafiken ökat vilket gör att bullerproblematiken breder ut sig. Om inte avsevärda insatser görs kommer dagens samhällsutveckling leda till en bullermiljö som inte överensstämmer med målen om en hälsosam miljö i hela landet.

Buller, Boverket Länk till annan webbplats.

Buller, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ljudlandskap för bättre hälsa Länk till annan webbplats.

Anmäl klagomål på boendemiljön

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT